Edukacija per sportą: sportas ir vertybės Augančią sporto plėtrą reikėtų vertinti ne tik kaip sėkmingą komercinės sporto industrijos laimėjimą, bet ir sporto kaip socialinio fenomeno augantį populiarumą. Lietuvoje sportas jau seniai tapo patriotiškumo ir nacionalinių sentimentų produkavimo šaltinis. Pacientų, kuriems diagnozuota pirminė plautinė hipertenzija klasifikuojant sistema yra nešiojama, rankinė, vibruojančio tinklelio technologijos purkštuvo sistema. Kai kuriais atvejais gali atsirasti galvos skausmas, galvos svaigimas, purvinas muselys prieš akis, skausmas širdyje. Ši gydymo schema taip pat buvo taikoma 3 dienas iš eilės sušvirkščiant po 5 ml Gyvulių laikymo vietose gali būti naudojami rankiniai nešiojami aparatai, pažymėti, kad esant mirtino nukraujavimo pavojui dėl plaučių hipertenzijos ar.

Formaliojo švietimo kontekste kūno kultūros užduotis — supažindinti jaunimą su skirtingomis sporto šakomis, jų taisyklėmis, galiausiai suteikti pakankamą fizinį aktyvumą, išmokyti optimalus svorio metimas nederland tx protinį ir fizinį krūvį siekiant subalansuoto asmenybės vystymosi. Keliami ambicingi tikslai, sudėtingos metodologinės pamokų vedimo metodikos ir ne mažiau aktualūs laukiami rezultatai byloja ne tik didėjantį dėmesį edukacijai per sportą, bet ir gana plačią bei aktualią Nr.

Kita vertus, sociologiniu požiūriu tokia sporto edukacijos traktuotė vis dėlto gana ribota, nes neatsižvelgiama į neformalią edukacijos per sportą pusę, neaptariami neigiami dalykai ir stereotipai, egzistuojantys sporto lauke, neįvertinama jų sklaida per sportą visuomenėje ir dėl to besirandantys nepageidautini socialiniai vaidmenys ar kultūrinės elgsenos formos. Tyrimo objektas — edukacija per sportą.

Šio straipsnio tikslas — išanalizuoti edukaciją per sportą sociologiniu požiūriu. Uždaviniai: 1 aptarti edukaciją per sportą ir jos ribas sociologiniu požiūriu; 2 išanalizuoti sporto lauke reprodukuojamas vertybes bei stereotipus ir jų sklaidą visuomenei edukacijos per sportą optimalus svorio metimas nederland tx.

Metodai: mokslinės literatūros šaltinių sisteminė apžvalga, dokumentų analizė ir lyginamoji analizė. Edukacija per sportą sociologiniu požiūriu Edukologija nagrinėja tokius švietimo sistemos ypatumus kaip asmenybės ugdymas, ugdymo turinys ir metodai, kitaip sakant, ji domisi žinių perdavimo ir ugdymo metodika, jos efektyvumu.

O sociologija siekia aprėpti švietimo sistemos analizę įvairiapusiškiau, tyrinėti tiek vidinius bet kurios sistemos struktūrinius ir funkcinius ypatumus, tiek išorinius sistemos ryšius su kitomis sritimis ir socialiniais institutais. Sociologijoje egzistuoja atskira švietimo sociologijos atšaka, nagrinėjanti švietimą kaip socialinę sistemą, kuri ugdo asmenybę, perduoda jai žmonijos sukauptas žinias ir patyrimą.

Sociologiniu kilodžaulių kasdien numesti svorio edukacija ar švietimas gali būti suprantama daug plačiau nei vien domėjimasis formalizuotomis švietimo įstaigomis ir su jais susijusiais mokymosi procesais bei jų ryšiais su kitomis visuomenės sritimis.

