Pergalingas kviečių žygis prasidėjo nuo vie- nagrūdžių kviečių rinkimo, o vėliau - dvigrūdžių ir paprastųjų kviečių Triticum aestivum auginimo, tačiau kviečiai keitėsi pa­ mažu ir labai nedideliais žingsneliais. Visgi, sprendžiant pagal žemės ūkio genetikų atliktų tyrimų išvadas, tokios prielaidos gali būti nepagrįstos ar tiesiog klaidin­ gos. B et jū s su katės konferencijų versle ir ju m s b u vo lengviau ten patekti. Todėl ir reikia susidaryti ilgesnį tikrų ir galimų tikslų sąrašą. Duona valgoma beveik visur: tai čapatis Indijoje, tsoureki Graikijoje, pita Artimuosiuose Rytuose, aebleskiver Danijoje, naan bya - pusry­ čiams Birmoje, glazūruotos spurgos - nuo seno Jungtinėse Ame­ rikos Valstijose.

Galutinis terminas skatina nuosekliai artėti prie savo tikslo per daug neįdedant valios pastangų ar neturint ypatingos motyvaci­ jos. Darbuojasi jūsų TAS. Jei nutariate kelti 40 kg svarmenį, jūsų protas taip pat pritaiko kūną tokiam svoriui pakelti. Tačiau jei galvojate, kad 40 kg svarmuo sveria 1 kg, galite pakenkti savo kūnui mė­ gindami tą svorį pakelti, nes smegenys būna parengusios kūną pakelti tik 1 kg.

Tas pats vyksta, kai nustatote galutinį terminą. S u k u r k it e p lan ą su g a l u t i n i u t e r m in u 69 Protas iš anksto parengia kūną užduočiai, suteikdamas jam dau­ giau jėgų, daugiau energijos ir aiškesnį suvokimą, kad reikalas - neatidėliotinas.

Šį poveikį galite pastebėti bet kurioje sporto šakoje, kur skai­ čiuojamas nustatytas laikas. Besibaigiant laikui žaidėjai greičiau juda, labiau stengiasi ir, atrodo, įgyja daugiau energijos.

William Davis - Kvieciu Pilvas 2014 LT PDF

Galutinis terminas išlaiko jūsų dėmesį sutelktą į rezultatą, todėl atkakliau stengiatės įveikti kliūtis ir mažiau paisote neigiamų kitų žmonių atsiliepimų. Dėl minėtų priežasčių galutinį terminą taip pat privalote užsira­ šyti, nes tuomet TAS jus emocingiau įtrauks į jūsų planus ir padės atsikratyti baimės, nerimo, abejonių ir atidėliojimo.

Kai nusprendžiate, kokio tikslo sieksite, surinkite apie jį visą informaciją, kokią tik pamatote, perskaitote ar išgirstate. Atmin­ kite, kad vos tik užsibrėšite tikslą, visur aplinkui imsite pastebėti atsakymus.

Pajutę, kad apie tikslą jau žinote tiek, kiek jums reikia žinoti, ir įsivaizduojate jį esant tinkamą, galite jį perkelti į A ar B sąrašą į sąrašo viršų ir nustatyti galutinį terminą jam pasiekti. Nustatykite tikrovišką terminą - nustatykite laiko ribą, kuri iš tiesų būtų pasiekiama.

Tegu jis pastūmėja jus veikti - kuo arčiau galutinis terminas, tuo geresni rezultatai. Imkitės veikti dabar - nesvarstykite apie tai be galo.

Tiesiog pradėkite veikti. Darykite reikiamus pataisymus, bet nelaukite; laikas niekada nebus idealiai tinkamas. Po ga­ balėlį! Tada jis mažiau baugins.

Jei pernelyg ilgai mąstysite apie atstumą, ski­ riantį dabartinę jūsų padėtį nuo tos, kurią norite pasiekti, labai rizikuojate taip niekada ir nepradėti.

Suskaidykite stambesnius tikslus į metinius, mėnesinius, savaitinius, dieninius ir net valan­ dinius tikslus. Padaliję projektą į aibę smulkesnių užduočių, galite lengviau jį užbaigti ir apsisaugoti nuo galimybės atidėlioti darbo pabaigą iki paskutinės minutės. Be to, susidėliodami aibes tikroviškų mažų tarpinių tikslų ga­ lite patirti nepaliaujamą ir stiprėjantį laimėjimo jausmą, akinan­ tį dar uoliau darbuotis.

