Audrius Baniūnas. Jeigu esame susipažinę su atitinkama kultūra, tikrinis vardas gali mums byloti, ar referentas yra vyras, ar moteris pvz. Jie turi daug bendrų požymių, bet vis dėlto skiriasi. Tokiais atvejais vertėjui tenka ieškoti išeities net už kalbinio konteksto ribų, remtis realių gyvenimo situacijų pažinimu. Tačiau per pastaruosius kelis dešimtmečius ryškėja naujas polinkis: tokių mo- terų pavardžių kamiengalyje vietoj -i rašyti -j, o vietoj -ei rašyti -ėj, pvz.

Dar žr. K l a u d y 96; Maksvytytė ; Deltuvaitė, Klioštoraitytė Realijos gali būti suprantamos labai plačiai ir joms priskiriami ne tik tikriniai daiktavardžiai as- menvardžiai ir vietovardžiaibet ir periodinių leidinių pavadinimai, literatūros, meno kūrinių pavadinimai, firmų, gaminių rūšių, prekių ženklų pavadinimai ir gatvių, aikščių pavadinimai žr. K alba ir vertimas su terminais Kaip ir svetimi tikriniai vardai, realijos taip pat gali įgyti kitoje kalboje atsitiktinį atitikmenį, o paskui ir pastovų atitikmenį.

Pavyzdžiui, at- kūrus Lietuvos Nepriklausomybę ir atsigręžus į Vakarus, pastaraisiais metais atsiranda galimybė rinktis angliškų realijų lietuvišką pavadinimą kaip dau- gumai kalbos vartotojų žinomą jų atitikmenį, pvz. Šiandien atitinkamų angliškų realijų jau, matyt, net negalima būtų laikyti lietuvių kalbos atžvilgiu beekvivalente leksika. Verčiant iš vienos kalbos į kitą kalbą išryškėja dar viena beekviva- lentei leksikai priskiriama OK leksinių vienetų grupė, kuri yra siejama su reiškiniu, vadinamu leksine spraga lot.

ar visi sergantys krono liga meta svorį fen375 geriausias riebalų degintojas

Shuttleworth, Cowie — Leksinė ertmė dažniausiai žymi sąvoką, kuri nėra žinoma ar nėra svarbi tos kalbos vartotojams. Taigi šis reiškinys gali būti aptariamas ir kultūriniu aspektu. Kaip matote, šis reiškinys nėra vienodai ir aiškiai apibrėžiamas.

Be to, kai jis yra siejamas dar ir su kultūra plačiausia žodžio prasmeleksinės spra- 11 Pavyzdžiui, vieno straipsnio, kuriame nagrinėjamas tokių lietuviškų realijų kaip koplytėlė, rūpinto- jėlis, verbos vertimas į anglų kalbą Lietuvoje ir svetur publikuotuose leidiniuose, santraukos pavad- inimas — Lietuvių etnokultūros terminų vertimas į anglų kalbą žr.

Kalėdaitė, Asijavičiūtė Girčienė Nepaisant to, leksinės spragos suvokimas gerokai praplečia beekvivalentės leksikos — leksinių viene- tų, kurie dėl tam tikrų priežasčių kitoje kalboje neturi tiesioginių atitikmenų netgi pastovių žodžių junginių forma— sampratą. Pasitelkus lietuvių kalbos tekstyno duomenis nustatyta, kad ši leksinė spraga lietuvių kalboje paprastai užpildoma ben- dresnės reikšmės daugiažodžiais pvz.

Anglų—lietuvių kalbų žodynuose pateikiami keturi pet sisteminiai daugiažodžiai atitikmenys: mylimas gyvu- lėlis, kambarinis gyvūnėlis, naminis gyvulėlis ir naminis gyvūnėlis. Taigi lakunų buvimo priežastis yra ne realiojo pasaulio įvairovė, o pasaulio kategorizacijos ypatumai kalboje. Lakunomis galima laikyti visus skirtingos apimties reikš- mių ekvivalentiškumo atvejus Paprastai lakunomis laikomos siauresnės, specializuotos, arba atvirkščiai — bendresnės reikšmės nebuvimas vienoje iš gretinamų kalbų Pavyzdžiui, kaip buvo minėta, ang- lų kalboje nėra žodžio, atitinkančio lietuvių kalbos žodį para, todėl šią sąvoką angliškai galima tiksliai nusakyti tik aprašomuoju būdu, pvz.

