The analysis of scientific publications, usage of statistical data and creation of a questionnaire. Teigiamai vertinamas ir informacijos tinkamas pateikimas bei aiškumas apie personalo darbo laiką 94,5 proc. Dėl šių skirtumų ir buvo sukurta Vaikų ir jaunimo TFK, kurią sudarant remtasi daugeliu šaltinių atliktos studijos, tyrimai, įvairiose šalyse dirbo skirtingos konsultantų darbo grupės ir t. Labai svarbus yra cistinės fibrozės CF pavyzdys: nors prednizolonu mažinti uždegimą pacientams, infekuotiems Pseudomonas aeruginosa, yra naudinga [9], tačiau ištyrus antileukotrienų B 4 efektyvumą nustatytos geresnės baigtys placebo grupėje [10], kas parodo, jog bent kai kuriems CF pacientams uždegimas gali būti naudingas. Pakanka esamo kvėpavimo takų oksidacinio streso įrodymų [47], tačiau yra akivaizdi disociacija tarp kvėpavimo takų uždegimo ir kintančios obstrukcijos.

Miške vakar gir­ dėjusi kažką šūkaujant; ji manęs ieškojusi ir laukusi visą dieną, bet niekur nebuvę - nei miške, nei paupy. Ji kartais girdinti mane švilpaujant arba dainuojant, bet kasdien vis toliau ir to­ liau Kitą sekmadienį iš Saldutiškio atvažiuojanti B. Jos abi ateisiančios pas mus, jei­ gu aš neturįs nieko prieš, jeigu jos man per daug netrukdy­ siančios. Bet aš Buvo nuostabi naktis, bet aš negalėjau rasti jokio ryšio nei su naktim, nei su besilinksminančiais.

Viskas atrodė ir skambėjo tolimai, už manęs. Bet išbuvau ligi apyaušrių. Ly­ dint namo, A. Parėjus nebebuvo laiko gulti: reikėjo stoti į barą, nes šiena­ pjūtės koncertas buvo jau prasidėjęs.

Laiškai iš Jono K. Liepos 14 Iš neparašyto laiško. Aš tik norėjau Tau pasakyti, kad dabar vasara. Tik tiek. Bet kaip Tau pasakyti, jeigu žodžiai nekalba, bet žudo. Todėl nutariau neberašyti, tik žiūrėti ir klausytis - Tau. Liepos 18 Viduramžiais viskas buvo daroma arba Dievo, arba Velnio vardu, ir viską buvo galima išreikšti Gėrio arba Blogio termi­ nais. Labai dažnai Dievas ir Velnias gyveno kartu, jeigu ne ta­ me pačiame name, tai bent toje pačioje gatvėje, nelyginant du šių dienų prekybininkai, pardavinėją skirtingas prekes.

Kovo­ dami john lloyd cruz svorio netekimas prieš kitą, jie visuomet buvo kartu, lyg vienas be kito nebūtų galėję egzistuoti. Dievas visuomet turėjo bandą, kai tuo tarpu Velnias visuomet buvo jos tykantis vilkas. Dėl to ne­ atsitiktinai rašytinėje ir pasakojamojoje viduramžių tradicijoje randame Velnią, besibastantį ties bažnyčiom ir vienuolynais.

Liepos 24 Gorkio filosofija: Žmogus - vienintelis stebuklas žemėje. Visa kita - jo kūrybinės valios, vaizduotės ir inteligencijos pa­ dariniai.

Dievą žmogus susikūręs tik nepavykus įgyvendinti viso savyje nešiojamo gėrio. Viskam, kas dabar atsitinka arba neatsitinka, išreikšti nereikia nei po­ pieriaus, nei plunksnos. Viso to, ką aš jaučiau arba išgyvenau, užrašymas būtų buvęs savotiška profanacija, uždrausto kam­ bario atidarymas publikai nors aš čia rašau tik sauo gal net ir šventvagystė.

Be to, jokiu būdu nebūčiau galėjęs pasakyti tiek, kiek jaučiau. Tyla iškalbingesnė už žodžius. Rugpjūčio 28 Artėjančios vasaros pabaigos ir artėjančio atsisveikinimo jausmas. Gamtos garsų intonacijos pasikeitė, veiduose atsirado daugiau vos įžiūrimų raukšlių. Vakar beveik visą dieną pralei­ dau upelio akmenyse, ieškodamas kažkokio įsivaizduoto lobio. Šįryt vokiečių kariuomenė perėjusi Len­ kijos sieną ir visu frontu žygiuojanti pirmyn. Lietuvoje irgi būsianti mobilizacija.

Mama tučtuojau pradeda rūpintis, kas bus su Adolfu, kuris dabar tarnauja kariuomenėje. Užėjęs kai­ mynas, tik ką klausęs paskutinių radijo žinių, sako, kad Lie­ tuva jau paskelbusi būsianti neutrali ir į karo veiksmus nesikišianti. Atsimenu, kaip kadaise, mūsų kaimynui Stasiūnui, va­ dinamam Žebeliu, pradėjus pasakoti, jog, girdi, žydai kalbą, kad greit prasidėsiąs karas, aš imdavau visu kūnu drebėti. Ly­ giai toks pat sunkiai apvaldomas baimės jausmas ima ir dabar. Laukuose ir namuose tuštumos jausmas.

Paskutinės dienos namie. Nuo ankstyvo ryto iki popietės bas­ čiausi po mišką - grybaudamas, riešutaudamas mama barasi, kad tiek ilgai išbuvau nevalgęs.

Lektūra: Du cotė de chez Swann ir A Vombre dės jeunes filles en fleurs. Šios abi knygos man užėmė visus tris vasaros mėnesius, ir dabar, pamažu besiruošdamas grįžti į miestą, tebesijaučiu jomis apsvaigęs.

Rugsėjo 14 Idėja satyrai prieš pernelyg uolius kalbininkus: pasinau­ dodamas filologiškai nusiteikusio karaliaus palankumu, kalbos reikalų ministeris, suvienodinęs rašybą, pavardes, iškabų kalbą ir įvedęs visiems privalomą kalbininkų žargoną, imasi prievarta taisyti kapinių john lloyd cruz svorio netekimas kalbą.

Kartais ištisas dienas ieš­ kau savęs, be tikslo vaikščiodamas Utenos gatvėmis, basty­ damasis miške, ir visada grįžtu neradęs. Buvau nuėjęs į senąją namavietę, bet ir tikras ugnies būdas numesti pilvo riebalus neradau į ką atsiremti.

Tik alyva kuri kažkodėl niekad nežydėdavo buvo dar labiau išaugusi ir dus­ liai švokštė savo sunkiais ir gatvės dulkėmis apneštais lapais. Atnešė paskutinį Naujosios romuvos numerį.

kaip numesti svorio irklentės numesti svorio iki 2021 m vasaros

Jam vėl esą kažkas blogai su inkstais, turbūt reikėsią vėl gulti į ligoninę. Pirmuose rytinių ir vakarinių dienraščių pus­ lapiuose vis dar apie ilgiau tebesigynusios Varšuvos galutinį užėmimą. Vakare su už šonų susiėmusiu Umbrasu ir netoliese gyvenančia šatrijiete pas Česlovą. Nejaugi tai ne sapnas? Ne svajonė, Viliojusi dar vakar Pagaliau nuo vakardienos Vilnius mūsų! Ei­ damas gatve triukšmingoje studentų minioje galvojau: dingo tas nuolatinis ir visur esantis skausmas, sekęs mane nuo pat vaikystės, staiga užgijo ta nuolat maudžianti žaizda, kuri nuo­ dijo mano gyvenimą ir dėl kurios aš visą laiką jaučiausi įžeistas.

Tik dabar aš esu visiškai laisvas. Į Vilnių! Spalio, lapkričio, gruodžio užrašų fragmentai Vis dar visų lūpose Vilnius. Tai lyg ir galutinis išsilaisvi­ nimo atbaigimas. Consummatum ėst! Kai kas su rūpesčiu pri­ mena: Vilnius tai Vilnius, bet iš bolševikų gautas. Nors tai ir būtų tikra grėsmė, aš apie tai nenoriu nieko žinoti, nenoriu galvoti, tik džiaugtis - vienas, visur ir su visais.

Strabulis, kuris susitinka su reikšmingais žmonėmis, sakosi girdėjęs, kad dalis Universiteto jau sekančiam semestrui persikelsianti į Vilnių. Tai būsią Teisės ir Humanitarinių mokslų fakultetai. Kažkoks juokdareiva klausia, ką dabar darysiąs Petras Vaičiūnas su savo beveik antruoju himnu tapusiu eilėraščiu. Kitas čia pat atsako: Vilnių jis galėsiąs pakeisti Gardinu, tik esą bėda, kad šio miesto vardas nelabai tinkąs į metrą. Ona rašo, kad laukai jau visai ištuštėję ir miškai pageltę; kad staiga užėjęs didelis vėjas nuplėšė mano su Jonu kampinėn kiemo liepelėn įkeltą lėktuviuką, kurį, nors ir ne be vargo, vėl įtaisę pačioje viršūnėje, - ir jis vėl nutukusi pora lieknėja taip pat melancholiškai švilpiąs, kaip ir anksčiau, ir laukiąs manęs pareinant.

Jie dabar gerokai skiriasi nuo pirmųjų redakcijų, bet datas pa­ lieku senąsias. Tai du skirtingi, gal net svetimi viens kitam pa­ sauliai. Kazys yra mano pasaulio žmogus bet kartu ir ne mano, nes mano pasaulis yra dvigubas ; Gediminas - visai kitoks negu Kazys, kito pasaulio žmogus; miestietis, bet ne miesčionis; gi­ męs kaime dvarebet ne kaimietis; lakesnis, lengvesnis, be tos mus visus kaimo vaikus slegiančios įgimto rūpesčio naštos.

Vieną jau pernai skaitė šatrijiečių susi­ rinkime ir nustebino visus savo mokėjimu taupiai ir sklandžiai pasakoti. Gediminas tik planuoja rašyti bent taip sakosi.

Visa tai jis žada panaudoti savo būsimiems raštams. Ir man savo­ tiškai gėda, kad aš jiems apie savo turimus planus nieko nepa­ sakoju, nes tatai sugriautų fantastinę mano vidaus pasaulio architektūrą. Ir šiandien john lloyd cruz svorio netekimas į universitetą. Lauke snyguriuoja. Atrodo, ne sniegas krinta, bet tyla. Už langų ir šiandien tingiai snyguriuoja. Visą rytą išsėdėjau prie Idioto, kuris kažkaip nelimpa.

Tad džiaugiuosi pertrauktas. Apsirengiu ir einame Radvilėnų plentu Mickevičiaus slėnio link. Prie Tyrimų laboratorijos pasukame į švarutėlaičiu sniegu padengtą Ąžuolyną, kuris beveik visai tuščias. Tik mes ir kelios apsnūdusios varnos.