Suplanuokite kiekvieną žingsnį atbuline S u k u r k it e p lan ą su g a lu t in i u t e r m in u 71 seka, pradėdami nuo savo galutinio tikslo.

  • 30 dienų praranda riebalus
  • Приближающаяся медсестра прямо-таки кипела от возмущения.
  • Ką aš galiu prarasti pilvo riebalus
  • Noriu numesti tik pilvo riebalus

Kaskart nustatę mažes­ nį tikslą, patikrinkite, ar negalima jo suskaidyti į dar smulkesnius tikslus. Protingai planuodami viską, ką reikia daryti, norint pasiek­ ti galutinį tikslą, galėsite įvardinti darbus ir jų atlikimo trukmę. Sutelkite dėmesį į kitą žingsnį, o ne į aukščiausią tašką m.

Maždaug pusė vaikų buvo paprašyta užsibrėžti tikslą išspręsti 6 puslapius matematikos už­ davinių per 1 užsiėmimą.

Svorio metimo adatos

Kitai pusei vaikų tyrėjai pasiūlė užsi­ brėžti tikslą išspręsti 42 puslapius matematikos uždavinių per 7 užsiėmimus. Vaikai, kurių tarpiniai tikslai buvo mažesni, užda­ vinius sprendė greičiau ir gavo tikslesnius atsakymus, negu tie, kurie turėjo vieną didelį tikslą. Didelį tikslą suskaidžius į mažus, įveikiamus žingsnelius atsiran­ da jėgų. Šitaip palaikysite savo proto ryžtą atlikti tai, ką žinote galį atlikti, ir jūsų nebebaugins tikslo dydis.

Barbara ė m ė si reklam os pard a vim o ir u žsibrėžė tikslą p e r tu o s m e tu s pa rd u o ti daugiau kaip u ž 1 mln. M e s abu u žsirašėm e sa vo aiškiai ap ib rėžtu s tikslus ir kiekvienas sa vo tikslui p a siek ti n u sista tė m e 12 m ėn esių terminą. A n u o m e t b e t kuria­ m e versle m ilijonas dolerių b u v o m ilžiniškas tikslas ir jo b a u gu b u vo imtis.

Vis dėlto, kai m e s su sk a id ėm e sa vo tikslus į įveikiam u s gabalus, galutinis tikslas ė m ė a tro d yti įm a n o m a s pasiekti. Tai reiškia, k a d reikia p ardu oti u ž 4 0 0 0 dolerių p e r dieną, je i dirbi pen kias dienas p e r savaitę. Barbarai u žte k o keturių pardavim ų p e r savaitę, kaskart p a rd u o d a n t vidu­ tiniškai u ž 5 0 0 0 dolerių. M an o skaičiai irgi b u vo panašūs. Tariant, k a d pardu oti p a vy k sta p e r kas trečią pristatym ądarom a išva­ da, k a d p e r sa va itę reikia su ren gti dvylika rim tų pristatym ų.

J ei pasikalbėti sutinka kas trečias galim as klientas, tai reiškia, k a d p e r dieną reikia su si­ siekti su sep tyn ia is galim ais klientais ir p a k v ie sti j susitikimą.

Tai galim a p a d a ryti greičiau n egu p e r valandą. Im k itė s v e ik lo s d a b a r Vos tik nuspręsite, ką ketinate daryti, - pradėkite. Ne rytoj, ne kitą savaitę, ne po Kalėdų, ne tada, kai vaikai ims gyventi ats­ kirai, ne tada, kai virš galvos praskris Halio kometa, duodama ženklą pradėti. Pradėkite tuoj pat. Užsirašykite į kursus, susi­ tarkite dėl pokalbio, įstokite į klubą, kur mokoma, kaip daryti tai, ką jūs norite pasiekti, susiraskite mentorių ar tapkite moki­ niu.

Ar jūs netenkate svorio dėl hrt telefoną ir paskambinkite kam nors, kas gali pa­ sakyti, nuo ko jums pradėti. Svarbiausias atliktinas veiksmas - pradėti veikti. Daugelis žmonių nenuveikia daugiau savo gyvenime dėl vienos priežasties: jie visąlaik ruošiasi būti pasiruošę.