Pripa- žindami, kad yra neišverčiamų žodžių, mes nepaneigiame įsitikinimo, kad tekstai visada gali būti išverčiami.

Document Information

Nors vertimo kalbos sistemoje ir nėra ati- tinkamo žodžio, jo prasmė gali būti išreikšta š n e k o j e konkrečiame tekste kitais žodžiais arba laisvais žodžių junginiais. Tokia leksika, be abejo, sunkina vertėjo darbą, bet šie sunkumai yra įveikiami. Sąlygiškai beekvivalente leksika vadinama žodžių grupė apskritai yra labai marga: jai priskiriami ir tikriniai vardai, ir bendriniai žodžiai. Jie turi daug bendrų požymių, bet vis dėlto skiriasi.

Paskesnėje knygos dalyje atski- rai aptarsime tikrinių vardų ir realijų bei leksinių spragų perteikimo vertime polinkius. Tikrinių vardų perteikimas vertimo tekste Pagrindinė tikrinių vardų funkcija yra nurodyti išskirtinį individualų re- ferentą.

Bet skirtingų žanrų tekstuose jie gali atlikti ir visokias kitokias funk- cijas. Jeigu esame susipažinę su atitinkama kultūra, tikrinis vardas gali mums byloti, ar referentas yra vyras, ar moteris pvz. Todėl teigti, kaip kartais daroma, jog tikriniai vardai į kitą kalbą yra neverčiami ir vertėjai su jais neturėtų turėti jokio vargo, gali drįsti tik tas, kuriam niekada neteko versti.

virš 40 ir stengiasi numesti svorio ar ertmės gali prarasti svorį

Iš tikrųjų vertimo praktikoje taikoma daug įvairių tikrinio vardyno perteikimo būdų arba, kaip dabar vis labiau linkstama sakyti, strategijų. Tie būdai gana dažnai yra apta- riami vertimų recenzijose pvz. GerJonušys, ;,Kir- vaitisKižlienėKončiusMatonienėjuos nagrinėja ir specialių vertimo studijų autoriai. Tikrinių vardų perteikimas yra svarbus vertimo studijų objektas. Siekiant šioje knygoje aprašyti, ką vertėjai daro su svetimais tikriniais vardais asmenvardžiais ir vietovardžiaisskiriami k e t u r i j ų p e r t e i k i m o v e r t i m e b ū d a i angl.

Vermes 93— Vi- sus šiuos būdus paskesniuose skyreliuose išsamiau iš eilės ir aptarsime. Perkėlimas į vertimo tekstą ir adapatavimas Svetimvardžių perkėlimas į vertimo tekstą yra įprasčiausias ir dažniau- siai taikomas jų perteikimo vertime būdas.

Vertimo studijų literatūroje jis dar vadinamas skolinimu angl. Shuttleworth, Cowie 17eg- zotizavimu angl.

  • coursera-ddp-shiny/lt_msdakar.lt at master · spujadas/coursera-ddp-shiny · GitHub
  • Kaip sulieknėti pečius ir krūtinę
  • 5 dienų greito svorio metimo rezultatai

Chestermanišsaugojimu angl. Šitaip kalboje atsiranda skoliniai, kitaip sakant, skolintos svetimybės.