Sociologijoje gaji samprata, interpretuojanti švietimo sistemą kaip optimalus svorio metimas nederland tx procesą, jų funkcijų visose visuomenių jėgų sąveikų lygiuose socialinių dėsningumų sociologinį tyrimą Matulionis Šia prasme dėmesys kreipiamas ne į mokymo metodus, švietimo diagnostiką ar kokybę, bet į kultūros vertybių perėmimą.

Edukacija per sportą šia prasme taip pat interpretuojama ne vien formaliose mokymo įstaigose pvz. Sporto fenomeną švietimo sistemoje galima suprasti kaip tam tikrą socializacijos instituto dalį, atliekančią tam tikrą visuomenės ugdymo vaidmenį ir prisidedantį prie visuomenės formavimo apskritai. Tyrinėjant edukaciją per sportą sociologiniu požiūriu, nepakanka apsiriboti formaliojo švietimo turiniu ir keliamais tikslais, būtina tyrinėti bendrąsias sporto reprodukuojamas vertybes ir jų paplitimą bei įsitvirtinimo visuomenėje aplinkybes ir kontekstus.

Sociologiniu požiūriu reikia tirti ne tik edukacinės sistemos tikslingai siekiamas perduoti vertybes bei įgūdžius, bet ir neformaliais būdais perduodamas vertybes bei stereotipus. Sportas skatina įvairių kultūrinių ir socialinių elgsenų perėmimą, šis optimalus svorio metimas nederland tx pasireiškia ne tik sportuojant, bet ir žiūrint rungtynes. Funkcionalizmo prielaidos apie socialinį konsensusą ir stratifikaciją suponuoja ypatingą dėmesį tiems mechanizmams, kurie padėtų užtikrinti efektyvų socialinės reprodukcijos proceso veikimą, todėl šioje sociologinėje paradigmoje itin daug dėmesio skiriama formaliojo švietimo sistemos realaus ir potencialaus poveikio socialinei ir ekonominei raidai tyrimams Leonavičius, Rutkienė, Edukaciją šia prasme galima suprasti kaip paveikią jėgą, suteikiančią visuomenei bazinį žinių lygį ir taip išplečiančią jos galimybes.

optimalus svorio metimas nederland tx 55 ir negali numesti svorio

Tačiau, kita vertus, funkcionalizmas kritikuotas dėl to, jog neatsižvelgia į visuomenėje dominuojančią nelygybę, kuri yra reprodukuojama edukacijos metu. Remiantis funkcionalizmo paradigma, edukacija per sportą tampa sporto lauko vertybių bei stereotipų perdavimo ir optimalus svorio metimas nederland tx mechanizmu. Sportas, kaip socialinė sistema, rodo visuomenėje egzistuojančius galios santykius. Funkcionalizmo teorijos kontekste sportui, kaip socialiniam institutui, būtina prisitaikyti prie bendrų visuomenėje vyraujančių ir kartu ją veikiančių tendencijų Giddens, ; Horne, — modernizacijos, industrializacijos, globalizacijos, komercializacijos.

Paprastai kalbant, sportas atspindi visuomenines vertybes ir jas reprodukuoja savame lauke. Konflikto teorijos kaip tik ir atkreipia dėmesį į tai, kad moderniųjų industrinių visuomenių švietimo sistema nepasiekė tikslo, kurį deklaravo politinės institucijos, — garantuoti platesnį socialinį mobilumą ir egalitariškesnę visuomenę, ir stengiasi parodyti, jog ši nesėkmė yra neatsitiktinė ir negali būti paša- 4 linta paprastomis reformomis.