William Davis - Kvieciu Pilvas LT PDF | PDF

Tinkamas laikas niekada neateis. Nes dabar - tai viskas, ką turite. Po dvidešimties metų būsite la­ biau nusivylę dėl to, ko nepadarėte, negu dėl to, ką padarėte. Ne­ būtina matyti visų pakopų - ženkite pirmą žingsnį. Kai imate vykdyti savo planus, TAS sukelia efektą, vadinamą traukos dėsniu. Staiga jūs tarsi imate traukti savo norimus da­ lykus, o aplink jus atsiranda panašiai galvojančių žmonių.

Kiti pradeda siūlyti infęrmaciją, galinčią padėti jums judėti į priekį, o panašių tikslų turintys žmonės tampa jūsų sąjungininkais. Anks­ čiau vis matydavote sunkiai padaromus dalykus, o dabar imate matyti būdus, kaip juos padaryti.

Žmones motyvuoja vienas iš dviejų dalykų: gauti naudos arba vengti nuostolio. Kai kurie tikslai gali apimti abu elementus.

Anksčiau buvę migloti daly­ kai tampa aiškesni, ir visur aplinkui ima ryškėti atsakymai į jūsų klausimus. Turėti planą - labai svarbi sudėtinė sėkmės dalis, bet daug žmo­ nių taip įninka planuoti, kad nepradeda veikti. Tuojau pat ženkite į žaidimo aikštelę, patirkite, ką reiškia ten būti, ir pradėkite mo­ kytis, ką daryti.

numesti svorio slaugytoja ar žolelių arbatos koncentratas padeda numesti svorį

Tegu planas nebūna pasiteisinimu dėl vėluojančio starto. Judėkite į priekį, kol dar noras nepraėjo. Nelaukite, kol išmokėsite paskolą, kol vaikai išsikraustys gy­ venti kitur, kol įgysite daugiau pasitikėjimo savimi, kol praeis Naujieji metai, jūsų gimtadienis, patekės Mėlynasis Mėnulis ar kol susituoksite, gausite aukštesnes pareigas, išeisite į pensiją, lik­ site be darbo ir nugaiš jūsų papūga.

Pradėkite dabar! Kartais rezultato siekti tenka ilgiau, negu manėte iš pradžių. Jei taip nutinka, suskaidykite tikslą į mažesnius tikslus ir nusistaty­ kite kitą galutinį terminą, o tada, jei būtina, dar vieną. Galuti­ nis terminas apytikriai apskaičiuojamas remiantis savo nuojauta, kada galėtumėte pasiekti tikslą, bet kartais jo siekiant prireikia ir kelių pataisų.

Atsakymas. Ko Tikėtis Iš Gyvenimo Ir Kaip To Pasiekti PDF

Kuo daugiau praktikos įgysite nustatydami galuti­ nius terminus, tuo tiksliau galėsite suplanuoti laiką. Tas atsim in im as m a n e persekiojo ilgus m etu s.

svorio netekimas kūno įvyniojimas sidnėjus numesti svorio su kūnu iki vi

Sulau­ kęs keturiolikos užsibrėžiau tikslą p eln yti skęstan čių banglentininkų g e l­ bėto jų bron zos m edalioną, to d ė l įstojau į g elb ė to jų klubą, b kaip nukreipti pilvo riebalų nuostolius t m a n o tėvą perkėlė dirbti kitur, ir šeim a persikraustė g y v e n ti į M elburną.

Taip ir nebaigiau šių m okym ųb e t tikslą pasilikau B sąraše, n es tikrai norėjau j į pasiekti. Po d v id e šim t penkerių m etųb ū d a m a s trisd ešim t devynerių, S id n ė ­ ju je įstojau į A valon o paplūdim io g elb ėto jų klubą, užsirašiau į m o k ym ų kursus bron zos m edalionu i gau ti ir vė l pradėjau. K ursuose reikėjo išm okti įvairių dalykų - nuo širdies veiklos gaivinim o iki skęstančiųjų g elb ėjim o - ir n audotis įvairia įranga, kaip antai g elb ėjim o liem enėm is, b a n g len tėm is ir g elb ėjim o valtimis.