15min Kaunas | PDF

Šiandien pasaulyje, galima sakyti, nėra kalbų, kurios nebūtų skolinusios ar ir dabar nesiskolintų kitų kalbų žodžių, neturėtų skoli- nių ir verstųsi vien tik savais žodžiais. Perkeltus svetimus tikrinius vardus vertėjai lyg ir galėtų kartais palikti vertimo tekste nepakeistus, t. K alba ir vertimas perskaityti ar ištarti, kai kuriose kalbose juos reikia linksniuoti, kad jie galėtų vertimo kalbos sakinyje normaliai funkcionuoti, ir galų gale reikia pripažinti, kad sunkiai arba visai neperskaitomi vardai gali sugadinti patį skaitymo, ypač grožinės literatūros, malonumą Coillie Todėl tokių svetimybių perkėlimas į vertimo tekstą yra neatsiejamas nuo neišvengiamos alternatyvos: perkeliant išlaikyti jas autentiškas arba adaptuoti.

Svetimvardžių formos keitimas pritaikant ją prie VK norminės tarties bei rašybos ir morfologijos lietuvių kalbinėje literatūroje yra vadinamas a d a p t a v i m u kartais adaptacija, žr. Ambrazas 17 arba lietuvini- mu. Perkeltų svetimvardžių fonetinį ir morfologinį adaptavimą dar siūloma vadinti natūralizacija angl.

Newmark 82 arba lo- kalizacija angl. Davies 83—84, Jaleniauskienė, Čičelytė Svetimvardžių adaptacija gali būti fonetinė, grafinė ir morfologinė. Adaptacijos pobūdį visų pirma lemia VK savybės: turint omenyje konkre- čiai lietuvių kalbą, tai yra jos rašybos fonetiškumas ir jos morfologiškumas žr. Pupkis Tačiau adaptacijos pobūdis tam tikru mastu priklauso ir nuo VK tradicijų, vertėjų polinkių. Tie polinkiai gali konkuruoti vienas su kitu, gali atsirasti ir įsigalėti įvairūs svyravimai.

Ir šiandien savo spaudo- je ir raštuose turime dvejopą angliškų ir kitų kalbų tikrinių žodžių rašybą: vartojamos arba adaptuotos, t.

tulsi arka svorio netekimui t tautos riebalų nuostolių kompleksas

Nuo m. Kalbos komisija leido vartoti originalias asmenvardžių ir vietovar- džių formas mokslinėje ir informacinėje literatūroje.

 Keine Ursache. Беккер вышел в коридор. Нет проблем.

Nbendrosios adaptavimo taisyklės ir originalių svetimų tikrinių vardų formų vartojimas rišliame tekste. BoforasJosé Manuelis Barosso. Svetimų vardų tarimas ir rašyba tam tikrų nepatogumų ar sunkumų ke- lia ne tik lietuviams, bet ir kitų tautų žmonėms. Tikrinių svetimybių kaip ir kitų skolinių priderinimas prie tos kalbos, į kurios tekstą jos perkeliamos, yra visuotinis reiškinys, daugeliui kalbų nesvetimas polinkis. Į anglų kal- bą, kurios rašyba palyginti yra labai nenuosekli, netaisyklinga ir nutolusi nuo tarimo, perkeliami lotyniško pagrindo abėcėles vartojančių kalbų asmenvar- džiai ir vietovardžiai iš tikrųjų paprastai joje funkcionuoja originalia rašybos forma išskyrus kai kurias tradicines adaptuotas vietovardžių formas.

riebalų nuostolių savaitės rutina numesti rankų riebalus per 30 dienų

Tačiau pernelyg drąsu būtų tvirtinti, kad kitose šalyse, įskaitant anglakalbes, labai stengiamasi išlaikyti mūsų — lietuviškų — asmenvardžių ir vietovardžių au- tentišką rašybą. Apie adaptavimo ir ori ginaliosios rašybos šalininkų argumentus žr.

ar numetate svorio dėl topiramato nesočiųjų riebalų deginimas

Realią galimybę išlaikyti autentišką grafinę formą angliškame tekste paprastai turi tie lietuviški tikriniai vardai, kuriuose nėra raidžių su diakritiniais ženk- lais, o kitų vardų grafinė forma, galima sakyti, yra iš dalies adaptuojama, nes tie ženklai išleidžiami. Panašūs lietuviškų asmenvardžių perteikimo polinkiai pastebimi ir lietu- vių grožinės literatūros vertimuose į anglų kalbą. Jungtinėje Karalystėje m. Pačių lietuvių Lietuvoje pvz. Dar, tiesą sakant, reikia paminėti, kad sovietmečiu lietuviškiems beje, kaip ir rusiškiems, t.

