Pranas surišo jaunuosius tautine juosta ir pasveikino, sakydamas, kad ši juosta reiškia meilę ir draugystę. Tai vienų razų Kelionės metu muzikiniuose salonuose vykdavo koncertai užsienio publikai. Ši kelionė buvo ypatinga tuo, kad iš miesto į miestą skraidėm lėktuvais. Mes kai kų paimsme bankan i paradase radysme. Dainuokime ir grokime šio laikmečio dvasia.

Šie metai, tarp visa kita, yra ir tarmiu metai.

  • Vingiorykštės istorija | Lieknieji Gurmanai
  • Traktoriu amortizacijos - Puslapis 3 - Vakarų šalių gamybos traktoriai - Žemės Ūkis
  • Svorio netekimas nuo džiazo
  • Apie sunkią atranką, griežtus vertinimus ir sekinančius užsiėmimus tų, kurių kūno sudėjimas ir lankstumas stojamojo egzamino metu buvo pripažintas tinkamais.

Tai negalejau nesukurpt tekstelio "grynai" tarmiskai. Jis skaitosi sunkiai, bet ka gi zmogus padarysi Sakydava, kad anas, ti va, šitakis atsirada per valakų reformų. Žemes tureja dvylika valakų i da nemažai bendrų ganyklų.

Tuose dvylikaj valakų gaspadariava trisdešims šeši gaspadariai, tai pertekliaus nebuva, ale visi laikie pa kelias karves i aveles. Tų gyvulių, kap regis, susdarydava nemažai, vasarų juos kaimas ganydava bendrase ganyklase.

Ganydava iš eilias pinki piemenys. Ganyma laikas priklause nuo gyvulių skaiciaus. Atganei, kiek tau priklausa, i lauki, kadu vel atais tava eilia. Tep keletą kartų per vasarų. Karves ganymas buvo vertinamas diena, telyčia puse dienas, avele čvertim dienas. Praktiškai až telyčių reikdava ganyt dienų kas untara eilia, až avely — kas ketvirta eilia. Piemenaudava vaikai, kap i visur kitur. Prie keltavų suaugusius galejai išvyst tik tuos, katarie vaikų netureja.

Ale i anys, ti va, atajus eiliai ganyt, dažnai, ypatingai per darbymetį, ažvaduot sumdydava kakį vaikų. Ale vaikai yra vaikai. Tade kaimas kasmet gyvuliam ganyt sumdydava ustavų, nu, kerdžių. Daugelį metų kaimas ustavu sumdie, amžinų atilsį, Untanų. Valgydavo anas, ti va, i naktuidava iš eilias par gaspadarius, pagal jų turimus gyvulius. Atlaikei kiek priklasa i lauk, kadu vel atais tava eilia. Kap i piemenim.

Šie metai, tarp visa kita, yra ir tarmiu metai. Tai negalejau nesukurpt tekstelio "grynai" tarmiskai. Jis skaitosi sunkiai, bet ka gi zmogus padarysi Sakydava, kad anas, ti va, šitakis atsirada per valakų reformų. Žemes tureja dvylika valakų i da nemažai bendrų ganyklų.

Untanas iš medzia i tašies buva susmeistravįs ganiavas reikalam triūbų. Rytais unksti patriūbydava, kad gaspadinies keltųs karvių laidyt. Paskui patriūbydava, kad gyvulius reikia gint laukan. Per pietus triūba pranešdava daugiau riebalų norint numesti svorio, kad jau metas karves laidyt.

Sukurkite paskyrą arba prisijunkite

Vakari patriūbydava, kad gyvuliai jau bus genami nama, kad gaspadinies būtų pasruošusias juos priimt. Laikradžia anas, ti va, tai netureja, ale triūbydava labai tiksliai. Žmanes net sakydava: da unksti, da Untanas netriūbija.

Dabar, bra, i televizija, i laikraščiai duoda daug didelių žmanių paminiejimų. Kadu kas gime ar mire, kadu prieja prie pirmas kamunijas ir aš regis nemetu svorio buvo pabirmavati, kadu i kap prarada nekaltybį, kadu ženijas ar ištekieja, kadu skyres ir kiek razų skyres, kadu suslaukie vienakia ar kitakia jubiliejaus, kiek vaikų i kakių — berniukų ar mergaicių — pagimdie, kadu pradieja dirbt, kadu išeja pensijan i kų dara išejįs.

Tiek tų visakių paminiejimų, kad visų neišsakysi, valgyt ažsinaresi. Pradieja merga dainuot, i kų tu pasakysi, apie jų pradeda rašyt būtus i nebūtus dalykus. Ji jau priskiriama prie didelių žmanių.

Forumas / saves link.

Nu, ne prie aš regis nemetu svorio didziųjų, ale jau prie minimų. E mūsų ustavas, nu, kerdžiaus, Untana, amžinų jam atilsį, niekakia spauda nemini i nemimies. E šitakis žmagus buva! I su gyvulais, i su žmaniem makieja deramai apseit. I su Dievu sugyvena gražiuoju. Sava Dievu. Aš regis nemetu svorio žmagus, bra, sakis, kas tas ustava — piemuo. Ne, bra, ustava ne piemuo. Anas, ti va, piemenų vadas.

Kap sakydavo mūsų Untanas, ganymui reikia i išminties, i sveikatas.

2 koncepcija irklavimas dėl riebalų nuostolių auginti masė numesti svorio

Gyvulius reikia perdien lauki ne išlaikyt, e priganyt. Tai vis suki galvų, kap priganyt, kad karves piena daugiau duotų.

