Labai svarbu suvokti kalbą kaip gyvą, nuolat augantį organizmą. Atkreipsime dėmesį į tai, kad graikiškas daiktavardis phusis prigimtis; gamta yra padarytas iš šaknies phu-, iš kurios padarytas ir graikiškas veiksmažodis phuō auginti bei pasyvinė jo forma phuomai būti auginamam; augti. Pilypas Neri yra pasakęs, kad galite valgyti be jokių skrupulų, geriau valgyti ir sveikatą palaikyti, negu perdėtais nusimarinimais padaryti save darbui netinkamu paliegėliu. Yra nemažai žmonių, kur net ir ant vaišių stalo nusistatę nenešti svaigalų. Galėtume pasakyti radikaliau: tardami gimtosios kalbos žodžius mes iš tiesų ištariame ne juos, o pačius jais įvardijamus daiktus. Yra tikimybė, kad bent jau svetimos kilmės žodžiai buvo keisti kitais svetimos kilmės žodžiais dėl pastarųjų kilmės, t.

Manoma, kad tai galėjo būti padaryta iš Jokūbo Wujeko m. Jokūbo postilės Ewangelie i epistoły Pastaroji buvo išleista dar daug kartų,papildžius ir, m. Dar vienas galimas šaltinis yra m. Wujeko Nowy Testament Pana naszego Jezusa Christusa znowu z łacińskiego y z greckiego na polskie wiernie a szczyrze przełoz ony, kuris vėlgi buvo kelis kartus pakartotas koregavus tekstą, m.

Lučinskienė 22 Taigi, JE, kaip ir galimi jų šaltiniai, buvo perleidžiamos ne vieną kartą.

JE pateikiamo lenkiško teksto žodžiai buvo lyginami su lietuviškuoju vertimu siekiant nustatyti, ar žodžių kitimai antrajame ir penktajame JE leidimuose, palyginti su pirmuoju, buvo nulemti lenkiškojo teksto koregavimų žr. Žodžių kitimų JEII ir JEV palyginimas su lenkišku originalu Kitimas įvyko JEII JEI Originalas JEII Originalas JEV Originalas drauginykas ,17 drauginykas ,13 iškuoptas 46,15 slūžyti ,18 towarzysz ,17 towarzysz ,12 uchędożyć 46,17 służyć ,19 tavoršius ,13 tavoršius ,7 iškandažytas 50,18 tarnauti ,13 towarzysz ,14 towarzysz ,10 uchędożyć 50,18 służyć ,11 tavoriščius ,12 tavorščius ,6 iškandažytas 47,3 tarnauti ,10 towarzysz ,11 towarzysz ,5 uchędożyć 46,20 służyć ,17 56 Acta Linguistica Lithuanica LXXVI 57 Slaviškos šaknies žodžių vartojimo kitimai Jono Jaknavičiaus Ewangelie Polskie y Litewskie,ir m.

Tai ypač atsispindi minėtoje žodžių angelas, aniolas, anielas konkurencijoje: lenkų kalboje yra vartojamas tik anioł ir nėra jokio žodžio, kuris galėtų paskatinti lietuviškų anielas ar angelas vartoseną JE, nors šie žodžiai užfiksuoti ne tik antrame ir penktame leidimuose, bet ir trečiame bei ketvirtame žr.

Yra tikimybė, kad bent jau svetimos kilmės žodžiai buvo keisti kitais svetimos kilmės žodžiais dėl pastarųjų kilmės, t. LDK ir iki tol funkcionavo ne viena kalba: bažnytinė slavų, lotynų, lenkų, lietuvių, rusėnų.

lloyds chemikas svorio netekimas

Pastaroji nuo XV a. Vis dėlto po XVII a. Remiantis lloyds chemikas svorio netekimas faktais galima daryti prielaidą, kad JE senesnio klodo skoliniai, atėję iš rytų slavų kalbų, buvo palaipsniui stumiami polonizmų. Jau K. Sirvydo Dictionarium trium lingvarum m. O prieraunykas lietuvių kalbos vedinys iš veiksmažodžio prierauti, -auja, -avo svetimauti, sanguliauti LKŽekuris taip pat paliudytas K.

Sirvydo žodyne bei M. Mažvydo raštuose. Pats veiksmažodis taip pat yra hibridas. Taigi, daiktavardis prieras yra skolinys iš lenkų kalbos, o prieraunykas hibridas su lenkiškos kilmės šaknimi. Daiktavardžius padvarė 1. Pranas Skardžius teigė, kad skolinio padvarė kilmė nėra aiški Skardžius Matyt, tokią nuomonę lėmė faktas, kad formaliai skolinio šaltinių galima rasti ir lenkų kalboje le.

Vis dėlto skolinio reikšmės rodo, kad skolintasi buvo iš pastarųjų, nes lenkų kalboje podworze nevartojama prasme nakvynės, užeigos namai, užeiga. Vis dėlto tyrinėjant JE svarbesni senųjų slavų kalbų žodynų duomenys, o juose yra žodžių, galėjusių būti padvarnykas šaltiniu.

Tačiau šiuo atveju nėra požymio, kuris galėtų sufleruoti tikslesnę skolinio kilmę. Skardžius taip pat nurodo, kad daiktavardis padvarnykas galėjo būti paskolintas arba iš rytų slavų, arba iš lenkų kalbos Skardžius Padvarė ir padvarnykas JEV buvo pakeisti skoliniais gaspada ir gaspadorius. Esama nuomonių, kad gaspadorius yra rytų slavų kilmės Skardžius ; Smoczyńskio gaspada skolinys arba iš lenkų, arba iš rytų slavų kalbų Skardžius ; Smoczyński Dabartinei lietuvių kalbai įprastas daiktavardis vyskupas krikščionių dvasininkas, turintis aukščiausius šventimus LKŽe yra skolinio iš lenkų kalbos byskupas vyskupas LKŽe le.

Anot W. Abu lloyds chemikas svorio netekimas abyda 1. Senosios lenkų kalbos žodynuose žodžio, galėjusio būti skolinio abyda šaltiniu, nėra. Sirvydo visuose žodyno leidimuose daiktavardžiu abyda paaiškinamas lenkų kalbos žodis przyskorka, o Punktuose sakymų, verčiant tekstą į lenkų kalbą, abyda išverstas kaip hańba. Tik dabartinėse lenkų kalbos tarmėse yra žodis, formaliai atitinkantis abyda le.

O daiktavardžio krivida kilmės nustatymas yra komplikuotas. Antra, senuosiuose lietuvių kalbos raštuose vartojamas ne tik krivida, bet ir krivda. Pastarasis apibūdinamas kaip neaiškios kilmės skolinys Būga 32; Fraenkelo krivida kaip neaiškios kilmės skolinys Būga 32; Fraenkel arba daroma prielaida, kad -i- šiuo atveju yra įterptinis Skardžius Jeigu sutinkama su šia prielaida, krivida yra senas skolinys jis turėjo atkeliauti dar prieš redukuotųjų balsių kitimus plg.

Šis procesas baigėsi apie XII a. Vienintelė šios grupės veiksmažodžių pora yra mieryti, -ija, -ijo 1. Mieruoti, -uoja, -avo laikytinas hibridu priesaga -uoti nebūdinga skoliniams iš slavų kalbų. Paprastai manoma, kad mieruoti, -uoja, -avo yra lietuvių kalbos vedinys iš miera, mieras 1. Daiktavardis tavorščius 1.

Skolinys tavorščius pakeitė ir daiktavardį sėbras, -ė 1. Skolinio tavorščius kilmė yra aiški: paprastai nurodoma, kad tavoriščius ir jo perdirbiniai tavorščius, tavorkščius, tavorčius, stavorčius tavorišius yra pasiskolinti iš rytų slavų kalbų Smoczyński ; ALEW II Tačiau P.

Skolinių fonetika rodo, kad šių žodžių kilmės atskirimui pagrindo yra. JEV paliudyti tavoriščius, tavorščius yra atėję iš rytų slavų. Daiktavardį persuna 1. Yra manoma, kad persuna į lietuvių kalbą yra atkeliavęs per rytų slavus Skardžius ; Smoczyński Tuo tarpu persuna, kuris yra paliudytas JE, greičiausiai yra perimtas iš rytų slavų, nes tik rusėnų ir senojoje rusų kaboje yra žodžiai, kurių vokalizmas visiškai atitinka lietuvių kalbos skolinio vokalizmą.