Namo grįžau temstant ir jau visai pasveikęs. Jaučiuosi lyg stovėčiau prieš visiškai naują savo gyvenimo tarpsnį ir nežinau, ar džiaugtis, ar liūsti, - kaip prieš su kuo nors atsisveikinant. O atsisveikinti reikės su daug kuo. Ypač nelaimingas Gediminas, nes jo Teologijos-Filosofijos fakultetas pasilieka Kaune. Kol kas nieko nežinau, net neįsivaizduoju, kaip ten gyvensiu, kokia bus nauja kasdienybė. Sako, kad persikeliantieji studentai būsią apgyvendinti iš Stepono Batoro universiteto paveldėtame bendrabutyje ar bendrabučiuose.

Jie man dabar atrodo per daug ramūs, se­ noviški. Ima pagunda beveik visus juos nurašyti į pasyvą ir viską pradėti iš naujo.

Aš nežinau. Bet Oscar Wilde žinojo. Absoliučiai nebeaktualus, t. Nemeikščiai Gruodžio 16 Parvažiavau žiemos atostogų vakar naktį. Iš Utenos ėjau pėsčias. Pūtė stiprus, iš balso man gerai pažįstamas vėjas, drėb­ damas dideliais pluoštais krintantį sniegą į veidą. Sukant į kie­ mą mane pasitiko užkimęs ir vėjo gūsių nuolat pertraukiamas lėktuviuko čirškėjimas. Namai baltų laukų fone atrodė lyg juo­ dame popieriuje iškirptas siluetas.

Pour Venfant confiant une maison si notrei Gruodžio 25 Pirma Kalėdų diena. Sėdėdamas po laikrodžiu kurio tik­ sėjimas šiandien toks girdimasvartau senus žurnalų komp­ lektus, nesiryždamas nieko skaityti, tik mėgaudamasis šimtus kartų matytomis antraštėmis ir paveikslais.

Per patį vidudienį su Petru buvome išėję pasivaikščioti. Lauke taip akinančiai šviesu. Nuo sniego iki žemės palinkusiomis šakomis medžiai atrodo netikri, perdėti, - kaip kalėdinėse atvirutėse: žiemos kičas. Gruodžio 31 Po trumpo atodrėkio ir vėl sninga. Be paliovos. Dienomis sėdžiu prie lango ir stebiu, kaip juodos peizažo dė­ mės tolydžio vis mažėja, kol pagaliau virsta taškais. Upė tapo juoda linija, vingiuojančia baltame žiemos popieriuje.

Žiemos grafika. Apsigyvenau studentų bendrabučio buv. Dom akademicki Tauro 4 penktame aukšte su trimis kitais studentais, kurių vienas žemaitis ir du suvalkiečiai; visi trys teisininkai.

Tai pirmas kartas mano gyvenime, kuomet turėsiu verstis savarankiškai. Iš pažįstamų kiek spėjau suži­ noti bendrabutyje dar gyvena Kozulis gretimam kambaryJonė V. Vakare - perrašinėjau senus eilėraščius.

Bet aš tuo per daug nesirūpinu, nes mokėjimas gyventi tik su savim ir savyje, kad ir nepalankiausiomis sąlygomis, visuo­ met buvo viena iš mano negausių dorybių. Gyvas gyvenimas patrauklesnis už jo eigos fiksavimą.

Vis dar negaliu kaip reikiant atsipeikėti iš bendro bendrabu- tinio gyvenimo euforijos. Iki šiol vis dar neradau laiko stab­ numesti svorio, susimąstyti, grįžti į save. Dienas užima universitetas, va­ karus kartais ligi vėlyvos nakties - dolce far niente pas drau­ gus, koridoriuose, laiptų aikštelėse arba skaitykloje, kurioje toks baisus triukšmas, jog ir norėdamas negalėtumskaityti.

Kiekvieną dieną pasižadu laikytis tamtikros dienotvarkės, bet taip pat kiekvieną dieną tą savo pažadą sulaužau, nes, kaip visiems gerai žinoma, daug maloniau ko nors nesilaikyti negu laikytis. Atitampai bent vieną kartą į savaitę ir dažniausiai vienas einu pasibastyti po nuostabųjį Vilniaus senamiestį. Įeinu į tuš­ čias bažnyčias, pasėdžiu klaupkose.

Ir tatai man padeda atgauti dvasinę pusiausvyrą ir vėl susitaikyti su savimi pačiu. Vasario 27 Buvo atvažiavęs Gediminas J. Jis, kaip bajoras, turi daug giminių Vilniuje.

Tad, prieš sugalvojant ką nors kita, turėjo juos vizituoti, įteikti laiškus ir kita. Visur ėjome abu. Visi labai mandagūs, visi trenkė naftalinu. Niekur nebuvo nė vieno jauno žmogaus, išskyrus foto­ grafijas Lenkijos karininkų uniformomis.

Paskutinė lankyta senutė, gyvenanti netoli Bonifratrų Šv. Kryžiaus bažnyčios, bene Gedimino senelės pusseserė, sėdėdama fotelyje po didžiu­ liu paveikslu Bitwa pod Magentą, smarkiai išbarė savo gimi­ naitį, kad šis labai blogai bardzo žle kalbąs lenkiškai ir pati ėmė berti lietuviškai. Daug laiko praleidome slidinėdami Žvėryno ir Karoliniškių kalvose. Paskutinį viešnagės pusdienį skyrėme ekspedicijai į Vilniaus bric-a-brac krautuves.

Vienoje iš jų Gediminas nu­ pirko seną sukilėlio kepurę, žadėdamas parvežti ją kažkokiam savo giminaičiui, kurio senelis dalyvavęs metų lipofemme riebalų degintojas. Po ilgų derybų už pusę užprašytos kainos! Išėjus pradėjo snigti, ir per trumpą laiką gatvės, namų stogai, visas Vilnius, net ant vielų tupinčios varnos apsidengė tyriausio baltumo marška ir tyla.

Pustuštėje aukštutinėje salėje savo eiles skaitė Matuzevičius, Aukštikal­ nytė, Subatavičius, Kozulis, Žitkevičius ir kiti. Gi žiūriu - juodą karstą veža, Apkartą visą žolynais. Gyvenimą tas baigė gražų Ir išvažiuoja dviem arkliais.

Po to, Jagomastui išėjus pietų, likęs vienas galvojau, kad vienas labiausiai krintančių į akį mūsų literatūros trūkumų net ir šiandien yra moteriško švelniai juslinio, rafinuoto elemento stoka. Net moterys - ir tos savo raštuose nelabai moteriškos: Žemaitė, Bitė Šiokiųtokių vilčių duotų Tulauskaitė ir Mazalaitė, bet jų meninis lygis, deja, aiškiai nepakankamas, kad šiek tiek atsvertų.

Tai pirmoji mano gyvenime tarnyba. Algos negaunu. Esu apmoka­ mas adhoc už atliktą darbą, t. Mano žurnalistinės veiklos sritis - Miesto savivaldybė Ma­ gistratas. Kasdien turiu nueiti į jos Informacijos skyrių atsiimti jau paruoštų žinybos biuletenių, kuriuos, šiek tiek paredaguotus, perduodame telefonu į Kauną. Kartais priima ir pats burmis­ tras Konstantinas Stašys - visais atžvilgiais impozantiška suvereniškos išvaizdos ir laikysenos figūra, kurios akivaizdoje noro­ mis nenoromis pasijunti dar mažesnis negu kad esi.

Kita mano įsipareigojimų dalis - duoti reportažą bent vieną į mėnesį kas­ dieninės miesto buities, žymesnių jo žmonių bei įvykių temomis.

Laiškas iš Jono. Ryt ar poryt žada atvažiuoti į Vilnių. Kovo 18 Palydėjau Stasę į stotį Jonas negalėjo atvažiuotikur mus sutiko jos dėdė kun. Juozas Vaičiūnas. Įsodinęs juodu į traukinį, pėsčiomis grįžau bendrabutin. Dėduosi daiktus, rytoj išvažiuoju namo. Jaučiuosi pavargęs, miesto vandeniu nebenuplaujamomis dulkėmis apneštas.

Šventas Jonas, nuo pat vai­ kystės, stovėdamas už manęs, žiūrėjęs per petį, ką aš būčiau bedaręs, - skaitęs, rašęs ar tik taip sau sėdėjęs ir žiūrėjęs pro langą. Į pietus, šiaurėn virtusiose atšlaitėse tebeboluoja didžiu­ lės sniego dėmės. Žiūrint į šiaurę, laukai šmėkšo tuo negyvu pavasario juodumu, beviltišku juodumu, kuris mane taip gąs­ dino vaikystėje. Tuomet man laukai su juodais kryžiais, me­ džiais, namais ir keliais atrodydavo kaip kapinės. Vilnius Kovo 31 Dies amara valde. Tik ką grįžau iš Nemeikščių.

Pasąmo­ nėje - amžinas švendrų čežesys ir kanopų klapsėjimas į grindinį iš pereitą ar užpereitą vasarą Utenoje matyto Victorijos filmo. Balandžio 7 Atėjo J. Jis mane visuomet taip šviesiai ir ramiai nutei­ kia. Su juo praleistas laikas visuomet yra laimėjimas. Mes kalbamės apie viską - muziką, literatūrą sa­ vaime aišku, apie prancūzųnet apie žmones, - ramiai, be jo­ kios įtampos ar kokio specialaus tikslo.

Tiriamųjų pasiskirstymas į demografines grupes pateiktas 1 lentelėje. Rezultatai ir jų aptarimas Pateikdami savo NĮ sampratą, dauguma respondentų 63,89 proc. Beveik pusė pacientų 47,27 proc.

Rezultatai atitinka literatūros duomenis [2,3]. Daliai pacientų 30,56 proc. Likusieji nežinojo ar negalėjo atsakyti. Įvykus NĮ, 44,44 proc. Kaip pagrindines NĮ priežastis dauguma respondentų įvardijo savo sveikatos būklę 40 proc. Jie taip pat pažymėjo nepakankamą medicinos personalo bendravimą, nepakankamą medicinos personalo kvalifikaciją, john lloyd cruz svorio netekimas sveikatos priežiūros sąlygas 2 lentelė. Tiek dėl NĮ išvengiamumo, tiek dėl jų neišvengiamumo pacientų nuomonė skiriasi nuo mokslinių įrodymų [].