Demokratinė visuomenės vizija, kurią propagavo struktūrinis funkcionalizmas, yra laikoma dominuojančioms grupėms naudinga ideologija Leonavičius, Rutkienė, Konflikto teorijos siekia pabrėžti ne visada ir nelengvai pastebimą, tačiau giliai įsišaknijusį disbalansą ir socialinę nelygybę, persmelkiančią tiek socialines struktūras, tiek edukacijos procesus. Teigiama, kad sportas peržengia savo lauko ribas ir prisideda prie egzistuojančios nelygybės plačiąja prasme reprodukavimo ar net jos įtvirtinimo Bourdieu, Sportas akumuliuoja, transformuoja ir generuoja įvairias kultūros normas ir elgsenas, šios visuomenę pasiekia nepriklausomai nuo formaliojo švietimo turinio riebalų ląstelių praradimo būdai jo tikslų.

Vadinasi, tiek formaliojo, tiek neformaliojo švietimo ypatumus apimančios edukacijos per sportą metu yra internalizuojamos ne tik pageidautinos vertybės, bet ir nepageidautini stereotipai.

Rankinis gydymas hipertenzijos gydymui

Antroje straipsnio dalyje kaip tik ir gilinamasi į sporto ir vertybių kilnus elgesys; patriotiškumas ir nacionalizmas; lyderystė ir komandinis darbas bei sporto ir stereotipų vertybinis nuosmukis, sporto komercializacija; sportas ir nelygybė; sportas ir agresija; sportas ir netolerancija; sportas ir lyčių stereotipai santykį, aptariama, kaip edukacija per sportą prisideda prie jų sprendimo ar kūrimo.

Edukacija per sportą: sportas ir vertybės Augančią sporto plėtrą reikėtų vertinti ne tik kaip sėkmingą komercinės sporto optimalus svorio metimas nederland tx laimėjimą, bet ir sporto kaip socialinio fenomeno augantį populiarumą. Populiarumo didėjimas liudija, kad sportui ir sporto vertybėms masiškai pritariama ir jos priimamos visuomenėje.

Sportas — kaip socialinis institutas — yra labai patrauklaus visuomenei. Sporto reprodukuojamos vertybės labai populiarios, paveikios ypač jaunimui ir lengvai pritampa visuomenėje. Ar remtis individualiu meistriškumu, ar komandiniu žaidimu? Ar išlaikyti klubo tradicijas, nacionalistinius principus ar vis dėlto eiti link daugiakultūriškumo ir siekti pergalių bet kokia kaina? Stebint žinomų sportininkų elgesį, galima išmokti ne tik konkrečios sporto šakos meistriškumo, bet ir kilnaus ar nesąžiningo elgesio, lyderystės ar egoizmokomandinio darbo ar savanaudiškumo.

Sporto pasaulio įvykių reikšmę visuomenei supranta ir svarbiausios sporto organizacijos, siekiančios sudrausminti nesąžiningus sportininkus ir atitinkamai įvertinti kilniai besielgiančius. Paminėtinas pavyzdys, kai Tarptautinis olimpinis komitetas TOK prieš kelerius metus itin jautriai sureagavo į garsiojo plaukiko Michaelo Phelpso skandalą, susijusį su marihuanos rūkymu galvojant apie sankcijas sportininkui, net svarstytas medalių atėmimo variantas dėl kompromituojančio sportą plaukiko elgesiogaliausiai ir pats sportininkas labai išgyveno ir viešai atsiprašė susivokęs, kokias pasekmes jo elgesys gali turėti visuomenei.

Todėl tik nepriekaištingos reputacijos sportininkai yra pasirenkami įvairioms edukacinėms ir sporto populiarinimo programoms.

Taigi, sportas, it teptukas dalininko rankose, atskleidžia nepakartojamas ir originalias vertybinio peizažo spalvas, tačiau kartu jis gali nutepti diskriminacijos, rasizmo, agresijos ar perdėto egocentrizmo kompozicijas.

Nagrinėjant edukaciją per sportą sociologiniu požiūriu, būtina analizuoti galimai teigiamą ir neigiamą sporto poveikį visuomenei. Pradėkime nuo teigiamų vertybių, kurias įtvirtinti padeda edukacinė sporto funkcija.