Šie žodžiai turi tą pačią reikšmę 1. Šių žodžių pakeitimai jau buvo pateikti atskiroje lentelėje žr. Pirmuose keturiuose leidimuose vartojami angelas, aniolas, rečiau anielas.

Tuo tarpu JEV vartojamas tik aniolas, daug rečiau anielas pvz. Kaip minėta, reikšmių skirtumo tarp šių skolinių nėra. Vis dėlto penktajame leidime angelas, kuris dabartinėje lietuvių kalboje yra įsitvirtinęs, m. Vis dėlto pažymėtina, kad XVI a.

Vis dėlto pastarasis į lietuvių kalbą nebūtų perimtas kaip angelas plg. Tai byloja, kad bent jau skolinys angelas turėjo atkeliauti iš rytų slavų kalbų.

Tuo tarpu anielas, aniolas atitikmenų atvejis slavų kalbose kiek kitoks. Lenkų kalbos anjoł, anjeł, anioł ir t.

Iš pradžių jų atsirado senosios baltarusių kalbos kanceliarijos raštuose, vėliau jie išplito į kitų žanrų tekstus, ypač jei jie buvo verčiami iš lenkų kalbos. Antroji polonizmų bangos pradžia žymima m.

Naujos knygos - Radviliškio rajono viešoji biblioteka

Tačiau rusėnų kalboje nėra žodžio, galėjusio būti aniolas šaltiniu. Galima daryti išvadą, kad angelas lietuvių kalboje yra skolinys iš rytų slavų, aniolas iš lenkų kalbos, 66 Acta Linguistica Lithuanica LXXVI 67 Slaviškos šaknies žodžių vartojimo kitimai Jono Jaknavičiaus Ewangelie Polskie y Litewskie,ir m.

Kad pastarieji du žodžiai yra polonizmai, teigė ir P. Skardžius Skardžius Išnagrinėjus atvejus, kai vienas svetimos kilmės žodis keičiamas kitu svetimos kilmės žodžiu, paaiškėjo, kad tik keliose vietose skiriasi jų kilmė: skolinys iš rytų slavų persuna JEV buvo pakeistas neaiškios kilmės skoliniu asaba; JEV įsigalėjo polonizmas aniolas, pakeitęs skolinį iš rytų slavų angelas ir neaiškios kilmės skolinį anielas.

Tai reikštų, kad lenkų kalbos įsigalėjimas XVII a. Be JE, prieras ir prieraunykas apskritai dar žinomi tik iš K. Pirmoji priežastis JE žodžių kaitai nėra aktuali, taigi slavizmų konkurencijai galėjo turėti įtakos žmonių, kurie prisidėjo jau prie m.

Į šiuos skaičius įtraukiamos ir leksinės gretybės: JEI nuo kitų skiriasi tuo, kad jame yra vartojamos leksinės gretybės, pavyzdžiui, adyna valanda JEI 22,20, elgetauti žebravoti JEI ,10 ir t. Jau prieš tai aptartoji kitimų grupė parodė, kad visiškai nesvarbu, iš kokios kalbos yra atėję svetimos kilmės žodžiai tai neturėjo įtakos jų įsitvirtinimui JE.

Vėlesnių JE leidimų rengėjai vargu ar tikslingai siekė keisti skolinius ir hibridus indigeniais žodžiais, todėl greičiausiai tokie svetimos kilmės žodžiai paprasčiausiai tuo metu dėl vienokios ar kitokios priežasties traukėsi iš vartosenos. JE leidime, o kartais ir ankstesniuose, jų nebeliko. Kiek kitaip yra su indigeniais žodžiais, kuriuos vėlesniuose JE leidimuose pakeitė svetimos kilmės žodžiai: visi lietuviški žodžiai yra įėję į dabartinę vartoseną, t. Esminis klausimas, kaip šie indigenūs lietuvių kalbos žodžiai yra paliudyti kituose senuosiuose lietuvių kalbos raštuose.

Tai gali atspindėti jų vartojimo tendencijas. Dauguma indigenių lietuvių kalbos žodžių į svetimos kilmės žodžius buvo pakeista jau JEII, t. Pastarieji žodžiai yra paliudyti ir ankstesniuose nei m.

Likę žodžiai užfiksuoti šaltiniuose, pasirodžiusiuose iki m. Visi šie žodžiai gausiai vartoti raštuose iki m. Daukanto, K. Donelaičio darbaivartojami ir iki šiol. Tai reiškia, kad indigenūs žodžiai, palyginti su svetimos kilmės žodžiais, nebuvo mažiau populiarūs ir dėl to pakeisti. Greičiausiai perleidžiant JE tekstą vėlgi veikė tik rengėjų kalbiniai polinkiai. Šie keitimai taip pat daugiausiai įvyko jau JEII. Visa tai patvirtina, kad daugiausiai J.

Jaknavičiaus evangelijų leksika buvo keičiama būtent m. Taigi, lenkų kalbos įsigalėjimas XVII a. Skolinio ir hibridų šaknies kilmė taip pat neturėjo įtakos atvejams, kai indigenūs lietuvių kalbos žodžiai buvo lloyds chemikas svorio netekimas svetimos kilmės žodžiais ir atvirkščiai m. Indigenūs lietuvių kalbos žodžiai, kurie m. Tai reikštų, kad šie žodžiai skaitytojui nebūtų buvę neaiškūs ir nebuvo jokios objektyvios priežasties juos keisti skoliniais ar slaviškos šaknies hibridais.

Greičiausiai Numesti svorio iki 2021 m vasaros vėlesniems leidimams turėjo įtakos jų rengėjų kalba arba požiūris, kad kai kurie skoliniai yra labiau tinkami religiniam tekstui.

Veiksmažodis daboti JEV yra pakeistas į veizdėti, tačiau tame pačiame leidime pasirodo pasidaboti, užėmęs veiksmažodžio mėgti vietą. Daiktavardis adyna dar m. Turint omenyje, kad aptartiems žodžių kitimų JE atvejams įtakos neturėjo lenkiško originalo tekstas bei skolinių ir hibridų šaknies kilmė, lieka galimybė, kad šie leksikos pakitimai m.

BK Roberto Bellarmino katekizmas. BB su teksto nurodymais Lloyds chemikas svorio netekimas Biblija. BP Bretkūno postilė. Daukšos katekizmas. Daukšos postilė. ChNT S. Chilinskio Biblijos Naujasis Testamentas.

Morkūno postilė. Mažvydo katekizmas. Petkevičiaus katekizmas. Sirvydo Dictionarium trium lingvarum.

lloyds chemikas svorio netekimas

Slavočinskio giesmynas. Sirvydo Punktai sakymų. VlnE B. Vilento Epistolos ir Evangelijos. Q Buv. Karaliaučiaus archyvo rankraštinis vadinamasis A.

Krauzės vokiečių lietuvių kalbų XVII a. Hamburg: Baar, Būga Kazys Rinktiniai raštai 1. Vilnius: Valstybinė politinės ir mokslinės literatūros leidykla. Fraenkel Ernst Litauisches etymologisches Wörterbuch 1.

Girdenis A leksas Pamąstymai apie Leskieno dėsnį ir bevardę giminę. Vilnius: Vilniaus universitetas. Prieiga per internetą: Judžentis A r tūras, Milda Lučinskienė Lyginamosios konstrukcijos m. Ewangelie polskie y litewskie vertime. Redaktorius V. Vilnius: Mokslo ir enciklopedijų leidybos institutas, LKŽe Lietuvių kalbos žodynas, elektroninis variantas. Prieiga per internetą: Lučinsk ienė Milda Morfologinių formų kaita J.

Jaknavičiaus evangelijų leidimuose Baltistica, V priedas, Lučinsk ienė M ilda Rytietybių redagavimas Jono Jaknavičiaus Ewangelie polskie y litewskie metų leidime. Archivum Lithuanicum 3, Lučinskienė Milda Rašybos norminimo apraiškos Ewangelie polskie y litewskie ir metų leidimuose.

Acta linguistica Lithuanica 49, Lučinskienė Milda Jono Jaknavičiaus Ewangelie polskie y litewskie : dokumentinis leidimas ir kompaktinė plokštelė.