Be to, reikėjo išlaikyti įvairius fizinės p a ren g ties te s ­ tus, pavyzdžiu i, b ė g im o ir plaukimo. Fizinio lavinim o krūvis b u vo d id žiu ­ lis, y p a č ketvirtą d ešim tį bebaigian čiam vyrui. D e šim t m e tų užsiim inėjau R ytų dvikovom is, to d ė l buvau pakankam ai gero s ar jūs netenkate svorio dėl hrt os ir galėjau viską įveikti Reikėjo greičiau n egu p e r 8 m in u tes nuplaukti p u sę kilo­ m etro.

Fizinės p a ren g ties atžvilgiu u ždu otis m an bu vo įveikiam a, b e t rei­ kėjo plaukti kiek galim a greičiau, o ta m reikėjo veidą laikyti p o vandeniu. M a n e a p ė m ė siaubas, n es supratau, k ad sulaukęs trisd ešim t d evynerių a š vis dar jaučiu sken dim o baim ę. N o rs jau dau g m e tų plaukiojau ban glente, visiškai negalėjau laiky­ ti veid o p o vandeniu, k a d nuplaukčiau pakankam ai greitai ir išlaikyčiau testą.

Lengviausia bū tų b u v ę viską m e s ti ir išeiti, b e t a š tikrai norėjau tai įveikti, to d ė l užsirašiau į plaukim o klasę.

Svorio metimo adatos. SUSIJĘ STRAIPSNIAI

Įsivaizduokite tokią sceną. S ėd žiu a n t basein o krašto su šešiais sa vo bendraklasiais - nuo ketvertų iki šešerių m e tų am žiaus. S p a u d žiu ranko­ s e plastikinę plaukim o lentą ir klausau m o k yto jo nurodym ų.

Turiu rim tą bėdą - negaliu pan erti veid o p o vandeniu. Vaikų m a m o s slapta kikena iš p a g yv en u sio vyruko, akivaizdžiai n em okan čio kaip reikiant plaukti.

Atsakymas. Ko Tikėtis Iš Gyvenimo Ir Kaip To Pasiekti PDF | PDF

M o k yto ja s m u s suskirsto porom is. M an o porininkas še šia m e tis D an ny m ato, kaip aš, p ū šku odam as baseinu pirm yn ir atgal su plaukim o lenta, vargstu, niekaip n eišlaikydam as veido p o vandeniu, ir ja m pasidaro m a ­ n ęs gaila. Tačiau p a žv e lg ę s į susikrim tusį geranoriško še šia m e ­ čio m o tyvu o ja n tį veidelį sutinku pasikeisti su ju o lentom is.

  • Svorio metimas wazifa angliškai
  • Сьюзан… Сьюзан… И в этот момент она все поняла.
  • Eco slim nas farmacias
  • Efektyviausias ir saugiausias svorio metimo papildas

N u spren džiu sau: je i su g eb a Danny, su g eb ėsiu ir aš. Po šešių pam okų ir d a u g y b ė s treniruočių atlikau te stą plaukdam as p a n ėręs veidą. Po savaitės išlaikiau g e lb ė to jo plaukim o eg za m in u s n u ­ plaukiau trimis seku n d ėm is greičiau, nei n u sta tytair m an b u vo įteik ta s g e lb ė to jo bron zos m edalionas.

Ar toli esate pasirengę nueiti siekdami savo tikslų? Kada aiškiai suformuluojate savo tikslus, sudarote planą ir nustatote galuti­ nį terminą, tada labai sumažėja tikimybė viską mesti, kad ir ko­ kios būtų aplinkybės. Aš pralaukiau 25 metus, kol šiam tikslui vėl nusistačiau galutinį terminą - neketinau jo mesti, norėjau vėl pradėti.

Vienintelė kliūtis, iškilusi mano kelyje, buvo panerto veido problema. Būdamas keturiolikos užsibrėžiau tikslą pelnyti bronzos medalioną ir galiausiai jį pelniau, sulaukęs kone keturias­ dešimties.

Man prireikė dvidešimt penkerių metų, kol gyvenimo aplinkybės susiklostė taip, kad galėjau vėl imtis šio tikslo, galiau­ siai patekusio į A sąrašą.

Valgoma svorio metimo adatos mažai daržovių. Metant svorį patariama ar jūs netenkate svorio dėl hrt šiuos 20 produktų Dažnai žmonės sako, kad valgo jų daug — bet kai pradeda rašyti maisto dienoraštį — taip nebeatrodo.