Pacientų nuomonė dėl medikų daug subjektyvesnė ir kritiškesnė. Vertindami priemones, padedančias sumažinti NĮ riziką, pacientai labiausiai išskyrė didesnį sveikatos priežiūros finansavimą john lloyd cruz svorio netekimas proc. Tai iš esmės atitinka literatūros duomenis [3,9]. Apibendrinant galima teigti, kad NĮ vertinimas atskleidžia, jog daugumoje pozicijų pacientų nuomonė atitinka mokslinių įrodymų duomenis, išskyrus subjektyvesnę nuomonę dėl NĮ išvengiamumo.

Išvados Pacientų nuomonė dėl NĮ sampratos, jų įvertinimo ir prevencijos atitinka mokslinių tyrimų duomenis, išskyrus subjektyvesnį pacientų požiūrį į NĮ išvengiamumą. Reason J. Beyond the organisational accident; the need for "error widtom" john lloyd cruz svorio netekimas the front line.

Patient Safety. Wiley Blackwell Oxford Janušonis V. Rizikos valdymas sveikatos priežiūros organizacijose. Sisteminė, teorinė-praktinė ar privaloma. Jokužio leidykla-spaustuvė Klaipėdametai?????? Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro įsakymas Nr. V "Dėl privalomo registruoti nepageidaujamus įvykius sąrašo ir jų registravimo tvarkos aprašo patvirtinimo.

Assessment of adverse events in medical care: lack of consistency between experienced team using the global trigger tool. Adverse events - one of the most important health care quality indicators: a case study.

VAIKŲ PULMONOLOGIJA IR ALERGOLOGIJA

Medical error - the third leading cause of death in the US. BMJ ;i i Janušonis V. Organizacinė elgsena ir kokybė sveikatos priežiūroje. Integracinė sisteminė apžvalga. Incidence john lloyd cruz svorio netekimas types of preventable adverse events in ederly patients population based review of medical records. Adverse events in hospitals: national incidence among medicare beneficiaries [žiūrėta m.

Vaikasaitė Keywords: adverse events in hospitals, prevention of adverse events, healthcare quality. Summary The aim of the study the evaluation of patients opinion about the concept, assessment, and prevention of adverse events. The analysis of scientific publications, usage of statistical data and creation of a questionnaire. From February to Marchthe survey was performed in three tertiary Lithuanian hospitals. The study included patients. Information was collected using the special questionaire.

Statistical data analysis has been done using a software package SPSS Most patients Nearly half To some patients After an adverse event, Only one fifth As regards the risk evaluation as well as the control measures of adverse events, Patients opinion on the concept, assessment and prevention of adverse events is broadly in line with scientific evidence except for a more subjective opinion on the avoidance of adverse events.

Santrauka Šiame straipsnyje aprašomi šiuolaikiniai obstrukcinės miego apnėjos diagnostikos kriterijai. Atskleidžiami būdingiausi ligos simptomai, požymiai bei otorinolaringologinio tyrimo radiniai. Apibrėžiama miego tyrimo esmė ir nauda. Taip pat aprašomi dabartiniai viršutinių kvėpavimo takų VKT endoskopinės apžiūros būdai, atliekami pacientui esant budriam ar jį užmigdžius. Šie apžiūros būdai skirti įvertinti VKT obstrukcijos sritį -tisobstrukcijos kryptį ir sunkumą.

K Zweigert H Kotz Lyginamosios Teisės Įvadas PDF

Įvadas Obstrukcinė miego apnėja OMA tai viršutinių kvėpavimo takų VKT obstrukcijos sukeliamas miego sutrikimas, pasireiškiantis laikinu oro srovės išnykimu ar sumažėjimu kvėpavimo takuose, išliekant pastangoms kvėpuoti.

VKT obstrukcijos sukelti nekvėpavimo reiškiniai skirstomi į apnėjas ir hipoapnėjas, kurios sąlygoja arterinio kraujo įsotinimo deguonimi sumažėjimą bei mikroprabudimus. Todėl sergantiesiems OMA sutrinka normali miego struktūra, jie jaučiasi mieguisti, blogėja šių pacientų gyvenimo kokybė, didėja rizika sirgti širdies ir kraujagyslių ligomis [1].

OMA yra dažniausia kvėpavimo sutrikimus miego metu sukelianti patologija. Epidemiologiniais tyrimais nustatomas OMA dažnis bendroje populiacijoje svyruoja nuo 2 4 proc.

Šiuos skirtumus lemia skirtingi tyrimų metu taikomi OMA diagnostiniai kriterijai bei tiriamų populiacijų skirtumai. Nustatyta, kad OMA dažniau serga vyrai ir vyresni žmonės. Žurnalo tinklalapis: Obstrukcinės miego apnėjos diagnostika ir gydymas yra aktuali, iki galo neišpręsta šiuolaikinės medicinos problema. Vystantis technologijoms, daugėjant mokslinių aptariamos patologijos tyrinėjimų, diagnostikos ir gydymo galimybės visame pasaulyje, palyginti su praėjusiu dešimtmečiu, išsiplėtė, tačiau iki šiol daugelyje pasaulio šalių skirtingų specialybių medicinos darbuotojai ne visada atpažįsta OMA.

Tai lemia ne viena priežastis: ir ligos polimorfizmas, ir medicinos darbuotojų žinių apie šią ligą stoka, ir sudėtinga klinikinė diagnostika. Su metais kaupiasi pakankamai įrodymų, kad neatpažinta ir negydoma OMA ilgainiui tik sunkėja bei sukelia sunkių komplikacijų, pavyzdžiui, širdies ir kraujagyslių ligas, smegenų kraujotakos sutrikimus; ji gali būti ir viena iš staigios jaunų vyrų mirties priežasčių [4]. Be to, naujausi moksliniai tyrimai skelbia, kad negydoma ši liga reikšmingai sumažina pacientų, sergančių skirtingos lokalizacijos vėžiu, išgyvenimo galimybes [5].

Šio straipsnio tikslas yra atlikti mokslinės literatūros analizę, kurioje apžvelgiami suaugusiųjų obstrukcinės miego apnėjos klinikiniai ypatumai, miego tyrimas ir tai, kaip nustatomos viršutinių kvėpavimo takų obstrukcijos sritys, atliekant fibronazolaringoskopiją.

Darbo objektas ir metodika Duomenų buvo ieškoma PubMed duomenų bazėje. Visateksčiai straipsniai atrinkti, jei jų pavadinimas, santrauka ar reikšminiai žodžiai nurodė, kad tyrimas tinkamas šiai apžvalgai. Pasirinktos tik anglų kalba skelbtos publikacijos, pasirodžiusios pastarojo dešimtmečio laikotarpiu.

Vartoti auksčiau nurodyti raktažodžiai. Atrinkti ir apibendrinti 33 straipsniai. Taip pat apžvelgtos naujausios Lietuvos otorinolaringologų rekomendacijos [1]. Galutinė diagnozė ir ligos sunkumas nustatomi tik po atlikto miego tyrimo respiracinės poligrafijos PG arba polisomnografijos PSG. Miego tyrimas yra būtinas, ruošiantis gydyti pacientą chirurginiu būdu [6]. Būtina įvertinti, kokiomis ligomis serga pacientas. Negydoma OMA 1,37 karto padidina galimybę susirgti arterine hipertenzija, 1,58 karto miokardo infarktu, 2,38 karto širdies nepakankamumu, 1,7 karto susirgimo 2 tipo cukriniu diabetu tikimybę.

Taip pat yra ligų ir būklių, kurios skatina išsivystyti OMA. Hipotirozė ar akromegalija gali būti kvėpavimo sustojimų miegant priežastys.

Alkoholio, narkotikų ir kai kurių vaistų testosterono, raminamųjų bei miorelaksantų vartojimas gali sukelti OMA [7]. OMA gali pasireikšti ir nėštumo metu.

Kiekvienas gydytojas turėtų tinkamai įvertinti galimybę, kad pacientas serga OMA. Įtarti šį susirgimą nesudėtinga per pokalbį. Pateikus keletą specifinių klausimų, galima nesunkiai atrinkti pacientus, kuriuos reikia detaliau tirti dėl OMA. Pirmiausia john lloyd cruz svorio netekimas paklausti apie galimą knarkimą naktį ir mieguistumą dieną. Taip pat įvertinti, ar pacientas nutukęs, galbūt turi netaisyklingą sąkandį retrognatiją ir padidėjusį arterinį kraujo spaudimą [7, 9].

Nustačius šiuos požymius, pacientai dėl tolesnio ištyrimo siunčiami pas specialistą. Dažniausi OMA būdingi nakties ir dienos simptomai parodyti 2 lentelėje. Nuolatinis ir garsus knarkimas jautriausias OMA simptomas, todėl, jeigu šis simptomas nepasireiškia, įtarti 1 lentelė. Ligos ir būklės, reikšmingai susijusios su padidėjusia suaugusių žmonių OMA rizika.

Vyriška lytis Moteris po menopauzės Nutukimas, ypač centrinio tipo Arterinė hipertenzija: vaistams atspari arterinė hipertenzija arba būklė, kai arterinis kraujo spaudimas nesumažėja naktį angl. Kita vertus, dauguma knarkiančiųjų 40 proc. Artimųjų pastebėti kvėpavimo sustojimo epizodai, kol pacientas miega, ar oro gaudymas, dusulys pabudus yra specifiškiausi OMA simptomai, ypač jeigu jie kartojasi kelis kartus tą pačią naktį ar trunka ilgai.

Mieguistumas dieną nėra labai jautrus ir specifinis OMA simptomas, bet kliniškai svarbus, nes susijęs su OMA susirgimo sunkumu ir kitais miego sutrikimais. Dėl john lloyd cruz svorio netekimas dieną OMA sergantys žmonės 2,2 karto dažniau dirbdami patenka į situacijas, kurių metu susižaloja, o eismo įvykių tikimybė išauga 6,3 karto, jei transporto priemonę vairuoja sergantysis OMA, kuris nesigydo. Jeigu pacientui pasireiškia mieguistumas dieną, be to, jis garsiai knarkia, artimieji pastebi jo kvėpavimo sustojimo epizodus miegant, pacientas prabunda dėl kvėpavimo sustojimo ar oro gaudymo, dusulio ir jam diagnozuotas padidėjęs arterinis kraujo spaudimas didelė tikimybė, kad jis serga vidutinio sunkumo ar sunkia OMA [6].

Todėl visais atvejais, jeigu mieguistumas dieną neturi kitų, akivaizdžiai paaiškinančių šį simptomą priežasčių, reikia atlikti miego tyrimą. Otorinolaringologo apžiūra. Apžiūrint pacientą, rekomenduojama atkreipti dėmesį į tam tikrus požymius, kurie būdingi OMA, pirmiausia nutukimą. Taip pat otorinolaringologas turėtų pasidomėti padidėjusia kaklo apimtimi, netaisyklingu sąkandžiu, mažu apatiniu žandikauliu, kurį vyrai gali slėpti užsiauginę barzdą, siauru kietuoju gomuriu, dideliu liežuviu, kurį parodys dantų įspaudai liežuvio šonuose ir ar nepalankiu gomurio ir liežuvio santykiu, kai, pacientui išsižiojus, matoma tik minkštojo gomurio viršutinė dalis ar tik kietasis gomurys.