  • Ar aš galiu sportuoti vien tik su savo kūno svoriu?
  • Numesti svorio 1 savaitė 1 kg
  • Augustinas yra pasakęs gilios prasmės mintį: mylėk ir daryk ką nori.
  • Они внезапно стали видеть врага в .
  • Stoner Vadyba P Su Formatavimu | PDF
  • Svorio netekimas cornelia ga
  • Беккер поднял глаза и увидел наведенный на него ствол.

Vilnius: Lietuvių kalbos institutas. Sabaliauskas Algirdas Lietuvių kalbos leksika. Prieiga per internetą: Smoczyński Wojciech Słownik etymologiczny języka litewskiego, 2 patikslintas ir papildytas leidimas.

Vilnius: Mokslo ir enciklopedijų leidybos institutas, Zinkevičius Zigmas Lietuvių kalbos istorija 3: Senųjų raštų kalba. Kraków: Lexis. Lloyds chemikas svorio netekimas is very helpful, kaip numesti svorį su svoriais same text, released in several decades, may reflect some changes in a language. The object of the article is Slavic-root words in the first five editions of Ewangelie Polskie y Litewskie.

The aim of the article is to determine how usage of loanwords and hybrids was changing in JE during decades: which loanwords or hybrids in same position were changed to other loanwords and hybrids or indigenous Lithuanian words, and vice versa what indigenous Lithuanian words were replaced with loanwords and hybrids, and determine is there a connection between origin of loanwords and changes in original Polish texts and the alternation of loanwords and hybrids in first five editions of Ewangelie Polskie y Litewskie.

To achieve the aim the texts in Lithuanian language in mentioned editions of Ewangelie Polskie y Litewskie were compared with Polish original texts. Although number of words of foreign origin as units in all JE editions is almost the same, there are differences in usage frequencies.

Furthermore, in some cases the indigenous word in later editions is replaced by loanword, sometimes on the contrary a single loanword is replaced by indigenous word or even by another loanword. All cases of alternation of words in JE can be classified: 1. The analysis of records in JE leads to the conclusion that there is no connection between origin of loanword and its usage in later,editions of JE. Furthermore, alternation of some words in first five editions of JE wasn t determined by changes in original Polish texts.

Krinta į akis ir tai, kad žodžių darybos tyrėjų požiūris į ankstyvesniųjų epochų žodžius labai įvairuoja, sudėtingesniems atvejams paaiškinti kuriami įvairūs terminai, taip netgi apsunkinant diachroninių reiškinių analizę.

Šiuo straipsniu norima atkreipti dėmesį į aktualesnius daiktavardžio dūrinių darybos probleminius aspektus, išsakomas kritiškas požiūris į vartojamų terminų tikslingumą, aptariami diskutuotini žodžių darybos tipai, visa tai iliustruojant empiriniais pavyzdžiais. Problematikai išryškinti pasitelkti dviejų tipų žodžiai: vieni yra kompleksiniai žodžiai su semantiškai nepamatuotais dėmenimis, sinchroniniu požiūriu nelaikytini dūriniais, kiti dėl dėmenų ypatybių užimantys tarpinę poziciją tarp dūrinių ir vedinių.

Therefore, it is difficult to interpret the received results lloyds chemikas svorio netekimas the analysis and to determine which words should be analyzed as formations and which should remain outside the boundaries of derivational analysis. This article provides comments and proposals for the specification of the terms and discusses the definition of different status of complex words. The problem is exemplified by choosing two types of complex words: the first type covers words with semantically demotivated constituents, which are synchronically not regarded as compounds, while the second type includes the words, which take an intermediate position between compounds and derivatives.

ĮVADAS Straipsnyje aptariami probleminiai aspektai, aktualūs ir sinchroninės, ir diachroninės žodžių darybos tyrėjams. Studijuojant mokslinę literatūrą susiduriama, visų pirma, su tam tikro tipo žodžiams apibūdinti vartojama pertekline terminologija, o tai, be abejo, apsunkina žodžių darybos tyrėjo darbą.

Kita vertus, kiek vienodesnio darybinių reiškinių apibrėžimo šaltiniuose nebuvimas neleidžia patikimai interpretuoti vokiečių kalbos dūrinių tyrimo rezultatų. Pasitaiko svorio metimo top 10, kai nėra lengva nuspręsti, ar žodį dar galima darybiškai analizuoti, ar jis laikytinas paprastuoju žodžiu. Problematikai išryškinti straipsnyje orientuojamasi į dviejų tipų kompleksinius žodžius: vienus, kurių dėmenų semantinis pamatavimas nėra pakankamas, ir kitus, turinčius elementų, kurie užima žodžių daryboje tarpinę poziciją tarp dūrinių dėmenų ir žodžių darybos formantų.

Sprendžiant kompleksinę struktūrą reprezentuojančių žodžių darybinio interpretavimo klausimą, keliamas tikslas yra patikslinti kriterijus, leisiančius patikimiau įvertinti, kurie vokiečių kalbos daiktavardžiai priskirtini dūriniams ar derivatams ir kurie žodžiai turėtų likti už žodžių darybos tyrimo ribų. Siekiant minėto tikslo keliami šie uždaviniai: 1.

Pateikti įžvalgų dėl mokslinėje literatūroje sinonimiškai vartojamos žodžių darybos terminologijos tikslumo ir tikslingumo; 2. Daugiau dėmesio kreipiant į diachroniją įvertinti kompleksinės struktūros žodžių darybinių elementų klasifikacijos pagrįstumą. Taigi jos ausyje turi būti, tik, žinoma, ne per daug Kad nevargintų gausus prakaitavimas Gausus prakaitavimas, atrodo, vargina daugelį. Vidiniai riebalai - nematomi, tačiau kenkiantys jūsų sveikatai jto. Ypatingą dėmesį rekomenduojama atkreipti, kai riebalinis sluoksnis kaupiasi liemens srityje — jis apsunkina vidaus organų veiklą, o tai padidina riziką vystytis įvairioms lėtinėms ligoms.

Sabah svorio metimas Jeigu norite numesti svorio, įtraukite į lloyds chemikas svorio netekimas dietą riebalus Riebalų deginimas: 12 pagrindinių taisyklių, kaip numesti svorio Ir ne tik karštą vasarą, kaip būtų galima tikėtis. Ir dabar sulaukiame nerimastingų kaip aš galiu pašalinti savo kūno riebalus klausimų — kodėl aš taip gausiai prakaituoju?

Kuo vertingas arbatmedžio aliejus? Didysis keliautojas kapitonas Kukas arbatmedį pirmą kartą pastebėjo metais, kai išsilaipinęs Botaniko paplūdimyje iš jo kvapnių lapelių išvirė arbatos savo jūreiviams. Pastarieji, išvarginti ilgos kelionės bei ligų, išgėrę arbatos, pajuto, kad sveikata labai pagerėjo. Botanikas J. Bet argi mes patys visada įstengiame elgtis taip, kaip norėtume? Todėl — būkime pilni atlaidumo dvasios. Jei reikia — perspėkime švelniai, su meile. Tikriausias gi kelias į sugyvenimą — nuoširdus religingumas.

Kur Kristus namuose gyvens, ten bus taika, ramybė ir sugyvenimas. Jis yra autorius ir stambiausio prancūzų kalbos žodyno. Jis buvo draugas kito prancūzų filosofo — Augusto Comte, atstovavusio, vadinamai, pozitivizmo srovei, kuri tepripažino tai, ką pojūčiais gali patirti ir kuri buvo priešinga krikščionybei.

Tačiau jo žmona — buvo katalikė. Kada gimė jų duktė, Littré tarė savo žmonai: — Gali ją auginti pagal savo dievotus nusistatymus, iki ji pasieks 15 m.

Tada aš išaiškinsiu savo idėjas jai, ir ji galės pasirinkti. Kai mergaitė sulaukė 15 m. Šalia darbo jos abidvi su motina meldėsi ir — pats mokslininkas Littré buvo paveiktas jų įtakos: apsikrikštijo ir mirė kaip Katalikų Bažnyčios narys. Iš kitos pusės, mes žinome, kaip neigiamos įtakos turi nekatalikiškas auklėjimas. Metais anksčiau FBI vyriausis direktorius J. Edgar Hoover patvirtino religijos augštą vertę kovoje su nusikaltimais.