Kad šis perrašos būdas dar nėra užmirštas ir toliau taikomas, ypač kai kuriuose Lietuvoje išverstuose ar parengtuose angliškuose tekstuose, nesunku pastebėti naršant interneto tinklalapius.

Pagal prisitaikymo prie lietuvių kalbos sistemos, arba adaptacijos, po- būdį ir laipsnį svetimvardžius — tiek turinčius vartosenos tradicijas, tiek jos neturinčius — galima skirstyti į a grafiškai, fonetiškai ir morfologiškai adap- tuotus pvz.

Šios svetimvardžių grupės išsamiau aptariamos paskesniuose knygos skyreliuose. Fonetinio ir grafinio adaptavimo polinkiai Atsižvelgiant į natūralų svetimvardžių polinkį derintis prie juos peri- mančios kalbos garsinės ir rašytinės išraiškos, remiantis vidiniais lietuvių kalbos poreikiais, jos rašybos fonetiškumu ir tradicija, m. VLKK nutari- me Nr. Lotyniško pagrindo alfabetus vartojančių kalbų asmenvardžiai bei vietovardžiai grožiniuose kūriniuose, populiariuose ir vaikams bei jaunimui skirtuose leidiniuose atsižvelgiant į skaitytojų amžių ir išsilavinimą adaptuojami, t.

K alba ir vertimas mi pagal tarimą. Šis terminas ir jo va- riantas adaptacija, žr. Ambrazas 17 yra vartojamas ir platesne prasme, t. Anglakalbėje mokslinėje literatūroje dar vartojamas terminas natūrali- zavimas angl.

Beje, apibūdinant šį procesą vertimo iš anglų kalbos į lietuvių kalbą sąlygomis vietoj šių tarptau- tinių terminų taip pat vartojamas terminas lietuvinimas, žymintis svetimų tikrinių vardų pritaikymą būtent prie lietuvių kalbos rašybos ir tarimo.

Va- karų Europos šalyse leidžiamoje vertimo studijų literatūroje labiau paplitęs terminas t r a n s l i t e r a c i j a angl. Tai sudėtingas procesas, nes OK raidė gali turėti daugiau negu vieną fonologinį atitikmenį, nelengva nustatyti atitikmenis ir kituose šio proceso etapuose. Transliteracija arba perraša gali būti fonemi- nė ir grafeminė, kitaip tariant, grindžiama fonemų arba grafemų panašumu.

paprasčiausias būdas numesti riebalus namuose ar igf 1 degina riebalus

Foneminė transliteracija — tai OK žodžio perraša VK rašyba pagal jo fonemi- nę formą, t. VLKK nutarime Nr. Anglų kalbos garsų keitimo artimiausiais lietuvių kalbos garsais aptarimą pradėsime, kaip ir dera, nuo balsių. Kadangi ir anglų, ir lietuvių kalboje yra skiriami trumpieji ir ilgieji bal- siai, o lietuvių kalbos rašyboje kai kurie tų balsių yra žymimi skirtingo- mis raidėmis trumpieji — raidėmis i, u; ilgieji — raidėmis y, ūfonetiškai ir grafiškai adaptuojant iš anglų kalbos perimamus tikrinius vardus savaime atsiranda polinkis šiuos balsius grafiškai diferencijuoti.

Ilgųjų balsių y, ū rašymas adaptuojamuose asmenvardžiuose ir vietovardžiuose glaustai pa- aiškintas ir VLKK nutarimo Nr. Fildingas angl. FieldingKlivlendas angl. ClevelandBlumfildas angl. BloomfieldKuperis angl. CooperLi- verpulis angl. LiverpoolMuras angl. MooreHiumas angl.