Per dieną rekomenduojama suvartoti penkias porcijas, t. Kad būtų paprasčiau, svorio metimo adatos jas visų valgymų metu — tiek pusryčių, tiek pietų, tiek vakarienės, o užkandžiams vietoj bandelių rinkitės morkų, paprikų, salierų šiaudelius.

Visada turėkite paruoštų užkandžių — taip pripratinsite prie daržovių skonio visą šeimą bei per dieną svorio metimo adatos surinksite reikiamą kiekį, o alexa baiminasi svorio netekimo sistema veiks sklandžiau.

Netinkami pusryčiai. Ryto valgis vienas svarbiausių, todėl būtent ryte reiktų rinktis neskaldytų grūdų košes, daug ląstelienos turintį maistą, o ne stiklinę vaisių sulčių jos beje, labai stipriai kelia cukraus lygį kraujyje, o ląsteliena nelabai turtingos, taigi greitai vėl išalksite.

Iv numesti svorio Svorio metimas: mitai ir tikrovė poilsiavieteasveja. Norite numesti labai greitai didelį kiekį svorio.

Savaime suprantama, kad per pirmas dvi-keturias savaites, pakeitus mitybą svoris krenta greitai. Dietos ir sveika mityba, hipokalorinės dietos, nutukimas, nutukimo gydymas. Posted on by Vartotojas Akupunktūra svorio metimo su Dieta geriau poveikis Akupunktūra yra nutukę nervų ir endokrininės sistemos funkcija patikslinimą, iš vienos pusės nerodyti apetitas hyperthyroidism nutukimo, sumažinti maistą, nutukimas ir slopina virπkinimo trakto absorbcijos hyperthyroidism, kontrolės įstaigos sugerties maistinių medžiagų, su kontrolės Dieta, taip sumažinant įstaigos energijos suvartojimo ir saugojimo; kita vertus, Akupunktūra gali skatinti energijos metabolizmą svorio metimo adatos didėja energijos vartojimą, skatinti kūno riebalų ir riebalų svorio metimo adatos, ir galiausiai svorio.

Akupunktūra kvintesencija, Kinija, Kinijos Akupunktūra tyrimą ekspertų, kaušelio Akupunktūra ir kūno Akupunktūra metodu derinant, gali būti simptominių nutukimo gydymo yra ne tik saugus, efektyvūs ir nesukelia anoreksija, viduriavimas, šalutinis poveikis, pvz fizinių mažėja.

Nors veiksmingumo Akupunktūra, bet ji vis dar yra tam tikrų invaziniai gydymo skausmas ir kaušelio punkto klijuoti įveikti pirmiau nurodytų trūkumų, ir poveikis ženkliai išaugo palyginti su žodžiu administracija, apie Kartais, ypač jei dažnai užkietėdavo viduriai, kaupdavosi dujos — jau per pirmas savaites pamatysite labai ženklų rezultatą.

Vėliau šie procesai sulėtėja, bet tai normalu. Nereikėtų nusivilti ir visko mesti — kūnas turi prisitaikyti prie pasikeitusio maisto, prie naujo gaunamų kolorijų kiekio, viskas turi vykti nuosekliai. Taigi laikykitės užsibrėžto plano, kol pasieksite norimą rezultatą.

Religinėms apeigoms duona ypač svarbi. Žydai švenčia Paschą su nerauginta duona - macais ir taip atmena izraelitų išėjimą iš Egipto.

Kaip atsikratyti svorio metimo pasiteisinimų? Peržiūrų svorio metimo adatos Tam, kad sėkmingai pavyktų numesti svorio mes turime pakeisti savo gyvenimo būdą ir mitybos įpročius. Štai tada ir prasideda pasiteisinimai: "Ai, tai ne man", "Aš neturiu tam laiko", "Man tai nepadės".

Jei jūs giliau pažvelgsite, jūs suprasite kad dauguma jūsų pasiteisinimų neturi pagrindo, realiai jūs tiesiog tingite. Atminkite, pasiteisinimai jūsų niekur nenuves. O visame pasaulyje augina­ mi kviečiai veši dar dešimt kartų didesniame plote, kitaip tariant, jų pasėlių plotas du kartus viršija Vakarų Europos teritoriją.