Tie visi faktai įtikina, kaip svarbus yra religinis auklėjimas. Įspūdingas faktas ir su prancūzų generolu Leclerc: jisai nerūkė iki mirties ir tuo būdu sutaupytus 8, frankų jis įteikė Amiens vyskupui, pareikšdamas: — Tai dėl katalikiškųjų mokyklų. Rugsėjo pradžioje skamba mokyklų varpelis, šaukdamas mažuosius prie knygos. Mes turime budėti, kad visi lietuvių vaikai nueitų į tas mokyklas, kurios išaugusios šalia bažnyčių bokšto, kurios statytos mūsų tėvų; jie atvyko bemoksliai, beraščiai, sunkiai dirbo skerdyklose, kasyklose, bet statė mokyklas, kad būtų jų ainiams šviesesnis gyvenimas.

Kiekviena plyta pašventinta jų prakaitu ir mes negalime jų sukurtų įstaigų paniekinti. Čia atėję vaikai ras mokytojas — seseles iš savų lietuviškų šeimų, čia jie girdės pasakojimus apie Lietuvą, dainuos lietuvišką dainelę ir mokysis apie knygnešius ir laisvės kovų savanorius.

EU e-Privacy Directive

Negalima duoti priaugančiai kartai didesnės dovanos, kaip gerą išauklėjimą. Knygoje "Tales from Mean Street" nupasakojama, kaip Londone motina budėjo prie lovutės savo vaiko, mirštančio iš skurdo ir alkio. Daktaras jos klausia — ar ji sunaudojo maisto pagerinimui tuos pinigus, kuriuos jai daktaras buvo palikęs.

Ji sakosi — taip. Kai daktaras vėl jai kiek palieka, vos tik jis išeina, ji įmeta pinigus į puoduką, kur dėjo ir anksčiau duotuosius, ir su baisiu pasitenkinmu ji sako: — Juk vaikas vistiek mirs.

Aš jam sutaupysiu pinigų geroms, iškilmingoms laidotuvėms. Su juodais arkliais ir su viskuo Argi nepanašiai daro tie tėvai, kurie nors nuperka vaikams puikius drabužėlius, brangius žaislelius ir duoda pinigų jų pramogoms, tačiau užmiršta pačius būtiniausius — jų sielos gyvybės, gero išauklėjimo reikalus. Valstybių vietoje, kur nebuvo ligoninės, sunkiai susirgo septynerių metų mergaitė.

Skubiai reikėjo mediciniškos pagalbos, o arti nebuvo. Tada viena geležinkelių bendrovė davė tam reikalui specialų traukinį, apie keturiasdešimt vyrų savanoriškai pasišventė kasti nuo bėgių sniegą; mergaitė buvo nugabenta 50 mylių ir jos gyvybė buvo išgelbėta.

lloyds chemikas svorio netekimas

Net laikraščiai gausiai rašė, džiaugdamiesi tuo gražiu artimo meilės darbu. Iš tikrųjų tai gražu. Bet tai buvo pagalba mergaitės kūno sveikatai. Daug svarbesnė pagalba vaikučio sielai. Mūsų mokytojas Viešpats Jėzus pasakė: — Leiskite mažutėlius prie manęs, nes tokių yra Dangaus karalystė Šventą darbą atlieka tie, kurie mažutėlius veda artyn Kristaus. Katalikai šiuo atžvilgiu daug nudirba. Imkime pavyzdį kad ir iš pačios Chicagos. Čia yra apie 12 našlaitynų, kur globojama apie 3, vaikučių.

Dar apie 2, našlaičių ir varguolių katalikų įstaigos yra paskirsčiusios į geras šeimas, kurios rūpinasi tų mažųjų auklėjimu. Tam reikalui katalikai suaukoja dešimtis ir šimtus tūkstančių dolerių. Vykdant šį didįjį uždavinį — niekas neturi pasilikti nuošaliai. Vien tik Jungtinėse Amerikos Valstybėse yra keli šimtai lietuvaičių, kurios visą savo gyvenimą pašvenčia jaunų sielų auklėjimui, įstojusios į vienuolynus ir tapdamos mokytojomis mokyklose.

Ta jų didžioji auka teprimena, kad niekam iš mūsų neturi būti svetimas mažųjų auklėjimas ir globa. Visų pirma pasirūpinkime, kad tuose namuose, kur mes gyvename, nebūtų piktinama priaugančioji karta. Tenebūnie nešvarių kalbų, tenebūnie tuose namuose piktinančių paveikslų ir blogų knygų.

Sugrūsti jas į ugnį. Tegu geriau sudegs nešvarus šlamštas ugnyje, negu vėliau dėl jų priaugančios kartos sielos kęstų skaistykloje. Kartą vienas lietuvis policijos kapitonas man yra pasakęs: — Vaikai ateina į šį pasaulį nežinodami apie jokius blogus darbus; piktų dalykų jie vėliau išmoksta iš suaugusių. Argi Kristus nesakė, kad geriau būtų, jei būtų pririštas akmuo žmogui ir jisai paleistas į vandenis, negu kad per jį ateitų papiktinimas mažutėliams.

Antras dalykas, turime rūpintis, kad būtume lyg tie skaidrūs saulės spinduliai, kurie ugdo, auklėja mažuosius. Pamokykime juos ir perspėkime. Duokime gerą pavyzdį. Nukreipkime juos į katalikų mokyklą. Kai parapijoje yra ruošiama pirmoji komunija, budėkime. Jei pastebėsime, kad kas nors nepriėmė pirmosios komunijos iš tų, kurie šiemet ją jau turėjo priimti, pasirūpinkime, kad sekančiais metais neapsileistų.

Vaikams gera dovanėlė — užsakyti jiems tinkamą laikraštėlį — "Eglutę", arba panašų anglų kalba tiems, kurie lietuviškai neįstengia skaityti. Tegu vaikai pripranta prie gerų papročių, kad šeimoje drauge su visais pasninkus pasnikautų, bažnyčion eitų.

Net gera yra kartkartėmis su jais nueiti aplankyti kokį senelį ar neužkrečiama liga sergantį, kad jie iš mažens pratintųsi atjausti kitus, padėti. To iš mūsų nori pats Kristus. Argi Jis nedavė suprasti: — Ką jūs padarysite vienam iš tų mažiausių, man padarysite. Kartą tolimame Wales pakraštyje sunkiai susirgo berniukas. Našlė motina penkias mylias pėsčia ėjo nakčia pas gydytoją, smarkiai pilant lietui.

Daktaras labai abejojo, ar jam eiti pas tą mažą ligonį. Visų pirma, jam nebuvo jokio tikrumo, kad tas vargingas kelias bus atlygintas, antra, jeigu ir išgelbėtų berniuko gyvastį, juk tasai taptų tik menkas, vargingas darbininkas Tačiau žmoniškumas ir pasišventimas savo profesijai palenkė gydytoją eiti.

To mažojo ligonio gyvastis buvo išgelbėta. Slinko metai. Tas mažas ligonėlis išaugo, tapo garsiu lloyds chemikas svorio netekimas ir net Didžiosios Britanijos kancleriu. Jo vardas buvo Lloyd George. Ir tada gydytojas, atminęs tą klaikią naktį, kai jis vyko gelbėti berniuko, sau kalbėjo: — Niekada nesapnavau, kad išgelbėdamas gyvastį to kaimiečio vaiko, aš sutaupysiu gyvastį Anglijos vardo.

Gydytoją pasikviesti ne taip sunku. Tačiau dabar vaikai dažniau suserga dvasios liga, kokiu palinkimu į blogį, ir jei tik turime kokią galimybę juos į gerą palenkti, nepraleiskime progos. Gal mes kaip tik didelį žmogų mūsų tėvynei išauginsime. Kaip ten bebūtų, bet jau tikrai — vesdami į gerą galime išsaugoti jų nemarią sielą amžinajai tėvynei, ir tai yra taip svarbu!

Graikų išminčius Sokratas vienu metu pasakė: — Jeigu aš galėčiau įkopti į augščiausią vietą Atėnuose, aš lloyds chemikas svorio netekimas balsu sušukčiau: "Mūsų brangūs piliečiai, kodėl jūs apverčiate ir tašote kiekvieną akmenį, besiekdami turto, bet kodėl jūs taip mažai rūpinatės savo vaikais, kuriems vieną dieną viską paliksite". Tai svarbus perspėjimas. Labiausiai gi mūsų priaugančią kartą išbloškia iš tikrojo kelio tai pairusios šeimos.