Simptomai, būdingi OMA. Simptomai naktį Simptomai dieną Knarkimas Mieguistumas dieną, nepaaiškinamas kitomis priežastimis Artimųjų pastebėti kvėpavimo Nuolatinis neišsimiegojimas sustojimai Oro gaudymas, dusulys Galvos skausmai rytais Neramus miegas, dažni prabudimai, nemiga cija, suprastėjusi atmintis Sumažėjusi dėmesio koncentra- Dažnas noras šlapintis naktį Padidėjęs dirglumas, nuotaikų kaita Prakaitavimas Sumažėjęs lytinis potraukis Širdies ritmo sutrikimai naktį Aukštas arterinis kraujo spaudimas rytais 33 32 polipozėneįprastos formos omega, V formos antgerklį [7,8].

OMA pacientams būdingus požymius iliustruoja 1 paveikslas 1 pav. Specifiniai klausimynai. Atrinkti didelės OMA rizikos pacientus, kuriems reikalingi tolesni tyrimai, taip pat padeda specifiniai su liga susiję klausimynai. Dažniausiai klinikinėje praktikoje naudojami šie klausimynai: 1. Pašalinti riebalus nuo pilvo operacijos mieguistumo skalė, kuri parodo bendrą mieguistumo john lloyd cruz svorio netekimas dienos metu aštuoniose situacijose [10].

Kiekviena situacija vertinama nuo 0 iki 3 balų; didžiausia galima balų suma 24; surinkus 10 balų ir daugiau, nustatomas patologinis mieguistumas. Tokiu atveju tikėtina, kad 3 lentelė. Suaugusiųjų obstrukcinės miego apnėjos diagnostikos kriterijai pagal ICSD Pacientas skundžiasi mieguistumu dieną, nepailsėjimu miegant, nuovargio ar nemigos simptomais.

Pacientas prabunda iš miego sustojus kvėpavimui ar pradėjęs gaudyti orą, dusti. Artimieji pastebi nuolatinį knarkimą ir ar kvėpavimo sustojimo epizodus, kol pacientas miega.

Pacientui nustatyta arterinė hipertenzija, išeminė širdies liga, širdies nepakankamumas, prieširdžių virpėjimas, 2 tipo diabetas, insultas, nuotaikos ar pažinimo funkcijų sutrikimai.

Viršutinių kvėpavimo takų obstrukcijos vertinimas pagal VOTE klasifikaciją, atliekant vaistų sukeltą miego endoskopiją. Klausimynas išverstas į lietuvių kalbą ir klinikiniuose tyrimuose naudojamas nuo m.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro įsakymu Nr. V šį klausimyną užpildyti yra privaloma tikrinant vairuotojų sveikatą, prieš išduodant arba atnaujinant vairuotojo pažymėjimą [12]. Berlyno klausimynas, kuris, pagal vienuolika klausimų, suskirstytų į tris kategorijas naktinių, dieninių simptomų ir faktų apie padidėjusį arterinį kraujo spaudimą leidžia priskirti pacientą prie didelės ar mažos rizikos sirgti OMA grupės [13].

Didelę OMA riziką rodo teigiami atsakymai į bent dviejų kategorijų klausimus. Stop-Bang klausimynas padidėjusią OMA riziką nu- 5 lentelė. Rekomendacijos OMA diagnostika Klinikinio tyrimo duomenys OMA būdingi klinikiniai požymiai skirti padidėjusiai OMA rizikai nustatyti ir siųsti pacientus toliau ištirti dėl kvėpavimo sutrikimų miegant. Padidėjusią vidutinio sunkumo ar sunkią OMA riziką rodo mieguistumas dieną ir mažiausiai du iš šių trijų kriterijų: garsus knarkimas, artimųjų pastebėti sustojusio kvėpavimo epizodai miegant ar paciento prabudimai dėl oro gaudymo, dusulio ir diagnozuota arterinė hipertenzija.

Miego tyrimas yra būtinas ruošiantis chirurginiu būdu gydyti pacientą. Jeigu atlikus respiracinę poligrafiją nėra duomenų dėl OMA, bet išlieka didelis ligos įtarimas, rekomenduojama atlikti polisomnografiją.

  • I-XV Olimpinių žaidynių statistika (turinys 1 žinutėje) ar verta tęsti (?) - msdakar.lt
  • K Zweigert H Kotz Lyginamosios Teisės Įvadas PDF | PDF
  • VAIKŲ PULMONOLOGIJA IR ALERGOLOGIJA - PDF Free Download
  • Views: Transcription 1 m.

Šis tyrimas iš karto pasirenkamas sergantiems sunkiomis širdies ir plaučių ligomis, nervų ir raumenų ligomis, miego hipoventiliacija, pacientams po insulto, besiskundžiantiems sunkia nemiga ir kitais miego sutrikimais. Padidėjusią OMA riziką rodo du ar daugiau teigiamų atsakymų [14]. Klausimynas morgantown wv svorio kritimas į lietuvių kalbą [15].

Stop klausimynas apima pirmuosius keturis Stop-Bang klausimyno teiginius. Pacientas turi padidėjusią riziką sirgti OMA, kai trys ir daugiau klausimyno atsakymų yra teigiami john lloyd cruz svorio netekimas.

Apibendrintais mokslinės literatūros duomenimis, klinikiniai rodikliai specifiniai klausimynai, taip pat morfometriniai modeliai, kai į algoritmą įtraukiamas kūno masės indeksas KMIkaklo apimtis, burnos ertmės struktūrų gomurio aukščio, john lloyd cruz svorio netekimas tarp žandikaulių ir krūminių dantų matavimai bei klinikiniai algoritmai su skirtingais požymių deriniais, pavyzdžiui, liežuvio padėtis gomurio atžvilgiu, gomurio tonzilių dydis ir KMI, palyginus jų duomenis su OMA diagnostikos aukso standarto PSG duomenimis gana jautrūs, tačiau nepakankamai specifiški diagnostikos įrankiai.

Minėti klinikiniai rodikliai neleidžia patikimai atskirti pacientų, nesergančių OMA, todėl šie įrankiai yra skirti ne galutinei diagnozei nustatyti, bet atrinkti pacientus miego tyrimui []. Tiksliausiai OMA sergančius pacientus identifikuoja morfologiniai modeliai ir Stop-Bang klausimynas vidutiniškai 93 proc. Storas kaklas, nutukimas Siaura ryklė ir užgomurinis tarpas Netaisyklingas sąkandis Aukšta liežuvio padėtis gomurio atžvilgiu Didelės gomurio tonzilės Didelis liežuvis 1 pav.

OMA pacientams būdingi požymiai parodyta rodyklėmis Teleskopinė minkštojo gomurio gleivinė Didelės liežuvio tonzilės Miego tyrimas OMA diagnozės nustatymui reikalinga atlikti miego tyrimą respiracinę poligrafiją PG arba polisomnografiją PSG [6].

Respiracinė polisomnografija. PSG yra laikoma aukso standarto tyrimu nustatant OMA, kartu jis padeda patvirtinti ar paneigti kitų kvėpavimo ar miego sutrikimų diagnozę. Šis tyrimas paprastai atliekamas specialiai įrengtose vienvietėse palatose. PSG pirmiausia rekomenduojama pacientams, sergantiems sunkiomis širdies ligomis, sudėtingomis nervų ir raumenų ligomis, sveikstantiems po insulto bei besiskundžiantiems sunkia nemiga, taip pat tiems, kuriems nustatyta hipoventiliacija dieną ir ilgą laiką vartojantiems opiatus pacientams [6].

Tyrimo metu specialiais davikliais registruojama elektroencefalograma, elektrokardiograma, kraujo įsotinimas deguonimi, raumenų tonuso pokyčiai, oro srovės pro nosį ir burną kreivės, mikrofonu fiksuojami skleidžiami garsai, stebimi krūtinės, pilvo, kojų judesiai. Oro srovės pro nosį ir burną matavimui rekomenduojama naudoti nosies slėgio kaniulę ir termistorių.

Naudoti vien tik termistorių hipopnėjai diagnozuoti nėra tinkama. Integruotas vaizdo įrašas nėra būtinas OMA diagnostikai, bet padeda atskirti kitus miego sutrikimus. PSG vertintina vadovaujantis Amerikos miego medicinos akademijos angl.

Hipopnėjos apibrėžimas vartotinas visais atvejais, kai arterinio kraujo įsotinimas deguonimi SpO 2 sumažėja 3 proc. Respiracinė poligrafija.

Respiracinė PG gali būti naudojama OMA diagnostikai, jeigu ją skiria, o vėliau ir vertina kvalifikuotas gydytojas [17]. PG dažniausiai atliekama paciento namuose. Respiracinės PG metu rekomenduojama atlikti monitoringą visų tų pačių parametrų kaip ir atliekant PSG, išskyrus elektroencefalogramą - kanalus, fiksuojančius miegą.

Poligrafas turi indukcinės pletizmografijos metodu registruoti oro srautą, kvėpavimo pastangas krūtinės bei pilvo judesius ir arterinio kraujo įsotinimo deguonimi lygį 35 34 arba registruoti periferinių kraujagyslių tonusą kartu su oksimetrija ir aktigrafija. PG laikoma atlikta tinkamai, kai yra registruotos bent 4 val. PG neturėtų būti atliekama pacientams su komplikacijomis sergantiems sunkiomis širdies ir plaučių ligomis, sudėtingomis nervų ir raumenų ligomis, sveikstantiems po insulto bei besiskundžiantiems sunkia nemiga.

Reikia pastebėti, kad per keletą dešimtmečių miego tyrimo interpretavimo ir jo apimties apibrėžtys ir rekomendacijos ne kartą keitėsi. Teisingai identifikavus VKT obstrukcijos sritis, galima parinkti tinkamus chirurginio gydymo būdus ir tai lemia geresnius gydymo rezultatus. Todėl pirmiausia, prieš aptariant chirurginio gydymo galimybę, apimtį ir metodą, detaliai įvertinama burnaryklės anatomija ir nustatoma Friedmano klinikinė stadija, o VKT funkcinis 2 pav.

Friedmano klinikinių stadijų sistema. Atsižvelgiant į individualią anatomiją, skiriamos keturios stadijos, pagal kurias gali būti prognozuojama izoliuotos uvulopalatofaringoplastikos UPFP sėkmė. Updated Friedman staging system for obstructive sleep apnea. Adv Otorhinolaryngol ; [20]. Pašvenskaitės iliustracija. Kiti tyrimai obstrukcijos sričių diagnostikai naudojami rečiau. Friedmano klinikinių stadijų sistema ir komponentai metais Friedmanas angl.