Daugelis vertėjų iš tikrųjų ir anksčiau t. K alba ir vertimas šios adaptavimo nuostatos ir atitinkamus ilguosius anglų kalbos balsius lie- tuviškai perrašyti balsėmis i, u, pvz. Hytrou kryptimi tyliai leidosi lėktuvas. Beje, vertėjai toli gražu ne visada laikosi minėtos VLKK nutarimo taisyklės dėl ilgųjų balsių rašymo ir adaptuodami anglakalbių šalių vietovardžius, pvz. Retkarčiais y atsiranda dėl to, kad vietovardis adaptuojamas ne pagal tarimą, o nusižiūrint į jo autentišką rašybą, pvz.

Bent vienu klausimu nereikia sukti galvos! Tradiciškai labiau atsižvelgiama į fonetines šio balsio savybes, todėl iki šiol išlieka gajus angl.

Azerbaidžano sostinėje Ba- kad "gudrus sūnus Jėzus, Kristui, kuris islame laiko- ku, išspausdino Jėzaus Kris- puolusios moters Marijos mas vienu Alacho pranašų - "Mes jau tris dienas vyk- taus karikatūrą ir nedera- sūnus, nepajėgė išgelbėti Isa.

Anthony ir liet. Jis yra pasirenkamas kai kurių senesnių verti- mų taisymuose, pvz. Jo gana nuo- sekliai laikomasi ir adaptuojant anglakalbių šalių vietovardžius žr. Vertimo praktika rodo, kad vis dėlto labiau linkstama išlaikyti šio dvibalsio dvibalsiškumą ir jį žymėti dabartinės lietuvių kalbos rašybai nebūdinga dvi- balse ou, pvz. Rečiau pasitaiko angl. Svetimos moterų pavardės, kaip žinoma, paprastai nėra morfologiškai adaptuojamos, t.

Tie žodžiai turi tik vieną reikšmę šalia kurios jie dar, žinoma, gali turėti ir kitų reikšmių, pvz. Šis reiškinys iš principo skiriasi nuo tų atvejų, kai vienos kalbos tą patį žodį, var- tojamą skirtingomis reikšmėmis, atitinka skirtingi kitos kalbos žodžiai, pvz.

Tačiau per pastaruosius kelis dešimtmečius ryškėja naujas polinkis: tokių mo- terų pavardžių kamiengalyje vietoj -i rašyti -j, o vietoj -ei rašyti -ėj, pvz. P I R M A DA L I S 61 Šį įsigalintį polinkį turbūt galima paaiškinti tuo, kad morfologiškai adaptuo- tos atitinkamos vyrų pavardės prieš lietuvišką galūnę kamiengalyje turi ar turėtų -j, pvz. Rachel Halliday moved quietly to and fro Rachilė Holi- dėj neskubėdama vaikščiojo po kambarius Čarlzo Mo- rėjaus žmoną Beje, -j vietoj dvibalsių antrojo dėmens -i rašyba svetimvardžio ka- miengalyje darosi tokia gaji, kad kartais ji taikoma ir vietovardžiams, tiksliau, pirmam dvižodžių vietovardžių dėmeniui, pvz.

LR 62 L iong inas Paž ūs is. K alba ir vertimas Anglų kalbos žodžių nekirčiuotuose skiemenyse įvairiomis raidėmis žymimi balsiai paprastai yra redukuojami, t. Anglų kalboje yra priebalsių, kuriems sunku nustatyti lietuvių kalbos fonetinius atitikmenis.

Šiuolaikinė grožinės literatūros vertimo iš anglų kalbos į lietuvių kalbą praktika rodo, kad jiems perteikti paprastai ir pagrįstai plg. Nors kai kuriose teritorinėse anglų kalbos atmainose pvz. Ji išlaikoma ir tais atvejais, kai anglų kalboje grafiškai er, ir arba ur prieš priebal- sius žymimas balsis lietuviškai gana nuosekliai perrašomas er, pvz.