Pasaulis dar nežino geresnės auklėjimo priemonės, kaip mylinčio numesti svorio telegramos kanalas, mylinčios motinos pavyzdys.

Irstančioje gi šeimoje vaikai nejaučia nei meilės, nei pavyzdžio. Kai kur tėvai juos gal net laiko kliūtimi naujiems nuotykiams, ir tas tik pastumia vaikus patiems sau kokio pasitenkinimo jieškoti labai rizikingais ir pavojingais keliais.

Todėl, kur mūsų balsas, kur mūsų įtaka gali sulipinti beirstančią šeimą, pagelbėti pakeisti tėvų karo stovį į kantrybės paliaubas ir į atsižadėjimo, atleidimo ir meilės dvasia paremtą sugyvenimą, padarykime tai, jausdami, kad mes gelbstime ne tik tėvus, bet padedame ir jų vaikams.

Kartą Svorio netekimas hiram gruzija Yorko užkrečiamų ligų ligoninė pašaukė nelaimingą motiną, kuri tik neseniai buvo pergyvenusi laidotuves. Iš ligoninės ją paklausė: — Atsiprašau, ar tamsta prieš du mėnesiu buvote mūsų ligoninėje palikusi aštuoniolikos mėnesių kūdikį, susirgusį paralyžiumi? Kodėl jūs man skambinate ir klausinėj ate?

Ar jūs galėtumėte ateiti į ligoninę tuojau? Motina nusiskubino į ligoninę. Gailestingoji sesuo atnešė kūdikį ir motina greit atpažino — tai jos, gyvas ir pasveikęs.

Ir motina alpo iš džiaugsmo, kai mažytis savo smulkutėmis rankutėmis apkabino motinos kaklą. Klaida įvyko todėl, kad gailestingoji sesuo buvo apsirikusi: kažkoks vaikas tikrai mirė, bet ne šios motinos.

Kai ji atėjo, dėl ligos pavojingumo tada jai tebuvo leista tik iš tolo pasižiūrėti. Užverktomis akimis motina klaidos nebepastebėjo ir palaidojo, kaip savo kūdikį, o dabar jai buvo neišpasakytas velykiškas džiaugsmas, atradus, kad jos kūdikis yra gyvas. Kaip gi mes galime padaryti džiaugsmą motinai, o ypač mūsų Dangiškajai Motinai Marijai, jei įstengtume nors kiek paveikti, kad ir suklydę, dvasioje apmirę vaikai grįžtų pas savo motiną atgiję nauja žmoniškumo, taurumo gyvybe.

Pasirodo, kad į tą prūdą kai kurie kietaširdžiai tėvai mesdavo naujagimius, kurie jiems buvo nepageidaujami. Ir misijonierius pasakojo, kad einant pro tą prūdą vis buvo galima matyti ant žalio vandens paviršiaus plūduriuojant vieną, kitą ar ir daugiau mažųjų lavonėlių.

Tik krikščionybės įvedimas į tą kaimą pašalino šį baisų paprotį. Skaitome mes tą žinią su pasibaisėjimu. Mums atrodo puslaukiniai tėvai ir beširdžiai, kurie galėtų taip elgtis su savo tikrais kūdikiais. Deja, o gi ir mūsų kraštuose atsiranda tėvų, motinų, kurie žudo negimusius kūdikius. Juk jie vis tiek gyvi, vistiek tėvų kūnas ir kraujas. Tik jie bejėgiai, negali gintis prieš savo tėvus, virstančius jų žmogžudžiais.

Kai viena motina kažkokiam kunigui pasisakė apie savo planą nusikratyti joje bebręstančia nauja gyvybe, tasai kunigas, kad parodytų visą šitokio nusikaltimo baisumą, jai priminė — o kad nužudytum lloyds chemikas svorio netekimas vaiką, kurį jau augini.

Document Information

Jis jau kiek pasidžiaugė pasauliu, o anas, negimęs, dar visai nieko nematė Motina suprato, kad tie žodžiai tai tik priemonė pavaizduoti baisumą to veiksmo, kai žudomos negimusios gyvybės.

Šalia fizinės vaiko gyvybės, reikia saugoti jo dvasinę gyvastį, kad jisai, nors gyvas kūnu, nebūtų miręs dvasia. To tėvai pasieks rūpestingu, apgalvotu auklėjimu, neduodami vaikams beprasmių uždavinių, kurie juose tik užmuštų gerus nusiteikimus ir nusistatymus. Profesorius Puffer pasakoja tokį atsitikimą: į valgomąjį įbėgo linksmas berniukas ir, matydamas tėvą, besėdintį prie pusryčių, paklausė: — Tėveli, ką aš dabar galėčiau daryti, kuo padėti? Matai ana, sode krūvą smėlio.

lloyds chemikas svorio netekimas

Tai galėtumei ją pamažu pernešti į kitą, nuošalesnę vietą. Berniukas smagiai ėmėsi darbo ir greit ji atliko. Atbėgęs prie tėvo su atsidavimu jam vėl pratarė: — Tėveli, jau tai padariau. Ką norėtumei, kad aš dabar daryčiau? Tėvas tenorėjo tik, kad vaikas nekvaršintų jam galvos ir kuo nors būtų užimtas, kad nesidaužytų su kokiais vėjavaikiais po gatvę. Tai jis vaikui, ilgai negalvodamas, ir tarė: — Dabar, sūnau, galėtumei tą smėlį vėl atgal atgabenti.

lloyds chemikas svorio netekimas

Sūnus tai išgirdęs susikišo rankas į kišenius ir išėjo švilpdamas. Smėlio jis nepalietė. Reikia vaiką suprasti. Duoti įsakymus, kurie būtų prasmingi, kad vaikas nujaustų reikalą, kad jisai suprastų, jog jis yra reikalingas talkininkas, o ne toksai, kuriuo reikia nusikratyti, pasiunčiant kur visiškai beprasmiškai.

Tiesa, vaikai gali atrodyti įkyrūs, bet gal niekur kantrybė taip neatneša didelių vaisių, kaip auklėjime mažųjų, jų būdo ugdyme. Kartą Smith šeimoje tėvas buvo išvykęs, o mažasis jų berniukas, teturįs tik šešerius metus, susirgo tymais. Motina buvo pavargusi nuo dienos rūpesčių ir jai buvo taip įkyru, kad ją berniukas nakčia išbudino ir ėmė prašyti: — Mama, ar aš galėčiau išgerti tikrai šalto vandens? Praslinko gal dešimt minučių, ir vėl pasigirdo švelnus ligoniuko balselis: — Mama, aš taip noriu gerti vandens!

Praslinko dar penketas minučių tylos. Ir Petersoniukas vėl prabilo: — Mama, kai tu atsikelsi manęs apkulti, ar aš galėsiu tada gauti vandens? Taigi, tėvams kad ir kažkaip nuvargus, reikia parodyti širdį vaikams; kad ir kaip esant užimtiems, reikia surasti valandėlę laiko atsiduoti savo mažiesiems.

Tokią pat meilę ir nuoširdumą rodant vaikaičiams ir dukraitėms anūkams gali ir vyresnio amžiaus asmenys daug geros įtakos turėti į augančias asmenybes, bręstančius jauniausiuosius. Jame atsispindi toks gilus motinos rūpestis.

Ji rašo: — Esu našlė. Turiu sūnų ir dukrelę. Abudu lanko mokyklas. Dukrelė jau keturiolikos metų ir labai lengvai pasiduoda svetimai blogai įtakai. Buvau pastebėjusi jos įtartinus santykius su vyriškiais, bet ji viską lengvai paneigė.

Ji laikas nuo laiko man vis pradingsta ir dažnai, išėjusi į mokyklą, grįžta po 10 ir 11 valandų. Ir iš veido dabar pastebiu, kad ji yra pasikeitusi. Tvarkydama jos rūbus randu įtartinų dėmių. Ar yra man nuodėmė, kad savo naivumu pasitikėdama ja, palikau ją be motiniškos priežiūros ir globos ir leidau jai taip sunkiai pulti? Kaip man ją gelbėti, nes gyvenu didmiestyje, lloyds chemikas svorio netekimas aplinkui daug jieškančių aukų ir tiems nusikaltimams sąlygos geros?