Povilaitienė, M. Žymantas, A. Valiulis grindu parengti asmens kompleksinio įvertinimo metodikas. TFK yra viena iš trijų pagrindinių PSO tarptautinių klasifikacijų šeimos klasifikacijų [5, 6, 7], ir PSO rekomenduoja visoms šalims vertinti john lloyd cruz svorio netekimas pagal šią klasifikaciją bei pateikia jos diegimo pagrindus.

Ši klasifikacija skirta suteikti bendrą ir universalią kalbą klinikinių ir mokslinių tyrimų dokumentacijoje, sveikų ir neįgalių asmenų populiacijose. Vaikų ir jaunimo TFK gali naudoti gydytojai, pedagogai, politikai ir mokslininkai, atliekantys mokslinius tyrimus su vaikais ir jaunimu [9].

Jungtinių Tautų organizacija TFK priėmė kaip vieną iš socialinių klasifikacijų ir taiko draudimo, socialinės rūpybos, darbo, švietimo, ekonomikos, socialinės politikos, teisėtvarkos, aplinkosaugos srityse [10, 11] m.

Ši versija sukurta atsižvelgiant į PSO prašymą atkeipti dėmesį į vaiko vystymosi ypatumus skirtingose amžiaus grupėse. Būtent į tai, kad pirmus du dešimtmečius gyvenimas susideda iš greito augimo ir didelių fizinio, socialinio ir psichologinio vystymosi pokyčių.

Be to, negalia ir lėtinės ligos vaikystėje ir paauglystėje yra kitokio pobūdžio, intensyvumo nei suaugusiųjų, kaip ir jų pasekmės bei gretutiniai funkcijų sutrikimai [12, 13].

Dėl šių skirtumų ir buvo sukurta Vaikų ir jaunimo TFK, kurią sudarant remtasi daugeliu šaltinių atliktos studijos, tyrimai, įvairiose šalyse dirbo skirtingos konsultantų darbo grupės ir t. Vaikų ir jaunimo TFK sudaryta papildžius pagrindinę TFK, įvertinus vaiko kūno funkcionavimo, struktūros, negalios ir sveikatos ypatumus [12].

Pasaulio specialistai, dirbantys su vaikais ir jaunimu, turinčiu negalią, patvirtino Vaikų ir jaunimo TFK vertę. Tai, kad vertinama veikla, dalyvavimas ir aplinka, Vaikų ir jaunimo TFK yra unikali kūdikiams, mažiems vaikams, vaikams ir paaugliams [5, 6, 13, 14, 15, 16, 17]. TFK numatyti vertinimo komponentai. Klasifikuojant pagal TFK, nustatoma ne tik ką reikia keisti gerinant funkcines galimybes, ypač negalumo atveju, bet ir kokius socialinius bei aplinkos veiksnius būtina modifikuoti.

Visa tai atsispindi kodų sistemoje, kuri padeda unifikuoti negalios vertinimą skirtingose pasaulio šalyse ir atlikti lyginamąją analizę.

Todėl TFK vaidmuo labai svarbus statistikoje. PSO ataskaita-analizė apie neįgalumą pasaulyje, kurią m. Margaret Chan ir Pasaulio banko grupės prezidentas Robert B. Zoellick, parengta vadovaujantis Neįgaliųjų teisių konvencija ir jos teorinį pagrindą sudaro TFK [8]. Iki m. Lietuvoje vaikų neįgalumą vertino gydymo įstaigų GKK, vadovaudamosi vyriausybės patvirtintais NL nustatymo kriterijais, kurie suskirstyti pagal kūno sistemų ligas ir būkles, t.

Nuo metų vaikų neįgalumo vertinimo funkcija perduota NDNT, kuri vadovaujasi tais pačiais kriterijais. Jų kodavimui ir rodiklių statistikai buvo naudojama TLKAM klasifikacija, kuri yra išsami ir pakankama diagnozuojant ligas, gydant ligonius, skiriant procedūras ir intervencijas, tačiau nepakankama kompleksiškai vertinti asmens NL, t.

TFK idealiai tinka asmens būklei apibūdinti po to, kai gydymas baigtas [19]. Tokiu būdu vaikų negalios vertinimas priartintas prie biopsichosocialinio modelio. NL kriterijai numatyti pagal kūno struktūrų funkcijų sutrikimus ir išdėstyti į 8 skyrius, kaip tai numato TFK [8, 7, 20]. Tam, kad gydytojams specia- 27 Vaikų neįgalumas Lietuvoje metais ir naujas neįgalumo vertinimo modelis 27 listams būtų lengviau suprasti naują neįgalumo vertinimo sistemą, pasirinktas tarpinis TLKAM ir TFK taikymo variantas, išdėstant NL kriterijus pagal TFK pirmo lygmens kūno funkcijų klasifikacijos skyrius, tačiau įvardijant juos kaip organų sistemų ligas ir patologines būkles bei nurodant TFK atitikmenį.

Vertinama ir asmens veikla, ir gebėjimas dalyvauti bei specialieji ugdymosi poreikiai, kurie turi įtakos nustatant asmens NL [20, 21]. Naujas NL vertinimo modelis sudaro galimybę suvienodinti tiek NL, tiek darbingumo lygio vertinimo metodiką [22]. Kriterijai įvertinti balais, kas palengvina pereiti iš NL vertinimo į darbingumo lygio vertinimą, sukakus 18 metų.

Darbo tikslas. Atlikti metų statistinių vaikų neįgalumo rodiklių vertinimą, supažindinti medikų visuomenę su nauju vaikų neįgalumo lygio vertinimo modeliu, parengtu naudojant Tarptautinės funkcionavimo, sveikatos ir negalumo klasifikacijos TFK elementus ir nuostatas. Medžiaga ir metodai. Analizė atlikta pagal bendrą ir pirminių vertinimų skaičių, pirminio vertinimo metu nustatyto vaikų neįgalumo pasiskirstymą pagal neįgalumo lygius, lytį, amžiaus grupes, ligas ir būkles, funkcijų sutrikimus.

Analizei pasirinkti pirminiai NL vertinimai, rodantys tiesioginę sąsają su ligotumu. Statistiniai rodikliai pateikti absoliučiais skaičiais ir procentais, vertinant atskirų rodiklių dydžių proporcijas. Skaičiuotas taškinis paplitimo įvertis ir jo 95 proc. Kategorinių duomenų analizei naudotas Pirsono testas ir apskaičiuotas koreliacijos koeficientas.

Duomenys aprašyti dažnių absoliučiais skaičiais ir procentine išraiška, nustačius gautų kiekybinių kintamųjų reikšmių tiesinį tarpusavio sąryšį ir jo kiekybinius įverčius, kuriais remiantis padarytos išvados ir apie pačių kintamųjų ryšį.

Statistinis ryšys reikšmingas, kai koreliacijos koeficientas nelygus nuliui. Duomenims suvesti buvo naudojami Excel duomenų analizės paketai. Vaikų neįgalumo m. Lietuvoje neįgalių vaikų skaičius išaugo nuo ikikas metų pradžioje sudarė 5,62 proc. Daugiausia neįgalių vaikų Lietuvoje buvo m metais bendras jų skaičius sumažėjo ir kito mažai 1, 2 pav. Lietuvos statistikos departamento duomenimis, m. Mūsų analizuojamu m. Neįgalių vaikų m. Galima teigti, kad mažėjant vaikų populiacijai Lietuvoje neįgalių vaikų santykinai padaugėjo apie 0,29 proc.

Statistinė analizė atlikta remiantis Lietuvos statistikos departamento, SADM, NDNT duomenimis apie Lietuvoje gyvenančius vaikus, bendrą ir pirminį neįgalumo nustatymą metais 1, 2, 3 pav.

Daugiausia pirmą kartą NL nustatoma vaikų 0 3 metų amžiaus grupėje, kas sudaro apie 42 proc. Vaikams 7 9 ir amžiaus metais NL nustatoma mažiau, apie 11 proc. Vaikams 4 6 ir amžiaus metais NL nustatoma apie proc. Valiulis Metai 1 pav. Iš viso ir pirmą kartą asmenims iki darbuotojų svorio metimo iššūkis metų amžiaus nustatytų neįgalumo lygių skaičius Lietuvoje m. Analizuojamu laikotarpiu proporcijų kitimų tarp amžiaus grupių nebuvo 4 pav.

masinis svorio metimas greitai prarasti riebalus aplink klubus

Pagal nustatomą neįgalumo sunkumo lygį lengvas NL m. Vidutinio sun- kumo NL procentas išaugo: m. Sunkaus NL procentas kito nereikšmingai nuo 7,69 proc. Analizuojant NL nustatymą pagal ligų grupes ir būkles, palyginti ir metų statistiniai duomenys apie pagrindinę NL lemiančią TLK 29 Vaikų neįgalumas Lietuvoje metais ir naujas neįgalumo vertinimo modelis 29,0m m m m m. Lietuvoje gyvenančių vaikų skaičius tūkstančiais Lietuvos statistikos departamento duomenys m m m m m metų 4 6 metų 7 9 metų metų metų 4 pav m.

Rasta pokyčių pačiose ligų grupėse, tačiau bendros tendencijos nekito. Jų skaičius išaugo nuo 37,81 proc. Berniukams nustatytas NL dėl šios priežasties sudaro 66,5 proc. Apie 17,13 proc. Vertinant pagal lytį, skirtumas mažas. NL nustatytas 8,61 10 proc. Apie john lloyd cruz svorio netekimas proc m. NL nusta- 30 30 R. Tačiau egzistuoja grupė traumos, apsinuodijimai ir kiti išorinių priežasčių padariniai ST98 TLKAMkurioje dalį funkcijų sutrikimų tikėtinai sudaro judamojo aparato funkcijos sutrikimai.

Mažiausiai NL 1,17 0,74 proc. Pagal lytį vyrauja berniukai ir jie sudaro 60,91 58,55 proc. Mergaitėms kiek daugiau neįgalumo buvo nustatyta tik dėl navikų, jungiamojo audinio bei skeleto ir raumenų sistemos ligų. Iš viso m. Grupuojant kūno funkcijas ir struktūras atitinkamai TLKAM ligų grupėms, pagal kurias buvo nustatytas NL pirminio vertinimo metu, susidarė atskira grupė Kiti analizuojamu laikotarpiu nuo 31,46 proc.