Post navigation Skirtingi maisto produktai organizme įveikia skirtingus medžiagų apykaitos kelius. Obuolių pyragas po patalais By Ilona-Eitnė Ruduo tas metas, kai vėl prisimenam obuolinius pyragus, keksiukus ir visokiausius desertus su obuoliais. Ir nors šiemetinis ruduo daugiau panašus į vasarą, bet obuoliai jau Rudeninis svorio metimo adatos By Ilona-Eitnė Vasara jau skaičiuoja paskutines dienas. Ir oras jau po truputį darosi rudeninis, vėsiau ir karštis nebealsina.

Visų dabartinių kviečių protėviai buvo vienagrūdžiai kviečiai, kurie pradžioje buvo laukiniai, o vėliau - sukultūrinti. Vienagrū- džių kviečių genetinis kodas paprasčiausias iš visų kviečių, nes juose yra tik keturiolika chromosomų.

Jau maždaug m. Tuo metu po žemę vaikštinėjo Tirolio ledynų žmogus, meiliai vadinamas Ociu Otzi. Ištyrus šio natūraliai mumifikuoto vėlyvojo neolito medžio­ tojo, kurį užpuolikai nužudė ir paliko Italijos Alpių ledynuose, skrandžio turinį, buvo rasta liekanų iš dalies suvirškintų viena- grūdžių kviečių, kuriuos šis žmogus valgė kaip neraugintą duoną drauge su kitais augalais, elniena ir kalnų ožių mėsa.

Tokie augalai kaip kvietys gali išlaikyti visus savo protėvių genus. Įsivaizduokite, kad jūsų tėvams pradedant jus chromosomos būtų ne susimaišiusios, bet būtų susijungusios keturiasdešimt šešios mamos ir keturiasdešimt šešios tėvo chro­ mosomos, ir palikuoniui būtų perduotos ne keturiasdešimt še­ šios, bet jau devyniasdešimt dvi chromosomos.

Aukštesniesiems organizmams tai neįmanoma, tačiau augalų karalystėje toks chro­ mosomų kaupimas yra galimas ir vadinamas poliploidija. Vienagrūdis kvietys ir jo evoliucinis įpėdinis dvigrūdis kvietys išliko populiarūs net ar jūs netenkate svorio dėl hrt tūkstančius metų, sėkmingai išsikovo­ jo vietą ant stalų ir altorių, nepaisant to, kad jų derlingumas ir maistinės savybės buvo kur kas blogesnės nei šiuolaikinių kvie­ čių.

Tikėtina, kad Mozė savo ištarmėse minėjo būtent dvigrūdžius kviečius, be to, tai gali būti Biblijoje minimas kussemeth - ši rūšis išsilaikė iki pat Romos im­ perijos aušros. Šumerai, kuriems tenka pirmosios rašytinės kalbos sukūrimo garbė, paliko mums dešimtis tūkstančių dantiraščiu išmargintų lentelių. Ant kai kurių iš jų išraižyti m. Visi jie buvo gaminami grūstuve smulkinant dvigrūdžius kviečius arba malant rankinėmis girnomis.

Į mišinį dažnai būda- 39 Kaip atrodė prieš dešimtis tūkstančių metų augę kviečiai, kurių der­ lius buvo rankomis renkamas neišdirbtuose laukuose? Šis paprastas klausimas atvedė mane j Artimuosius Rytus arba, tiksliau, j nedidelj ekologinj ūkj Vakarų Masačūsetse.

Ten aš sutikau Eliševą Rogozą Elisheva Rogosa. Elė - ne tik gam­ tos mokytoja ir ekologine žemdirbyste besiverčianti ūkininkė; ji yra įkūrusi Kviečių paveldo apsaugos organizaciją www.

patarimai labai greitai sulieknėti svorio netekimas sportuojančioms moterims

Dvigrūdžiai kviečiai senovės Egipte vešėjo itin gerai, nes jų augimo ciklas atitiko sezoninius Nilo potvynius ir atoslūgius. Būtent egiptiečiai sugalvojo, kaip pridėjus mielių duoną galima iškildyti. Bėgdami iš Egipto žydai skubėjo ir nepasiėmė užmai­ šyto raugo, taigi jie turėjo valgyti iš dvigrūdžių kviečių iškeptą neraugintą duoną.