Nepasakysime — iš kur tas laiškas gautas. Gal iš Detroito, gal iš Clevelando, gal iš New Yorko, gal iš kitur. Pagaliau tai nėra tiek svarbu. Panašių įvykių gali pasitaikyti bet kur. Tame giliame motinos skausme mums matosi viena šviesos kibirkštėlė: motina turi jautrią sąžinę ir didelę meilę dukrelei. Kur yra tiedu dalykai, ten yra ir daug vilties. Jeigu dukters paslydimas tikrai būtų įvykęs dėl to, kad motina taip svarbiame reikale neatliko savo pareigos, tai jau būtų sunki nuodėmė.

Tėvų svarbi pareiga ne tik vaiką paleisti į pasaulį, bet ir atsidėjus rūpintis jo auklėjimu. Tai svarbi sąžinės pareiga. Apsileidus — dalykai gali taip toli nueiti, kad paskiau gali būti ir pervėlu viską beatitaisyti.

Tačiau iš šios motinėlės sąžinės jautrumo ir parodomos meilės dukrelei mums neatrodo, kad čia buvo iš jos pusės apsileidimas iš piktos valios. Tai greičiau buvo klaidingas per didelis pasitikėjimas dukrele, nepramatant galimų kilti blogumų, o kur nebuvo piktos valios, ten nebuvo motinos nuodėmės. Čia tikslesnį atsakymą reikia jieškoti pas nuodėmklausį, kuris gali tiksliau patirti visas aplinkybes.

Ką daryti dabar su mergaite, kaip ją gelbėti? Tam yra daug priemonių. Visų pirma priminsime tą priemonę, kurią buvo pasirinkusi šv. Monika, gelbėdama savo paslydusi sūnų Augustiną. Ji ilgai lloyds chemikas svorio netekimas karštai meldė Dievą pagalbos. Motinos maldos, atodūsiai ir ašaros randa atgarsio pas Dangiškąją Motiną ir Jos Sūnų. Antra, stengtis paveikti, kad svyruojanti mergaitė pati jieškotų antgamtinės atramos. Paskatinti ją dažniau eiti išpažinties ir prie šv. Atvėrusi savo sielos paslaptis nuodėmklausiui, ji galės susilaukti patarimų, perspėjimų, pasakomų jau nebe žemišku autoritetu.

Taipgi svarbu, kad mergaitė reguliariai klausytųsi pamokslų, kuriuose ji kartais gali išgirsti mintį, kuri kristų jai tiesiai į širdį. Panaudojant religinį autoritetą būtų galima paprašyti, kad kuris kunigas, kuriuo ji daugiau pasitiki, pakalbėtų su ja. Toliau, svarbu ir pačiai motinai su ja kada stengtis atvirai išsikalbėti. Ne piktu pabarimu, kada išnervinti esame išblokšti iš pusiausvyros ir galime pasakyti daug įžeidžiančių žodžių, kurie nesprendžia reikalo; geriau tokiu reikalu pakalbėti palaukus valandėlės, kada mes esame ramūs, kada mergaitės širdis atviresnė mylinčios motinos lengvi ir prieinami būdai numesti svorį. Mergaitė jau brendimo amžiuje.

Reikia ją supažindinti su visais neatsargaus elgesio pavojais. Svarbu jai sudaryti jos dvasią keliančią aplinką. Jeigu ji lanko miesto mokyklą, geriau perkelti į katalikišką. Čia dviguba nauda — viena, kad iš mokytojų gauna ne tik dalyko dėstymą, bet ir auklėjimą krikščioniškoj dvasioj; antra, į tas mokyklas renkasi katalikų šeimų vaikai ir jie jau iš namų atsineša kitą įtaką.

Kiek galima stengtis jai parūpinti atitinkamų knygų skaitymui. Čia galės padėti parapijos kunigas. Angliškai skaitančioms yra gražus leidinėlis "The White Courtship". Pranciškaus Varpelis". Motinai net gera būtų kažkuriuos dukrai tinkamesnius dalykus kartu skaityti. Paprašyti, kad ji skaitytų, motina klausytųsi ir atbulai. Gelbstint dukrelę taipgi naudinga veikti išvien su mokytojais.

Užėjus mokyklon pakalbėti apie jaučiamus pavojus. Paprašyti mokytojų didesnio budrumo ir globos dukrelei. Reikia taipgi bandyti veikti per jos artimesnes, rimtesnes drauges, gal net kartais paprašant, kad jos neišsiduodamos pakalbėtų su ja. Griežtai uždrausti išvažiavimus automobiliu su įtartinu žmogumi.

Kur išvykdama mergaitė turi pasakyti, kur vyksta, kada sugrįš. Tegu ji jaučia, kad visada laukiama sugrįžtant laiku. Kiek galima, tegu ji jaučia jaukią atmosferą namuose ir tegu kiek galint daugiau dalyvauja bendrose šeimos pramogose, išvažiavimuose, kad ir pasikviesdama savo draugų ir draugių. Visos tos priemonės, ir dar kitos, kurias padiktuos mylinčios motinos širdis, tikime, turės lloyds chemikas svorio netekimas rezultatų.

Yra specialūs pataisos namai netvarkingoms mergaitėms, vedami Gerojo Ganytojo seserų Good Shepherd sistersbet ten tesikreipiama ir mergaites atiduodama tik sunkiausiais atvejais. Reikia tikėtis, kad augščiau minėtosios priemonės ir be to laimės mergaitę šeimai ir Dievui. Butler savo vienoje kalboje pabrėžė reikalą, kad vaikai būtų auklėjami tėvų religijoje. Jis net iškėlė svarbą, kad tuo principu remiantis visose pradžios mokyklose turėtų būti privalomas tikybos dėstymas.

Tai svarbi mintis, iššaukta gyvenimo patyrimo. Jungtinėse Amerikos Valstybėse, kur yra tiek daug įvairiausių tikybų, susidarant sunkumų visas patenkinti, viešosios — valstybinės mokyklos paliktos visiškai be tikybos. Pati vyriausybė jaučia, kad daugelio tėvų šitokia padėtis nepatenkins, štai dėl ko paliktos plačios laisvės įvairių tikybų mokykloms ir štai dėl ko katalikams yra pareiga jomis pasinaudoti.

Keliaudamas po Australiją patyriau, kad tenai vyskupai yra paskelbę sąžinės dalyku vaikų siuntimą į katalikų mokyklas. Jeigu tėvai to nedaro — nusideda. Pas mus tokio griežto įpareigojimo nėra, bet visdėlto tėvai, jei ne dėl nuodėmės baimės, tai iš meilės savo vaikams, turi juos siųsti į katalikų mokyklas, nes čia auklėjimas turi žymiai gilesnius pagrindus.

Savu laiku didelę sensaciją sudarė belgų socialistų vadas Paul Henri Spaak, buvęs ministeris pirmininkas, kuris pakėlė balsą, kad Belgijos socialistai turi sutikti, jog katalikų mokykloms turi būti mokama parama iš valstybės iždo.

Jis pripažino teisę svorio metimo ekspertas toronto turėti savas mokyklas, o mes turime pabrėžti pareigą į jas siųsti katalikų šeimų vaikus. JAV policijos vyriausias vadovas, FBI viršininkas, Edgar Hoover netaip seniai kreipėsi į religinių dalykų mokytojus, juos skatindamas sustiprinti savo pastangas.

Jis priminė, kad nepilnamečių nusikaltėlių skaičius auga ir kad religinis auklėjimas gali daug padėti jaunimui išlikti geram. Mokyklos, kurios perteikia religinį auklėjimą, anot Hooverio, yra pirmoji apsigynimo linija saugant daugelį suklaidintų jaunuolių, kurie palinkę į vagystę, plėšimą ir kitus kriminalinius nusikaltimus. Jis turi didelį patyrimą ir jo žodis turi būti labai svarbus parenkant vaikams mokyklą.

Tėvai negali savo vaikams palikti didesnio turto, kaip geras išauklėjimas ir jis sėkmingiausiai pasiekiamas mokyklose, kurios brangina tikybą. Čia seselės mokytojos nėra tik šaltos, samdomos pareigūnės, bet ir rūpestingos auklėtojos, atsidavusios apaštalavimui tarp jaunų sielų. Jos ne abejingos valdininkės, o tęsėjos auklėjimo toje pačioje dvasioje, kokioje tėvai yra pradėję. Viename savo pareiškime Washingtono universiteto, St.