Vingiorykštės istorija

Ustavai nier švintų dienų. Anas dienų dienas lauki su gyvuliais, svieteli tu mano, visakiu aru — ar tau lija, ar saule kepina i visaki bimbalai, gyliai, sparvas gyvint neduoda ne tik keltavam, ale visiem, kas tik gyvas. I labiausiai peršalus, nu, keletų dienų lytam i perlytam, susirgt nevalia. Kad i kap sakytum, reikia turet geležinį sveikatų. Tai vaikam dirbt, anat ja, nereikia nei galvas, nei sylas. I neperdieja. Televizija radie takius išmislus — nu, realybes šou, kur žmanes tureja pakelt visakius sunkumus.

Nuorodos kopijavimas

Ustava per vasarų išgyvindava ne vienų šitakį šou. I nieka nereikdava išmislyt, pats gyvenimas be niekakia gailescia takių šou pridarydava. E iš amžinų atilsį mūsų ustavas žadzių apie vaikų darymų reikia pasmakyt.

Būk, žmagau, sąžiningas i prispažink, kad jau vaikų negali padirbt, e šiaušies prieš valdzių. Tik pamislyk: ana laikas kap mūras. Žinak, ne kap dabartinis, e kap Vytauta laikais statytas.

Tai kų jam padarysi, bergždžias būdamas. Šitas mūras gali ažgriūt tavi i naujais makesciais, i darba dienas ilginimu, i pensijas mažimu, i duonas brunginimu. I da kuo sumislis.

svorio netekimas ratais wv v2 svorio kritimas

E piemenų toža nereikia suniekint. Dažnai išgirsti, kad Seimi sedi ne palitikai, e piemenys.

Aš, bra, toža piemenavau, i takis pasakymas mani ažgauna. Ganydami piemenys dabadava, kad karves priestų, būtų sacias. Až gerų priganymų gaspadinies piemenis pagirdava.

kaip numesti svorį kad ir kaip būtų kaip numesti 10 kg kūno riebalų

Kiek gyvulių ganyklan ryti išvarydava, tiek jų piemenys turedava vakari i pargint. Jei kakia trūkdava, piemenys eidava ja ieškat. Rasdava i gaspadinei atvarydava. E kap kas dedas Seimi? Deputatai gi mažiausiai rūpinas, kad žmanes būtų saciai pavalgį, kad nereiktų durstyt gala su galu. Ar aina anys, ti va, ieškat išklydusių iš Lietuvas piliečių, sava tautiečių?

numesti svorio 40 svarų geriausia riebalų deginimo programa ios

Kų dara, kad anys, ti va, neišklystų? Ar kas juos až darbus pagiria? Gal tik šeimas nariai až atlyginimų pasdidinimų! Knygų i laikraščių skaitytajai, e dabar da i televizariaus žiūretajai, sava mincių neturi, anys svetima išmintim gyvena.

kaip prarasti viršutinės kūno riebalų vyrą kalendros lapai svorio metimui

Mūsų, amžinų atilsį, Untanas knygų i laikraščių neskaitie, gavarilkas neklause. Nuo ryta lig vakara ja galva turedava daug laisva laika, tai vis mislydava i mislydava. Visakių dalykų, bra, primislydava, tik niekas nieka neažrašie.

sonobello svorio metimas dr matinis svorio metimas atsiliepimai

Gal būtų išejus neplana knyga, ne takia jau i durna. Reikia pasakyt, kad anas, ti va, ne tik daug mislydavo, ale nemažai bendraudava su Dievu. Būdava, kad vienas iš vyrų gražesnį sekmadienį pasiūlydava Untanui nuveit bažnyčian i žadiedava pabūt až ustavų.

Kovo 13 d. Pamažiukais, pamažiukais…: Vingiorykštė Kov 06, Kovo 6 d.

Sakydava, kad su Dievu reikia bendraut be pasriednikų, nu, be tarpininkų. Ka žmanes eina bažnyčian? Vieni nari per kunigų gerumų išprašyt, kiti paatgailaut, vis duoda i duoda: pasgailek mūsų, pasgailek mūsų.

Juose į žinomas muzikos pasaulio asmenybes, kolegas pažvelgta kitu kampu, kasdieniškai ir kartu šiltai, užfiksuoti vertingi istoriniai faktai ir detalės nupučia formalizmo dulkes ir įleidžia į muzikantų gyvenimo vidų.

E ne, tai praša Kristaus, Marijas i visų švintųjų: melskies až mus, melskies až mus. Mana Dieva nieka nereikia prašyt. Anas, ti va, pats visa kų regi i išmana, kap kam kas einas. Dievui muožna tik pasguost, kad tau sunku ar kas nesiseka.

Kai man sunku, aš nesklaupiu, e atsisedu in akmenia i pradedu guosties. Guodziuos guodziuos, i lingviau pasdaro.

Recommended Posts

Gal Dievas palingvina, e gal vien nuo bendravima su Dievu in dūšias palingveja. Diekavat Dievui toža netinka.

Tai tik valdzia reikalauja visakių diekavanių i garbinimų. Dievui muožna, kap sakyt, tik pasdziaugt, kad tau sekas, kad gyvenimas nelingvas, ale pakeliamas. Untanui regiejas, kad i vaikai šite turėtų bendraut su tievais. Atlaiduosan Untanas kai kadu, bra, nuveidava, ale ne bažnyčian pasmelst, e pakermašiuot: sustikt su draugais i pažįstamais, žmanių, ne gyvulių apsupty pabūt. I sava tieviškien nuveidava, kur nedideliam ūkely tvarkies ja sūnus.