Analizuojant statistinius duomenis apie funkcijų sutrikimus, fiksuojamus vertinant NL, grupė Kiti taip pat egzistuoja. Ji sudaro nuo 29,95 proc. Nustatytų neįgalumo lygių ir funkcijų atvejų, kai nepatikslintas funkcijos sutrikimas, skaičius ir procentai NDNT duomenys Neįgalumo lygis, funkcijų sutrikimai m m m m m. Valiulis 2 lentelė. Funkcijų sutrikimai, nustatyti vertinant NL m. NDNT duomenys Funkcijų sutrikimai m m m m m. Pagal patvirtintus reikalavimus Statistikos departamentui teikiamų duomenų apie funkcijų sutrikimus grupę Kiti sudaro odos, endokrininės ir imuninės sistemų funkcijų sutrikimai bei nepatikslinti funkcijų sutrikimai jau paminėtų ligų atvejais.

Toks statistinių duomenų kaupimo modelis neleidžia tiksliai įvertinti visų kūno organų ir sistemų funkcijų sutrikimų, atlikti išsamios analizės, nors patys NL nustatymo kriterijai jau yra suskirstyti pagal funkcijų sutrikimus. Būtina tobulinti statistinių duomenų kaupimo modelį, priartinant jį prie TFK nuostatų [8, 10, 11]. Lyginant tų pačių funkcijų sutrikimų kitimo dinamiką analizuojamu laikotarpiu, pasiskirstymas tarp nustatytų įvairių funkcijų sutrikimų nekito: visais metais dominuoja psichikos funkcijos sutrikimai padaugėjo nuo 31,12 proc.

Daugiau nustatyta kalbos funkcijos sutrikimų 5,09 6,46 proc. Sumažėjo judėjimo john lloyd cruz svorio netekimas sutrikimų nuo 12,87 proc. Mažėja ir nustatomų kvėpavimo nuo 4,78 iki 2,25 proc.

Išvados 1. Šiuo metu Lietuvoje yra neįgalių vaikų, kas sudaro 5,62 proc. Mažėjant vaikų populiacijai Lietuvoje, neįgalių vaikų m. Patobulinus NL vertinimo kriterijus ir taikant naują modelį, pakito NL pasiskirstymas pagal sunkumo lygį sumažėjo vaikų, kuriems nustatytas lengvas NL nuo 57,13 proc.

Lietuvoje daugėja dėl psichikos ir elgesio sutrikimų neįgalių vaikų nuo 37,81 padaugėjo iki 53,95 proc. Apie 66,32 proc. Pagal patvirtintus reikalavimus Statistikos departamentui teikiamų duomenų apie funkcijų sutrikimus grupė,kiti sudaro 28,05 proc. Toks statis- 33 Vaikų neįgalumas Lietuvoje metais ir naujas neįgalumo vertinimo modelis 33 tinių duomenų kaupimo modelis neleidžia tiksliai įvertinti visų kūno organų ir sistemų funkcijų sutrikimų, atlikti išsamios analizės, nors NL nustatymo kriterijai jau yra suskirstyti pagal funkcijų sutrikimus.

Būtina tobulinti statistinių duomenų kaupimo modelį, priartinant jį prie TFK nuostatų [4, 8, 9]. Neįgalumas iki m. Taikant biopsichosocialinio modelio elementus, vaiko negalios vertinimas yra išsamesnis, objektyvesnis ir visapusiškas negalia vertinama kaip biologinis, individualus ir socialinis reiškinys.

Tokį modelį rekomenduoja PSO ir būtent jis yra ypač aktualus asmens sveikatos ir su ja susijusių būklių aprašymo standartizavimui ir neįgaliųjų integracijai į visuomenę. To evaluate disability data of 0 18 years old children and to demonstrate requirements of a new children s disability assessment model by integrating information obtained across the categories of the ICF.

Statistika svorio metimo papildai outcomes were evaluated using years State statistical data of disability of Lithuanian children. Since the number of children with disabilities has increased from to It is 5.

According to the data of Lithuanian Department of Statistics, it was children under the age of 18 years in Lithuania. The biggest amount of children with disabilities in Lithuania in XXI century was in During the period of the number of children with disabilities is slightly increased by 0. The number of mild DL is decreased from to perc.

There are most cases of disabled children with mental and behavioral disorders increased from 37,81 to 53,95 perc.

Grouping on the basis of ICDAM disability cases by body functions, we are obtained a separate group the others decreased from 31,46 to 20,47 perc.

We could say, that the ICDAM classification is ar galite numesti svorio po mėnesinių enough for the statistic data to perform detailed analysis of dysfunction and disability.

The analysis of statistical data of confirmed, that number of children with disabilities is increasing in Lithuania. By diagnosis of health conditions, there are most cases of disabled children with mental and behavioral disorders. Until June of disability was assessed only by biomedical features. A new disability level assessment on the basis of ICF can provide more detail information about a child functioning: personal health, changes in body functions basic disability levelindependence in daily activities activities and participation as well as individual educational needs.

Key words: children s disability, initial assessments, damaged function, biopsychosocial model, International Classification of Functioning, Disability and Health. Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnyba prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos. Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnybos metų pagrindiniai veiklos rodikliai. Vilnius, Lietuvos statistikos departamento dokumentų sąvadas: metų Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos socialinis pranešimas.

Vilnius: Eugrimas, Valiulis 5. Pasaulio sveikatos organizacijos World Health Organization tinklalapis: 6. Tarptautinė funkcionavimo, negalumo ir sveikatos klasifikacija.

World Report on Disability. Mapping of children s health and development data on population level using the classification system ICF-CY. The International Classification of Functioning, Disability and Health could be used to measure functioning. Developmental language impairment through the lens of the ICF: An integrated account of children s functioning. Tarptautinė funkcionavimo, negalumo ir sveikatos klasifikacija bei jos diegimo į praktiką patirtis. Medicina Kaunas ; 46 1 priedas.

LR sveikatos boksininkai numeta svorio prieš sverdami ministro, LR socialinės apsaugos ir darbo ministro ir LR švietimo ir mokslo ministro įsakymas Nr. ICF-CY questionnaire. Version 1. International classification of functioning, disability and health version for children and youth who work group LR socialinės apsaugos ir darbo ministro ir LR sveikatos apsaugos ministro įsakymas Nr.

Nustatyti laikino rankos suspaudimo efektą kraujo įsotinimui deguonimi sergant lėtiniu kvėpavimo nepakankamumu. Pagal arterinio kraujo dujų rodiklius ligonius suskirstėme į tris grupes: sergančiuosius hipokseminiu, hiperkapniniu kvėpavimo nepakankamumu ir ligonius, neturinčius kvėpavimo nepakankamumo. Atlikome kapiliarų prisipildymo laiko testą, išmatavome pradinę deguonies saturaciją ir saturaciją po laikino rankos suspaudimo. Chronometru fiksavome laiką, per kurį suspaudus ranką saturacija sumažėdavo 2 ir 4 procentais.

Laikinai suspaudus ranką, saturacijos mažėjimo 4 proc. Sukėlus laikiną rankos suspaudimą, hiperkapninį kvėpavimo nepakankamumą turintiems asmenims deguonies saturacija mažėja lėčiausiai, tačiau po laikinos kompresijos saturacija pasiekia pradinį lygį visiems ligoniams vienodai, nepriklausomai nuo kvėpavimo nepakankamumo tipo. Pulsinės oksimetrijos deguonies saturacija john lloyd cruz svorio netekimas koreliuoja su arterinio kraujo dujų saturacija, todėl pulsinė oksimetrija gali būti naudojama kaip patikimas metodas deguonies saturacijai vertinti.

Paros dozė padalijama ir vartojama valgio metu. Kortikosteroidų vartojimo sukeltų silpnų kaulų osteoporozės prevencijai: Padalijama 0, gramo elementinio kalcio paros dozė per parą. Parathormono kiekiui sumažinti hiperparatiroidizmas : 1,2—4 gramai kalcio, paprastai kaip karbonato druska. Dažnai jis vartojamas kartu su mažai fosfatų turinčia dieta arba TV vitamino D. Silpnų kaulų osteoporozės profilaktikai: Dauguma ekspertų rekomenduoja vartoti — mg kalcio per parą, kad būtų išvengta osteoporozės ir kaulų lūžių.

Nėščioms moterims, vartojančioms mažai kalcio, vaisiaus kaulų tankis padidėja: — mg per parą, vartojami antrąjį ir trečiąjį trimestrą. Premenstruacinio sindromo PMS atveju: ,3 gramo per dieną kaip kalcio karbonato. Kolorektalinio vėžio ir pasikartojančių kolorektalinių gerybinių navikų adenomų prevencijai: Iki 2 gramų per dieną. Esant dideliam cholesterolio kiekiui: mg per parą, atskirai arba kartu su vitaminu D, buvo vartojama kartu su mažai riebalų turinčiomis ar ribotų kalorijų dietomis.

Norint išvengti aukšto kraujospūdžio nėštumo metu preeklampsija : 1—2 gramai elementaraus kalcio per parą kaip kalcio karbonatas. Kolorektalinio vėžio ir pasikartojančių kolorektalinių gerybinių navikų adenomų prevencijai: kalcis mg per parą.

Esant dideliam cholesterolio kiekiui: vartojant mg per parą su vitaminu D arba be jo, TV per parą buvo vartojama kartu su mažai riebalų turinčiomis ar ribotų kalorijų dietomis. Esant aukštam kraujospūdžiui: iki 0,4—2 gramų per parą iki 4 metų. Dantų praradimo prevencijai pagyvenusiems žmonėms: mg kalcio kartu su TV vitamino D kasdien 3 metus. Svorio metimui: vartojamas kalcis — mg per parą, paprastai vartojamas kartu su riboto john lloyd cruz svorio netekimas dieta.

Kai kuriais atvejais kalcis vartojamas kartu su TV vitamino D. Digoksiną vartojantiems suaugusiesiems dozė skiriama per minučių. Aukštas kraujospūdis: paaugliams buvo vartojama 1,5 g per parą 8 savaites. Kalcio karbonatas ir kalcio citratas yra dvi dažniausiai naudojamos kalcio formos. Kalcio papildai paprastai yra padalijami į dvi dozes kasdien, kad padidėtų absorbcija.

Geriausia vartoti kalcį su maistu mg ar mažesnėmis dozėmis. Medicinos institutas paskelbia rekomenduojamą kalcio dienos normą RDAkuri yra suvartojamo kiekio, reikalingo patenkinti beveik visų sveikų gyventojų reikalavimus, įvertis. Dabartinė RDA buvo nustatyta m. Reikia vengti dozės, viršijančios šį lygį.

Dozės, viršijančios rekomenduojamą — mg paros normą, daugumai suaugusiųjų buvo susijusios su padidėjusia širdies priepuolio rizika. Kol nežinoma daugiau, toliau vartokite pakankamą kiekį kalcio, kad patenkintumėte dienos poreikius, bet ne per didelį kalcio kiekį. Išsami natūralių vaistų duomenų bazė įvertina veiksmingumą, pagrįstą moksliniais įrodymais pagal šią skalę: Veiksminga, greičiausiai efektyvi, galbūt efektyvi, galbūt neveiksminga, greičiausiai neveiksminga ir nepakankama įrodymų įvertinti išsamus kiekvieno reitingo aprašymas.