Louis mieste, kancleris Arthur H. Compton pabrėžė tą didelį ryšį, kuris lloyds chemikas svorio netekimas tarp religijos ir auklėjimo, iškeldamas, kad religija vaikui įskiepija kilnius idealus ir duoda motyvus, išaiškinimą — kodėl jų siekti.

Religijai gi tinkama vieta yra skiriama tik savose katalikiškose mokyklose. Lordas Halifax, būdamas britų ambasadoriumi JAV-se, priimdamas garbės daktaro laipsnį Lavalio universitete, stipriai iškėlė mintį, kad pasaulio atgimimas teateis tik per katalikišką auklėjimą. Jos statulą atveža į mūsų namus. Šeštadienio vakarą užėjau. Namuose buvo pilna sukviestų iš viso miesto giminių, atėję kaimynų.

Statula buvo tik atgabenta. Graži Fatimos Dievo Motina — su puošniu vainiku ant galvos, dideliu apsiaustu apgaubta, basos kojos, rankytės sunertos ir ant jų — žibančių perlų rožančius — didelis, visų penkiolikos paslapčių.

Jie tik buvo atsistoję išeiti, baigę kalbėti rožančių. Mes rinksimės daug žmonių vakarais, o ir dieną, visi kalbėsime rožančių, bet tik tada, kai bažnyčioje nebus pamaldų. Jokių rinkliavų, jokių aukų nevalia čia kolektuoti Tai buvo kažkas gražaus, įdomaus. Marijos statula, atnešta į šeimas ir pasilikdama savaitei, daro tuos namus lyg mažomis bažnyčiomis, kur tiek nuoširdžių maldų, tiek nuoširdžios meilės Marijai. Besiteiraudamas daugiau, patyriau, kad ši pamaldumo praktika tėra labai nauja.

Ji prasidėjo švenčiant 30 m. Marijos pasirodymo Fatimoje. Ta sukaktis buvo švenčiama metų gegužės mėn.

Daugelis js darbinink kil i ems kio bendrij. Daryw bas pramonje jiems nauja. Anglikai kalba blogai ar i viso nemoka.

Tą dieną Leirijos vyskupas pašventino dvi Marijos statulas, tokias, kokia Dievo Motina pasirodė Fatimoje. Vieną iš šių statulų paleido keliauti iš parapijos į parapiją Tolimuose Rytuose, kitą — Vakaruose. Tai buvo vadinamoji "Šv. Marija Piligrime". Tos statulos buvo paleistos lankyti parapijas todėl, kad labai daugelis žmonių patys negali aplankyti Dievo Motinos Fatimoje. Tai Marijos statula juos lanko. Marijos metų proga ši praktika nutarta išplėsti Chicagoje.

Statulą globoti ir pervežti iš namų į namus apsiėmė Marijos Ambasadorių draugija, čia jau veikianti nuo metų. Tai nemaža auka iš jų pusės, nes pervežimas statulos paprastai būna šeštadieniais ir tai atliekantiems tenka atsisakyti nuo eilės pramogų. Visą šį sąjūdį globoja ir ugdo kun.

Baltų ir slavų prokalbė: ką manė Meillet, arba ką Meillet spėjo?!

James M. Kean, vienuolis, kuris metų spalio 14 d. Chicagoje turėjo net specialią televizijos programą, aiškindamas apie Mariją, lankančią namus. Greit Marijos statulos kvietimas į namus tiek padidėjo, kad buvo pašventintos dar trys statulos ir paleistos po šeimas. Jurgio parapijoje, Chicagoje, žmonės sukalbėjo netoli tūkstančio rožančių per savaitę. Būrelis vieną rožančių baigęs, kitą pradėdavo. Žmonėms taip patiko, kad jie savaime sumetė apie pustrečio šimto dolerių, kad būtų parūpinta dar viena tokia statula, ir paleista pirmon eilėn tarp lietuvių.

Kiekviena tokia statula yra globoje vadinamo Garbės Sargybos būrelio, sudaromo iš Marijos Ambasadorių organizacijos. Kiekvieną šeštadienį Garbės Sargyba vyksta į namus, kur yra Marija Piligrime. Čia jie suklaupę su šeima sukalba rožančių. Tada — apdengia Marijos statulą, nusineša į automobilį ir nuveža į kitą šeimą, kuri užkvietė Mariją Piligrimę. Veždami statulą vyrai automobilyje kalba rožančių. Atvežę statulą į naujus namus, ją pastato į paruoštą vietą, lyg altorėlį, suklaupia su šeima, vėl sukalba rožančių.

Tada Garbės Sargyba primena pareigas šeimai: nustatytą valandą drauge kalbėti rožančių, sukviesti kaimynus.

  1. Riebalų nusiurbimas – netinkamas būdas svoriui mesti - Kaip aš galiu pašalinti savo kūno riebalus
  2. Танкадо предлагает ключ, с помощью которого его можно расшифровать.

Su statula atvežamas pjedestalas jai pastatyti, gėlių vazonai, žvakutės. Statula užprašoma adresu: Ambassadors of Mary, N. Austin Blvd. Be to, Fordas usispyrs prieinosi savo darbuotoj stojimui sjung dar ilgai po to, kai visi pagrindiniai jo konkurentai pasira su sjungomis sutartis. Firmos teritorijoje gana danai firmos policija sulaikydavo sjung agitatorius", kol pagaliau, pralaimjs rinkimus, kuriuos reng Nacionalin ryi su darbininkais valdyba [National Labor Relations Board; valstybin agentra, steigta tvirtinti darbinink teises dertis kolektyviai], Fordas m.

Tai viena Eltono Mayo ir jo koleg tyrim interpretacij. Tyrimai prasidjo bandymu nustatyti ry tarp darbo vietos apvietimo ir darbuotoj darbo naumo - tokio pobdio klausimas bt domins ir Frederick Taylor bei jo kolegas.

Atlikdami kai kuriuos ankstyvuosius tyrimus Western Electric" tyrintojai padalijo darbuotojus dvi grupes: vienai grupei darbo vietos apvietimas buvo smoningai kaitaliojamas testavimo grupo kitai jis ilikdavo toks pat per visus eksperimentus kontrolin grup.

Eksperiment rezultatai buvo netikti. Kai testavimo grups darbo vietos apvietimas pagerdavo, darbo naumas taip pat padiddavo, nors ne visada. Taiau, kai apvietimo slygos pablogdavo, testavimo grupje taip pat bdavo pastebima darbo naumo didjimo tendencija. Taiau dar labiau situacij komplikavo paslaptis, kodl eksperiment dienomis iaugo kontrolins grups darbo naumas. Juk ji nepatyr joki apvietimo pokyi.

Akivaizdu, kad darbuotoj elgesiui takos turjo dar kakokie kiti veiksniai, ne tik apvietimas. Atlikta nauja eksperiment serija. Nedidel darbuotoj grup dirbo atskiroje patalpoje ir buvo vesta daug pokyi: padidintos algos, vestos poilsio pertraukls, klubo svorio kritimas prieš ir po darbo diena ir darbo savait. Tyrintojai, dabar atliekantys j tiesiogini vadov priirtoj" vaidmen, taip pat leido grupms savo nuoira pasirinkti poilsio pertraukls laik ir turti galimyb pareikti savo nuomon, koki pokyi jie dar pageidaut.

Ir vl rezultatai buvo netikti. Laikui bgant, darbo rezultatai gerjo, taiau jie tai kilo, tai smuko stichikai. Roethlitsbergeris ir Willia-mas J. Remdamiesi iais ir vlesniais eksperimentais Mayo ir jo kolegos nusprend, kad darbo naumo kilim lm sudtinga poiri grandin.

Kadangi grups buvo iskirtos i kit ir apgaubtos ypatingo dmesio, tai ir testavimo, ir kontrolins grups m jausti pasididiavim savo grupe, o tai skatino jas gerinti darbo rezultatus.

Draugikas vadovavimo stilius toliau stiprino j motyvacij. Tyrintojai padar ivad, kad darbuotojai dirbt dar geriau, jei tikt, jog administracija rpinasi j gerove, ir j tiesioginiai vadovai skirt jiems daugiau dmesio. Kadangi kontrolinms grupms nebuvo skirta jokio ypatingo vadov dmesio ir nebuvo pagerintos darbo slygos, bet j darbo rezultatai vis tiek pagerjo, tai kai kurie mons, ir pats Mayo man, kad kontrolins grups darbo naumo didjimas yra pai tyrintoj specialaus dmesio rezultatas.