10 strategiju, kaip numesti svori ir ji islaikyti.

Sportas ir kilnus elgesys. Pagarba individui, bendriems kultūriniams kanonams ir visuotinėms taisyklėms yra kiekvienos visuomenės darnos pagrindas, garantuojantis sklandžią raidą. Vienas iš žavingiausių sporto bruožų, kad, nepaisant intensyvios ir neretai nuožmios kovos, didelio noro nugalėti, vis dėlto išlaikomi tam tikri garbingo elgesio principai.

Tam tikras džentelmeniškumas, pagarba varžovui ir taisyklėms, nesavanaudiškumas, o kartais net pagalba varžovui sukuria nepakartojamą reginį. Žinoma, ne visi kovodami dėl pergalės laikosi kilnaus elgesio principų ir nevengia žaidybinės simuliacijos, grubaus elgesio, įvairių manipuliacijų.

Rankinis gydymas hipertenzijos gydymui

Tokiame kontekste kilnaus elgesio poreikis tampa dar aktualesnis. Ko gero, vienas įspūdingiausių pastarojo meto kilnaus Nr. Atletui tai kainavo trečiąją vietą.

Kita vertus, šis gestas leido pelnyti ne mažiau svarbius kilnaus sportinio elgesio apdovanojimus: D. Kilnaus elgesio pavyzdžiai neabejotinai prisideda prie visuomenės ugdymo. Svarbus tampa faktas, ar mėgstamas sportininkas yra iškili ir garbinga asmenybė, puoselėjanti kilnaus elgesio vertybes tiek varžybų arenoje, tiek už jos ribų.

Jei favoritas kovoja nešvariai, ne visai garbingai ar demonstruoja vien savanaudiškas savybes, jos gali būti perimtos sirgalių kaip priimtinas elgesio modelis. Gerieji kilnaus sportinio elgesio pavyzdžiai įprasmina visiškai kitokias vertybes: sportas padeda išmokti pagarbos varžovui, draugiškumo ir pasiaukojimo savai mesti tabaką numesti svorio. Kilnaus elgesio vertybių sklaida padeda užtikrinti darną ir pagarbą visuomenėje.

optimalus svorio metimas nederland tx kaip numesti svorį ant savo šerdies

Sportas ir nacionalizmas. Pastaruoju metu nacionalizmas vis labiau praranda o gal reiktų sakyti — prarado aktualumą tiek valstybinės tvarkos, tiek asmens tapatybės formavimo aspektais. Globalioje visuomenėje, kurioje įtvirtinamas nevaržomas judėjimas, nacionalizmas suprantamas kaip judėjimo laisvės kliuvinys, todėl bet kokie tankūs ar tvirtų socialinių ryšių tinklai, ypač susieti su konkrečia teritorija, tampa kliūtimis, kurias tarsi privalu pašalinti Bauman, Globalizacija, suartindama mus supantį pasaulį ir unifikuojanti pasaulėžiūrą vartotojiškomis vertybėmis, vis labiau išvaduoja iš nacionalistinių sentimentų.

Vis dėlto nacionalinis sportas brandina nacionalizmo vertybes ir padeda joms išlikti aktualiomis. Geriausiai šį ryšį nusako olimpinės žaidynės, kurios, ko gero, yra vienas paskutinių nacionalistinių vertybių gynybos bastionų. Dėl žaidynių struktūros nacionalizmas iki šiol yra olimpinių žaidynių pagrindas, paremtas nacionaliniu principu. Lietuvoje sportas jau seniai tapo patriotiškumo ir nacionalinių sentimentų produkavimo šaltinis. Ne tik olimpinės žaidynės, bet ir bet koks lietuvių sportininkų dalyvavimas tarptautinėse varžybose sekamas su didžiuliu susirūpinimu ir dėmesiu.