Husseinas visaip bando vilkinti teismo procesą. AFP nuotr. Po karikatūra, vaizduo- Faikas Balabeilis. Politikos scenoje - tyla po audros Pirmadienio įvykius Lenkijo- sirašyto papildomo vadi- kuris galiausiai nuspren- je, kai iš pradžių buvo kalba-namojo stabilizacijos pak- dė atsisakyti pirmalaikių ma, kad prezidentas nuspren- to protokolo, pagal kurį nė Seimo rinkimų ir pasira- dė paleisti parlamentą, o po viena iš trijų jį pasirašiu- šyti metų valstybės kelių valandų įtampos paaiš- sių partijų negali Seime sa- biudžetą.

Tokios įtampos Var- Pasak apžvalginin- Dienraštis "Gazeta Wy- šuvoje nebuvo nuo Paskutinę aki- kų, įtakos šiam po- borcza" pažymėjo, kad nors praėjusių Seimo rin- mirką nuspren-litiniam žingsniui politinė įtampa po preziden- Musulmoniškose šalyse nerimsta protestai dėl pranašo Mahometo karikatūrų.

Kaip ra- dė nepaleisti nį paskelbti naujau- go, "ramaus gyvenimo" svorio metimas davis road augusta ga TRUMPAI šė dienraštis, pava- parlamen to si visuomenės ap- gali tikėtis nė vienas Len- karę Lenkijos poli- klausos duomenys, kijos politikas.

Uploaded by

Nuosprendis premjero kaltinamojo tėvo A. Sharono pastato griuvėsius, šeštajame tiniuose kuluaruose pa- kurie parodė, kad Pi- būklę, atidėjo O. Sharono aukšte rastas ejų Jevge- sūnui bausmės vykdymą šešiems nijos Karpovos, dirbusios skleista informacija, jog lietinė platforma sa- Izraelio teismas vakar skyrė prezidentas gali paleisti vo populiarumu ėmė lenk- mėnesiams. Ugnis nusiaubė kelių dančiosios mažumos są- tektų į parlamentą. Gali būti, kad tai pa- vimą metais. Tūkstančiai prisiminė nužudytąjį premjerą Beiruto centre vakar maž- bininkus.

Pasibaigus dide- daug pusė milijono liba- lio masto protestams, per vi- niečių susirinko paminėti suotinius rinkimus Libane į pirmųjų buvusio premjero valdžią pirmą kartą nuo pi- Rafiko al-Hariri nužudymo lietinio karo vykusio metinių.

Bijodami riaušių, metais pabaigos atėjo Beirute ir jo priemiesčiuo- antisiriška koalicija. Ant kitų buvo mybėn.

Jungtinių per sprogimą žuvus R. Hariri, Tautų JT atliekamas tyri- Libane kilo didžiulė protes- mas rodo, kad šį nusikalti- tų banga, kuri galiausiai pri- mą tikriausiai suplanavo ir vertė Siriją išvesti iš šalies įvykdė aukšti Sirijos saugu- tris dešimtmečius čia buvu- mo pareigūnai ir jų sąjun- Žmonės rinkosi Kankinių aikštėje sostinės centre, kur sius savo karius bei žvalgy- gininkai Libane.

APF nuotr.

  • Lietuvos nacionalinis radijas ir televizija. Naujienos, įrašai ir transliacijos. - LRT
  • Kaip sudeginti gilius pilvo riebalus
  • Samantha maria svorio metimas

Džeromas K. Žilys, dirigentas Kauno valstybinis muzikinis "Giesmė apie Vorutos vilkolakį valtimi neskaitant šunsJ. Mindaugą" - draminė kompozici- teatras rež. Stanislovas Rubinovas. Krėvės, Just. Marcinkevi- 18 val. Kauno kamerinis teatras Kauno mažasis teatras čiaus ir M. Zyverto kūrinius sukū- 18 val.