Nuorodos Abbott, R. Dietinio kalcio ir pieno vartojimo įtaka tromboembolinio insulto rizikai vyresnio amžiaus vidutinio amžiaus vyrams. Honolulu širdies programa. Insultas ; 27 5 : Peržiūrėti santrauką.

Abellan, Perez M. Interna ; 12 1 : Abrams, S. Kalcio ir cinko absorbcija iš kūdikių mišinių, kuriuose yra laktozės ir be laktozės. Am J Clin Nutr ; 76 2 : Lašišos kalcitonino nosies purškalas kortikosteroidų sukeltos osteoporozės prevencijoje.

J Reumatolis. J Med. Al, Sarakbi W. Pieno produktai ir krūties vėžio rizika: literatūros apžvalga. Moterų med. Albanese, A. Pagyvenusių žmonių kaulų sveikatos problemos. Dešimties metų tyrimas. Valstybė J Med.

Almirall, J. Kalcio acetatas, palyginti su kalcio karbonatu, siekiant kontroliuoti fosforo kiekį serume hemodializuojamiems pacientams. Am J Nephrol ; 14 3 : Almustafa, M. Kalcio ir lytinių hormonų gydymo poveikis stuburo slankstelių lūžimui osteoporozėje. J Med ; 83 : Aloia, J. Kaulų masę lemiantys veiksniai moterų po menopauzės. Archas internas. Calcitriol gydant osteoporozę po menopauzės. Am J Med. Kalcio papildai su pakaitine hormonų terapija ir be jos, siekiant išvengti kaulų praradimo po menopauzės.

Alonso, A. Am J Clin Nutr ; 82 5 : Amin, S. Kortikosteroidų sukeltos osteoporozės valdymui naudojamų vaistų terapijos lyginamasis veiksmingumas: meta-regresija. J Bone Miner Res ; 17 8 : Vitamino D vaidmuo kortikosteroidų bcaa poveikis riebalų nuostoliams osteoporozėje: metaanalizinis metodas.

Arthritis Rheum ; 42 8 : Angusas, R. Maisto suvartojimas ir kaulų mineralų tankis. Bone Miner Klinikinis mitybos įpročių poveikio kraujospūdžiui tyrimas. DASH bendradarbiavimo tyrimų grupė.

J Med ; 16 : Arbmanas, G. Javų pluoštas, kalcis ir storosios žarnos vėžys.

naršyti svorio netekimas numesti svorio midland tx

Vėžys ; 69 8 : Ardissino, G. Kalcitriolio pulso terapija nėra efektyvesnė nei kasdieninė kalcitriolio terapija kontroliuojant antrinį hiperparatiroidizmą vaikams, sergantiems lėtiniu inkstų nepakankamumu. Europos tyrimo grupė dėl vitamino D vaikams, sergantiems inkstų nepakankamumu.

Nephrol ; 14 7 : Arthur, RS, Piraino, B. Mažos kalcitriolio ir kalcio terapijos dozių poveikis kaulų histomorfometrijai ir kalcio išsiskyrimui su šlapimu osteopeninėmis moterimis. Miner Elektrolite Metab ; 16 6 : Ascherio, A.

Hipertenzija ; 27 5 : Prospektyvus mitybos veiksnių ir hipertenzijos tyrimas tarp JAV vyrų. Tiražas ; 86 5 : Astrupas, A. Kalcis sumažina preeklampsijos riziką. Lancet ; : Avenell, A. Vitamino D ir vitamino D analogai, siekiant užkirsti kelią lūžiams, susijusiems su involiucine ir pomenopauzine osteoporoze. Duomenų bazė. Atviro dizaino poveikis bandomųjų dalyvių verbavimui, atitikimui ir išlaikymui - atsitiktinių imčių kontroliuojamas tyrimo palyginimas su aklas, placebu kontroliuojamas dizainas.

Klinikiniai tyrimai ; 1 6 : Baecker, N. Trumpalaikis didelis kalcio suvartojimas su maistu per miegą neturi įtakos sveikų vyrų kaulų apykaitos žymenims. Mityba ; 26 5 : Baran, D. Dietos modifikavimas su pieno produktais, siekiant užkirsti kelią slankstelių kaulų praradimui moterims iki menopauzės: a trejų metų perspektyvinis tyrimas. J Clin Endocrinol Metab ; 70 1 : Barbone, F. Dieta ir endometriumo vėžys: atvejo kontrolės tyrimas. Am J Epidemiolis.

Barnard, K. Vitamino D ekstraskeletinis poveikis vyresnio amžiaus žmonėms: širdies ir kraujagyslių ligos, mirtingumas, nuotaika ir pažinimas. Am J Geriatr vaistininkas. Padidėjusio skysto pieno vartojimo poveikis energijos ir maistinių medžiagų suvartojimui, kūno svoriui ir širdies bei kraujagyslių sistemai rizikos veiksniai sveikiems vyresnio amžiaus žmonėms. J Am Diet asoc. Nefrono klinikos praktika. Barry, E. Netyčinio kritimo prevencija tarp vyresnio amžiaus žmonių ilgalaikio buvimo vienetuose.

J ; 94 6 :, Žiūrėti abstrakčiai. Becker, C. Daugialypės intervencijos efektyvumas slaugos namų gyventojų kritimams. J Am Geriatr Soc ; 51 3 : Belizan, JM, Villar, J. Ilgalaikis kalcio papildų poveikis nėštumo metu palikuonių kraujospūdžiui : atsitiktinių imčių kontroliuojamo tyrimo stebėjimas. BMJ ; : Belizan, J. Kalcio papildai, siekiant užkirsti kelią hipertenziniams nėštumo sutrikimams.

Kraujospūdžio mažinimas papildomai vartojant kalcio jauniems suaugusiesiems. JAMA ; 9 : Preliminarūs kalcio papildų poveikio kraujospūdžiui įrodymai įprastoms nėščioms moterims.

Am J Obstet Gynecol ; 2 : Bellinger, D. Teratogen atnaujinimas: švinas ir nėštumas. Belluzzo, M. Su hipokalcemija susijusios epilepsijos partialis continua atvejis. Bemben, D. Raumenų ir kaulų sistemos reakcijos į didelio ir mažo intensyvumo atsparumo treniruotes ankstyvoms moterims po menopauzės.

Med Sci. Bendsen, N. Pieno kalcio poveikis išmatų riebalų išsiskyrimui: atsitiktinių imčių kryžminis tyrimas. Benito, E. Dieta ir kolorektalinės adenomos: atvejo kontrolės tyrimas Maljorkoje. Int J vėžys ; 55 2 : Populiarus kolorektalinio vėžio Maljorkoje atvejo ir kontrolės tyrimas. Dietiniai veiksniai. Int J vėžys ; 45 1 : Maistiniai veiksniai, lemiantys kolorektalinio vėžio riziką: atvejų kontrolinis tyrimas Maljorkoje.

Int J vėžys ; 49 2 : Bergel, E. Motinos kalcio vartojimo nėštumo metu poveikis vaikų kraujospūdžiui: sisteminga literatūros apžvalga. Bergmanas, G. Vitamino D3 papildų veiksmingumas siekiant užkirsti kelią vyresnio amžiaus moterų lūžiams: metaanalizė.

Curr Med. Res Opin. Bergsma-Kadijk, J. Kalcis neapsaugo nuo kolorektalinės neoplazijos. John lloyd cruz svorio netekimas ; 7 6 : Ciklinis klodronatas, palyginti su nuolatine monofluorfosfatų terapija gliukokortikoidų sukeltai osteoporozei gydyti. Arthritis Rheum ; Bhattacharyya, A.

Dietinis kalcis ir riebalai. Poveikis serumo lipidams ir cholesterolio bei jo skilimo produktų išsiskyrimui išmatose. J Clin. Bidoli, E. Maisto vartojimas ir storosios žarnos ir tiesiosios žarnos vėžys šiaurės rytų Italijoje. Int J vėžys ; 50 2 : Bierenbaum, M. Dietinis kalcis. Kraujospūdžio mažinimo metodas. Bijlsma, J. Vitamino D ir kalcio papildai yra veiksmingi gydant kortikosteroidų sukeltą osteoporozę.

Clin Exp. Atkrintamosiose varžybose Augustas puolė puolimą john lloyd cruz svorio netekimas labiau pelnė kamuolį, kad būtų efektyvesnis savo komandai.

Jiems nepavyko įveikti karšto sezono pradžios, nes per pirmąsias 10 rungtynių buvo Nepaisant vidutinio karjeros taškų skaičiaus, Augustas vis tiek būtų balsuojamas į m. WNBA visų žvaigždžių žaidimas už aštuntą visų žvaigždžių žaidimą. Sezono pabaigoje lūšis užėmė 7 vietą ir užfiksavo 18—16 rekordą, todėl pirmą kartą per 8 metus jos neužėmė 2 geriausios sėklos. Vasario 20 d. Paskaitos, kurios tikslingai supažindina su konkrečia teisine sistema, pavyzdžiui, Pran­ cūzijos, arba su grupe giminingų teisės sistemų, pavyzdžiui, bendrosios teisės, yra jau daug rečiau pasitaikantis reiškinys, o ten, kur mokymo planuose tokių paskaitų vis dėlto yra, aiškiai matyti, jog linkstama nagrinėti vieną iš šių šalių teisės sistemų.

Silpniausiai išplėtotas konkrečių teisės institutų lyginimas, vadinasi, tam tikra teisės sritis, pavyzdžiui, sutarčių sudarymo teisė arba įmo­ nių teisė nuo pat pradžių nagrinėjama lyginamuoju požiūriu, todėl nacionalinės taisyklės kiekvie­ name žingsnyje ir parų passu priešpriešinamos funkciškai giminingoms kitų teisinių sistemų tai­ syklėms.

Jeigu mokymo planą vidutiniškai galima vertinti kaip patenkinamą, susidaro nykus, net beviltiškas vaizdas, jeigu klausiama, john lloyd cruz svorio netekimas vieta lyginamajai teisei tenka lyginamajame nacionali­ niame egzamine.

Tuo labiau kad pastaroji vieta nulemia lyginamosios teisės vietą akademiniame mokyme. Savaime suprantama, šios disciplinos per egzaminus nėra tokios svarbios kaip pagrindinės, iš ku­ rių laikomas egzaminas.

Tačiau kai kuriose Vokietijos žemėse mesti svorį prieš rinoplastiką teisė labai nevykusiai yra suplakta į vieną pasirenkamų disciplinų grupę kartu su Šeimos arba su paveldėjimo teise.