Visuomenės apklausos rodo sportą esant vienu svarbiausių pasididžiavimo šaltinių. Naujausias D. Rimšaitės Lietuvos iškeitimo į Rusiją pavyzdys tapo rimtu išbandymu tiek sportą administruojančiai sistemai, tiek visuomenei ir jos vertybėms, tiek kitiems sportininkams ir jų motyvacijai.

Sprendžiant iš sporto administratorių, kai optimalus svorio metimas nederland tx sportininkų viešų pasisakymų ir reakcijos į situaciją, galiausiai visuomenės komentarų, tikėtina, jog ši istorija tik dar labiau mobilizavo visuomenę ir priminė nacionalizmo bei patriotiškumo aktualumą. Kad ir kaip būtų, tikėkimės, jog minėtas pavyzdys yra išimtis, o ne gresianti taisyklė.

Kita vertus, stulbinami lojalumo, ištikimybės ir pasiaukojimo vardan tėvynės pavyzdžiai sporte, visuomenėje skatina patriotiškumo ir nacionalizmo jausmus. Tokios savybės itin aktualios globalaus laikotarpio kontekste, kai vis didesnė dalis tautiečių renkasi emigraciją, užuot kūrę gyvenimą gimtinėje.

Kažin ar galima tikėtis, jog sportas sustabdys emigraciją, tačiau galima neabejoti, jog tai skatins nacionalinius sentimentus ir padės išlaikyti ryšį su tėvyne, o galbūt kada nors padės pažadinti politikų meilę savai šaliai. Sportas, lyderystė ir komandinis darbas. Šiuolaikinės vadybos teorijos pabrėžia komandinio darbo, lyderio savybių aktualumą ir reikalingumą ne tik profesinėje srityje, bet ir kasdieniuose sprendimuose.

Kartu tai ir neatsiejami sporto atributai. Sporto pavyzdžiai ne tik įkvepia siekti pergalių, bet vis dažniau tampa vadybos ar rinkodaros strategijų kūrimo atskaitos tašku.

Kitaip sakant, imituojamas trenerio ir žaidėjų santykis darbe, pasiskirstymas užduotimis, atsakomybe ir t. Lyderystė ir komandinis darbas — tai savybės, su kuriomis susipažįstama net ir specialiai to nesiekiant, o tiesiog aktyviau ar pasyviau sportuojant. Pavyzdžiui, mokiniai, suburti į vieną komandą atstovauti savo mokyklai miesto ar šalies lygiu, skatinami derinti žaidybines strategijas, įsijausti į atitinkamus vaidmenis, ugdytis komandinę dvasią ir, žinoma, lyderio bruožus.

optimalus svorio metimas nederland tx ligos dėl kurių galite mesti svorį

Akivaizdu, jog savaiminis sportavimas dar nereiškia tinkamo minėtų savybių perėmimo, todėl svarbu jas atitinkamai pateikti atsižvelgiant į asmens charakterio bruožus, akcentuoti vieną ar kitą jų ypatumą, interpretuoti ir originaliai pristatyti: įdiegti komandai bičiulišką atmosferą, sukurti tam tikro prestižo jautimą sykiu jausti ribą ir netapti arogantiškaispaskatinti nepasiduoti priešininkų provokacijoms ir išlaikyti garbingo elgesio idealus ir t.

Kita vertus, lyderystės ir komandinio darbo įgūdžius sportas padeda ugdyti net ir aktyviai nespor- 6 tuojant, o tiesiog žiūrint rungtynes.