Maždaug prieš du tūkstančius metų iki Biblijos laikų dvi­ dešimt aštuonias chromosomas turintis dvigrūdis šiurkštusis kvietys Triticum turgidum natūraliai susikryžmino su kita žole Triticum tauschii, ir taip atsirado pradinis keturiasdešimt dviejų chromosomų Triticum aestivum paprastasis kvietysgenetiškai 40 Dabar ji visas jėgas skiria šių senųjų javų, kuriuos vartojo ir jos protėviai, auginimui.

Su ponia E. Rogoza pirmiausia pradėjau bendrauti ei. Ji tiesiog negalėjo liautis pasakojusi man apie šiuos unikalius javus, kurie, be kita ko, nėra tiesiog ar jūs netenkate svorio dėl hrt kviečiai.

Elė pritarė minčiai, kad šiuolaikiniai kviečių produktai gali būti ne­ sveiki dėl pastaruosius kelis dešimtmečius vykdytų pokyčių, siekiant didinti žemės ūkio kultūrų derlingumą ir pelningumą, dėl kurių kviečiai galėjo tapti kenksmingi sveikatai.

Jei jau taip, siekiant spręsti šią problemą šiuolaikinius kviečius ver­ tėtų vėl pakeisti vienagrūdžiais ir dvigrūdžiais kviečiais, kurie turėtų būti tobulinami tik vadovaujantis nuoseklia evoliucine atranka. Ke­ turiasdešimt dvi šio augalo chromosomas sudaro susijungusios trijų skirtingų augalų chromosomos, taigi jis yra genetiškai sudė­ tingiausias.

Tačiau jis taip pat yra genetiniu požiūriu lanksčiau­ sias - ši savybė vėlesniais tūkstantmečiais labai pravers geneti­ numesti svorio auskarų vėrimas. Laikui bėgant derlingesnis ir kepti tinkamesnis paprastasis kvietys pamažu išstūmė savo protėvius vienagrūdį ir dvigrūdį kviečius.

Daugelį vėlesnių šimtmečių paprastasis kvietys beveik nesikeitė. XVIII a. Naujajame Pasaulyje kviečiai natūraliai neaugo, tačiau jų at­ sivežė jau Kristupas Kolumbas Christopher Columbuskuris m. Ispanų tyrinėtojai metais ryžių maiše netyčia javų sėklų atsive­ žė j Meksiką, o vėliau kviečiai pateko j Amerikos pietvakarius. Šiandien vienagrūdžius, dvigrūdžius ir pirmuosius laukinius bei kultūrinius paprastuosius kviečius išstūmė tūkstančiai žmo­ gaus išvestų šiuolaikinių paprastųjų kviečių palikuonių, tokių kaip makaronų gamybai skirti kietieji kviečiai Triticum durum ir žemaūgiai kviečiai Triticum compactumkurių labai smulkūs miltai tinka keksiukams ir kitiems produktams kepti.

Vienagrū- džių arba dvigrūdžių kviečių šiandien galite rasti tik negausiose laukinėse augimvietėse arba kukliuose ūkiuose, išsibarsčiusiuose Artimuosiuose Rytuose, Pietų Prancūzijoje ir Siaurės Italijoje. Šiuolaikinės hibridizavimo būdu žmogaus sukurtos Triticum rūšys turi šimtus ar net tūkstančius naujų genų, kurių nebuvo pradiniuose ar savaime besikryžminusiuose vienagrūdžiuose kviečiuose.

Triticum kviečiai ir toliau kryžminami siekiant didesnio derlingumo ir tokių savybių kaip atsparumas ligoms, sausrai ar karščiams.

Iš tiesų žmonės taip smarkiai pakeitė šiuolaikinius kviečius, kad be žmogaus pagalbos, pavyzdžiui, tręšimo azotinė­ mis trąšomis arba piktžolių naikinimo, jie nebegalėtų natūraliai 42 augti. Skirtumai tarp Natufo kultūros kviečių ir tų augalų, kuriuos mes vadiname kviečiais XXI a.

Pirmieji vie- nagrūdžiai ir dvigrūdžiai kviečiai buvo lukštiniai, t. Šiuolaikiniai kviečiai yra plikasėkliai - jų sėklos nuo stiebo atsiskiria kur kas lengviau. Dėl šios savybės juos gerokai paprasčiau iškulti atskirti maistinius grūdus nuo nevalgomų pelų.