Tyrintojai taip pat padar ivad, kad neformalios darbo grups - socialin darbuotoj aplinka - teigiamai veikia darbo naum. Daugumai Western Electric" gamyklos darbuotoj j darbas atrod nuobodus ir beprasmis, taiau j draugijos ir draugyst su bendradarbiais, kartais nulemta bendro antagonizmo savo bos" atvilgiu, nedavo j darbin veikl prasms ir suteikdavo tam tikr galimyb apsiginti nuo administracijos.

Todl Mayo jaut btinyb papildyti senj racionalaus mogaus", skatinamo asmenini ekonomini poreiki, koncepcij socialaus mogaus", skatinamo socialini poreiki ir siekianio tiesioginio atlygio darbo santykiuose bei labiau reaguojanio grups spaudim nei administracijos reikalavimus, koncepcij. Taiau palyginkite, k Mayo bei jo kolegos laik svarbiu, ir kas buvo svarbu Fordui bei Weberiui, ir pamatysite, kaip ios idjos pakeit vadybos teorij.

Pavyzdiui, keiiantis dabartinei konkurencinei pasaulio ekonomikai, daugelis kompanij nusprend sumainti vadov ir darbinink skaii. Taiau kai kurios kompanijos, gerai inodamos Havvthorne" eksperiment rezultatus, darbuotoj mainimo msi labai atsargiai. Problemos, kurias patiria aviacijos pramon, btent - kain karai, gyva usienio kompanij konkurencija, senstantis lktuv parkas ir didjanios nauj lktuv kainos, -tiesiogiai veik mln.

JAV doleri aviakompanij Sky Chief", teikiani paslaugas skrydi metu. Priversta sumainti darbuotoj skaii, vadovyb suvok, jog jei tai atliks blogai ir neatsivelgs darbuotoj poreikius, tai likusieji po mainimo bus ne tokie lojals ir susitelk kaip grup.

Siekdami suvelninti galimas problemas po mainimo, vadovai prim visuotins kokybs valdymo" program. Taip jie norjo suteikti kompanijai pagrindines gaires struktriniams pokyiams gyvendinti. Kompanija ileido tkstanius doleri ir sugaio tkstanius valand, kad finansuot darbuotoj apmokym ir proces, susijusi su visuotinu kokybs valdymu, tobulinim. Reformos skms esm ta, jog vietoje vadovybs diktato, su kuriais darbuotojais kaip pasielgti, buvo suteikti galiojimai tai gyvendinti kompanijos pagrindu laikomiems darbuotojams.

Pavyzdiui, prie reform darbuotojai dalyvavo vertinant kompanijos funkcijas. Vadovyb sudar darbuotoj vadovaujam reform komitet, kad surinkt, apdorot ir vertint duomenis. Po to buvo sudarytos maesns komandos imtis mainimo. Siekiant padti tiems, kuriuos reiks atleisti, buvo teikiamos isamios konsultavimo ir perklimo paslaugos, skaitant darb grupse dl nauj ryi umezgimo, lloyds chemikas svorio netekimas su darbinimo pokalbi bei samdos metodais.

O siekiant padti darbuotojams gerai pasirodyti per darbinimo pokalbius, jie buvo rainjami vaizdajuost. Dabar, po reformos, naumas ir pelnas didja. Lik darbuotojai msi naujj vaidmen bei atsakomybs, o moral toliau gerja. Vliau tyrintojai, giliau studijav socialinius mokslus psichologij, sociologij ir antropologijnaudojo sudtingesnius metodus ir m garsti kaip biheviorizmo atstovai", o ne kaip moni santyki teoretikai".

Bihevioristai vadybos ir organizacij moksl ved du naujus aspektus. Pirma, jie pateik dar mantresn poir mones bei j siekius negu Mayo ir jo amininkai. Abrahamas Maslowas ir Douglasas McGregoras bei kiti ra apie moni saviraik". Be to, jie nustat, jog mons nori daugiau negu malonum ar atlygio nedelsiant". Jei moni gyvenimo bdas sudtingas, j santykiai organizacijose turi atitikti sudtingum. Antra, bihevioristai taik mokslinius metodus tirti moni elges organizacijose kaip nedalomoje lloyds chemikas svorio netekimas.

Klasikinis pavyzdys - m. J taka kuriant nuosekli vadybos teorij buvo ypa svarbi ir pasireik laiku. Pasak Maslowo, mones skatinantys poreikiai sudaro tam tikr hierarchij, kurios apaioje yra fiziologiniai ir gali sumažinti svorį poreikiai, o viruje - ego poreikiai pavyzdiui, pagarbos ir savirealizacijos poreikiai pavyzdiui, prasms poreikis ir asmenybs augimo poreikis. Apskritai, Maslowas teig, kad pirmiausia turi bti tenkinami hierarchijos emesniosios pakopos poreikiai, tada jau gali bti tenkinami ir auktesnieji.

Kadangi iuolaikinje visuomenje daugelis emesniosios pakopos poreiki lloyds chemikas svorio netekimas yra patenkinti, tai daugum moni galima paskatinti tik sudarant galimyb patenkinti auktesniojo lygio ego ir saviraikos poreikius. Kai kurie vlesni biheviorizmo mokslininkai suprato, kad net is modelis negali paaikinti vis veiksni, kurie skatina mones j darbo vietose.

Jie teigia, kad ne kiekvienas mogus pamau eina nuo vieno poreiki lygmens prie kito. Kai kuriems darbas yra tik bdas patenkinti emesniosios pakopos poreikius. Kitus labiausiai vilioja galimyb patenkinti j aukiausio lygio poreikius. Tie mons gali pasirinkti net j saugumui pavojing darb, kad tik galt gyvendinti savo iskirtinius asmeninius tikslus. Geras vadovas ino, kad nra dviej visikai tapai moni, ir siekdamas daryti tak savo darbuotojams, bando suderinti motyvavimo metodus su j individualiais poreikiais.

lloyds chemikas svorio netekimas

Teorija Y: pasak McGregoro, prielaida, jog mons i prigimties yra motyvuoti dirbti ir darb atlikti gerai. Kadangi Amerikos firmos vis labiau pleia versl su kit kultr alimis, svarbu nepamirti, jog teorijas gali riboti kultra. Pavyzdiui, Mas-lowo poreiki hierarchija - tai ne universalaus motyvacijos proceso apraymas. Kitose alyse hierarchin eils tvarka gali visikai skirtis, priklausomai nuo alies vertybini kriterij.

Jis iskyr dvi alternatyvias pagrindines prielaidas apie mones ir j poir darb.

Uploaded by

Pagal ias dvi prielaidas, kurias jis pavadino Teorija X" ir Teorija Y", moni pasiryimas dirbti organizacijose vertinamas visikai skirtingai. McGregoras teig, jog vadov, pripastani teorij X, nuomone, mones nuolat dera kalbinti stengtis dirbti. Antra vetus, vadovai, besilaik teorijos Y, galvoja, kad mons mgaujasi darbu ir imasi darbo kaip galimybs pltoti savo krybines galias.

Teorija Y - tai sudtingo asmens" koncepcijos pavyzdys. McGregoras tvirtino, jog vadovavimui pagal teorij Y kliud etame deimtmetyje vyravusi teorijos X praktika organizacijose. Kaip jau galite pastebti, teorijos X aknis galima atsekti mokslinio valdymo ir fabrik, valdom pagal princip, laikais.

Remiantis McGregoro mstymu, General Electric" firmos vadovas Jackas Welchas teigia, jog monms dera pamirti sen boso" idj ir pakeisti j mintimi, kad vadovai turi naujas pareigas - patarti grupms, aprpinti jas itekliais, padti monms patiems galvoti. Jis sako: Laimsime idjomis, o ne botagais ir grandinmis. Dar vadinama vadybos mokslu. Antrojo pasaulinio karo pradioje Didioji Britanija beviltikai siek isprsti daugyb nauj sudting karini problem.

Ikilus pavojui alies saugumui, britai sudar pirmsias operacij tyrimo operation research -OR komandas. Kai amerikieiai sitrauk kar, jie taip pat brit pavyzdiu sudar analogikas operacij tyrimo komandas panaioms problemoms sprsti.