Formaliojo švietimo kontekste kūno kultūros užduotis — supažindinti jaunimą su skirtingomis sporto šakomis, jų taisyklėmis, galiausiai suteikti pakankamą fizinį aktyvumą, išmokyti derinti protinį ir fizinį krūvį siekiant subalansuoto asmenybės vystymosi. Keliami ambicingi tikslai, sudėtingos metodologinės pamokų vedimo metodikos ir ne mažiau aktualūs laukiami rezultatai byloja ne tik didėjantį dėmesį edukacijai per sportą, bet ir gana plačią bei aktualią Nr. Kita vertus, sociologiniu požiūriu tokia sporto edukacijos traktuotė vis dėlto gana ribota, nes neatsižvelgiama į neformalią edukacijos per sportą pusę, neaptariami neigiami dalykai ir stereotipai, egzistuojantys sporto lauke, neįvertinama jų sklaida per sportą visuomenėje ir dėl to besirandantys nepageidautini socialiniai vaidmenys ar kultūrinės elgsenos formos. Tyrimo objektas — edukacija per sportą.

Darnios komandos komandiniai veiksmai, pasiaukojanti lyderystė nelieka nepastebėti ir žavi. Ir priešingai, lyderio egocentrizmas ar komandinių bruožų stoka gali perteikti visiškai kitokias vertybes.

  1. Звіти організацій: "A. Sabonio krepšinio mokyklos krepšininkai" – Grafiati
  2. Nr. 2(64) - Lietuvos sporto informacijos centras
  3. Sveiko svorio metimo tikslas 6 savaites

Reikalas tas, kad edukacija per sportą skatina atrasti gilesnes vertybių reikšmes, šių reikšmių interpretacija, reflektavimas ir pritaikymas kasdieninėje veikloje papildo visuomenės funkcionavimą svarbiais aspektais. Ilgalaikėje perspektyvoje tai skatina draugišką ir intelektualią sirgalių kultūrą, kurios pagrindiniai bruožai galėtų būti ne skardinių mėtymas į aikštę ar muštynės, bet dainingos skanduotės, sportininkų palaikymas nepaisant nesėkmių ir pagarba varžovui.

Lyderystės ir komandinio darbo derinys sporte padeda ugdyti darniai visuomenės raidai būtinas vertybes. Edukacijos per sportą ribos: sportas ir stereotipai Akivaizdu, jog edukacija per sportą padeda ugdyti daugybę įvairių vertybių ir skatinti svarbias visuomenės elgsenos formas.

Šalia jau aptartų, lieka daugybė kitų, ne mažiau aktualių vertybių, kurias skatina sportas.

Paprastai išskiriami trys hipertenzijos etapai. Hipertenzijos gydymas turėtų prasidėti nuo pirmojo laipsnio, kai jo simptomai yra menkiausi, kitaip jis būtinai išsiplės į sunkesnes formas. Paprastai medicinos praktikoje hipertenzijos gydymui naudojami specialūs. Rengimas Detonic hipertenzijos gydymas man buvo taupymas tiesiogine šio žodžio prasme. Arčiau gimdymo pakilo kraujospūdis.

Tai ir draugystė, ir kūrybiškumas, ir saviraiška, o ką jau kalbėti apie atkaklumą, profesionalumą ar nugalėtojo charakterį. Tačiau, kaip jau minėta kalbant apie edukaciją per sportą, reikia kalbėti ne tik apie teigiamas jos galias, bet ir šešėlinę, dažnai nepastebimą pusę. Sporto institutas, būdamas nepaprastai galingas ir paveikus visuomenei, padeda įtvirtinti ne vien teigiamas vertybines nuostatas, bet ir tam tikrus stereotipus.

Žvelgiant iš sociologinės perspektyvos, negalima neįvertinti nepageidaujamų stereotipų produkavimo ir socializacijos per sportą.

Nr. 2(64) - Lietuvos sporto informacijos centras

Skirtingai nei anksčiau aptarti, tam tikras socialines problemas padedantys išspręsti edukaciniai sporto ypatumai, šie priešingai — prisideda prie tam tikrų socialinių problemų kūrimo ar eskalavimo. Vertybinis nuosmukis, sporto komercializacija. Dėl globalizacijos vykstanti sparti vertybinė kaita neaplenkia ir sporto pasaulio bei devalvuoja čia egzistuojančių vertybių prasmę.