Mažai paguodžia tai, jog ir daugelyje kitų Europos šalių yra skundžiamasi teisinio mokymo provincialu­ mu; palyginkime šiuo klausimu pranešimus mesti svorį ir valgyti ką tik nori padėtį Belgijoje Meulders-KleinPrancūzijoje MoulyGraikijoje YokarisDidžiojoje Britanijoje Jolon'iczItalijoje Sacro ir Šveicarijoje Stof- fel. Visi šie pranešimai yra išspausdinti Rev. Vokietijoje teisininkų mokymas neatidėliotinai papildomas lyginamąja teise, tačiau tam iš­ kyla niekur kitur neegzistuojanti ypatinga kliūtis.

Kitose Europos šalyse patys teisės fakulte­ tai gali spręsti, kaip ir kokiu mastu tam tikruose mokymo planuose numatytos disciplinos bei egzaminai bus derinami prie besikeičiančio pasaulio poreikių. Teisės fakultetai Vokietijoje šios laisvės neturi ir ateityje jos neturės, lygiai kaip neišnyksta ir visas kitas iniciatyvas šioje sri­ tyje užgniaužiantis prakeiksmas: tai yra valstybinių egzaminų sistema, kuria vokiečiai išsiski­ ria ne tik iš Europos, bet kone ir iš viso pasaulio.

Vadinasi, niekas nepriklauso nuo konkretaus atskiro fakulteto mokymo plano kokybės, jo turinio apimties bei individualumo ir tie rezultatai, ku­ riuos studentas pasiekia savo studijų universitete metu, neturi jokios reikšmės valstybinio eg­ zamino rezultatui. Tokia situacija susiklosto taip, tarsi studentas šių rezultatų būtų pasiekęs 2. Lyginamosios teisės funkcijos ir tikslai 35 kuriame nors užsienio universitete. Tokio dereguliavimo perspektyvos šiuo metu nėra geros, nes Federalinių žemių teisingumo minis­ terijos su kai kuriomis girtinomis išimtimis pačios nori išsilaikyti valstybinį egzaminą.

Nusisto­ vėjusios sistemos nenori keisti ir daugelis fakultetų. Jei dėl paslaugų ir judėjimo laisvių atsiradęs didesnis skaičius jau­ nų užsienio teisininkų, įgijusių gerą tarptautinį išsilavinimą, įsiverš į Vokietijos teisinių paslaugų rinką, šie reiškiniai turėtų atkreipti dėmesį tų politinių jėgų, be kurių įsikišimo egzaminus organi­ zuojančių teisingumo ministerijų ir, deja, tenka tai pripažinti, kai kurių teisės fakultetų pasiprieši­ nimas negali būti įveiktas.

Jei pabandytume ką nors pasakyti apie lyginamosios teisės, kaip mokomosios discipli­ nos, pageidaujamą ir galimą ateitį, šią temą reikėtų svarstyti plačiau. Anksčiau iš esmės buvo mokoma privatinės teisės, todėl šalia baudžiamosios teisės, kurios apimtis daug­ maž išliko ta pati, atsirado konstitucinės, administracinės, ūkinės, darbo ir socialinio aprūpi­ nimo teisės medžiagos gausybė: šių teisės šakų studijos yra būtinos, kad suprastume moderni­ ąją teisę.

Kokia lyginamosios teisės esmė, jos funkcijos ir tikslai? Šie žodžiai reiškia, jog kalbama apie intelek­ tinę veiklą, kurios objektas, viena, yra teisė, o turinys, antra, yra lyginimas. Nebūtų galima 18 A. GENERALIA įžvelgti, ką gi ypatingo turi atlikti lyginamoji teisė, jei šia prasme būtų suprastas įvairių tos pačios nacionalinės teisės sistemos, kaip, pavyzdžiui, Vokietijos civilinio kodekso nuostatų, ly­ ginimas. Sugretinti savos teisės sistemos normas, pagal jų teisinę galią nustatyti jų tarpusavio santykį ir parengti konkretų sprendimą arba teorines išvadas yra kiekvieno su nacionaline tei­ se dirbančio teisininko kasdienė veikla.

Tuo remdamiesi galime daryti išvadą, jog ateityje lyginamosios teisės tyrimo rezultatai turės būti integruoti į nacionalinį teisės mokymą. Vadinasi, sprendžiant konkrečią problemą pirmiausia būtina susipažinti su pavyzdžiais, kaip tokios problemos sprendžiamos kitose šaly­ se, kurių teisės sistemos yra aukšto lygio.

Paskui kritiškai svarstoma, koks problemos spren­ dimas mūsų visuomenei hic et nunc yra geriausias.

paprasčiausi būdai numesti rankų riebalus kobra laboratorijose papildo svorio netekimą

Tik taip nacionalinėje teisėje įtvirtintas sprendimas įgyja savą profilį, tik taip išryškėja re­ formų bei teisės tobulinimo prasmė ir tik taip pavyks parodyti, jog tam tikrose srityse, pavyz­ džiui, sutarčių sudarymo, civilinės atsakomybės ir įmonių teisėje egzistuoja arba pradeda plėstis bendraeuropinė lūs commune. Iš išdėstyto aukščiau išplaukia, jog lyginamosios teisės vadovėlis neprivalo studento gal­ vą prikimšti papildomų žinių apie užsienio teisę; atvirkščiai, tokio vadovėlio funkcija turėtų būti approaches ir kritinių argumentų, su kurių pagalba išryškinamos akivaizdžios konkre­ čios problemos, pateikimas studentui.

Hence I suggest that the lavv teacher of the future should ground himself in comparative lavv and should bring out continually other modes of treat- ment of the ųuestions he takes up from the standpoint of our lavv, as shouvvn by the civil lavv and 36 A. I suggest that he continually seek to lead the student by concrete examples to appreciate that there is no one doctrine or rule or institution or conception for every case in every land in every time.

In other words, I believe comparative lavv will best be taught, for the purposes of our professional instruction, in the course of teaching the lavv of the land, except as graduate students are able, after due training in the civil lavv, to go deeply into some of its particular problems ten pat, p.

Teisės unifikacija: sąvoka ir nauda. Svarbi lyginamosios teisės funkcija - rengti virš- nacionalinius teisės unifikacijos projektus. Ši teisės unifikacija, viena vertus, yra teisinės po­ litikos programa, skirta tam, kad susitariant dėl viršnacionalinės teisės principų ir dėl to, ko galima norėti ir ką galima daryti, būtų išlyginti ir pašalinti įvairių teisės sistemų skirtumai.

Ši sutartis valstybes - sutarties dalyves - įpareigoja nustatyti, jog unifi­ kuotas įstatymas galioja, ir taikyti jį valstybės vidaus teisėje. Viršnacionalinės teisės ES di­ rektyvos ir nutarimai dėka teisės unifikacija yra vis svarbesnė valstybėms - Europos Sąjun­ gos narėms.

Patyrimas moko, jog teisinėje tikrovėje kurios nors teisės šakos unifikacija yra įgyvendi­ nama ne pagal iš dangaus nuleistą idealų įstatymą, o tik šitaip: tai, kas sutampa, tampa uni­ fikuoto normatyvinio darinio dalimi, o nacionaliniai skirtumai išlyginami taip, kad unifikuoto normatyvinio darinio dalimi tampa geriausias variantas arba lyginimo būdu sukurtas naujas normatyvinio reguliavimo modelis, kuris yra geresnis ir praktiškesnis nei visi egzistuojantys sprendimai.

Tačiau be lyginamosios teisės neįmanoma taro kortos svorio metimui tapatybių ir skirtumų, konsonansų ir disonansų. Bejos negalima įvertinti, kuris normatyvinio reguliavimo modelis yra tinkamiau­ sias.

Kaip tokio parengiamojo darbo john lloyd cruz svorio netekimas galėtume paminėti Ernsto Rabelio veikalą Das Recht dės EVarenkaufs Inaujas leidimas ir IIturėjusį esminės reikšmės tarptautinei pirkimo ir pardavimo teisės unifikacijai. Unifikuota teisė yra naudinga tarptautinei teisinei apyvartai. Dėl tokių unifikuotų įstaty­ mų nebereikia taikyti tarptautinės privatinės teisės su visomis jos problemomis, ir ne mažiau pavojingos užsienio materialinės teisės. Taigi unifikuota teisė suku­ ria geresnių numatymo galimybių ir patobulina teisines garantijas.

Tarptautinės teisės unifi­ john lloyd cruz svorio netekimas sutartys paprastai yra orientuotos į tai, kad jas ratifikuotų visos šios Žemės valsty­ bės, tačiau iki šiol nėra tokios sutarties, kuri būtų pasiekusi šį tikslą. Iki šiol visas unifika- cijas, veikiant faktinėms aplinkybėms ir visai ne pagal jų idėją, riboja jų galiojimas tam tik­ roje teritorijoje.

Nuo šių unifikacijų reikia skirti tas pastangas unifikuoti teisę, kurios nuo pat pradžių yra sumanytos mažesnei teritorijai regioninė teisės unifikacija, pvz. Lyginamosios teisės funkcijos ir tikslai 37 Sudaryti tarptautinę daugiašalę tarpvalstybinę sutartį ir ją taikyti kaip unifikacijos instru­ mentą kiekvienu atveju yra sunku, todėl galvojama apie kitus būdus.

Taikymo požiūriu ma­ žiau problemiškas ir mažiau įpareigojantis metodas būtų parengimas unifikuotų įstatymų - mo­ delių, kuriuos priimti šalims yra tik rekomenduojama; tai būdas, praktikuojamas teisei unifi­ kuoti pirmiausia Jungtinėse Valstijose ir Britanijos Sandraugos šalyse. Renė Davidas enciklopedijoje išspausdintame savo straipsnyje siūlo tokias priemones: tarptautiniams santykiams sukurti naują pasaulinę ius commune, o toliau - tarp tautų išplatinti metodą, kuris Jung­ tinėse Valstijose yra praktikuojamas kaip JAV teisės sąvadas Restatement of the Law.

Taigi nors Jungtinių Amerikos Valstijų federacinėje stuktūroje kiekviena valstija turi savo civilinę ir prekybos teisę ir federacijos kompetencija įstatymų leidyboje šia prasme yra labai apribota, bendrosios tei­ sės tradicija lemia, jog egzistuoja labai išsivystęs unifikuotos teisės branduolys. Ši unifikuota teisė yra pažymėta visose sąvadu vadinamose knygose visoms teisės šakoms, o papildomi šių knygų to­ mai pabrėžia nukrypimus nuo šios teisės kiekvienoje valstijoje.

Taip yra sutinkamos visos idėjos, kurių tikslas - intensyvesnis teisės derinimas. Apskritai įstatymų-modelių metodas, kuris yra parengtas remiantis lyginamąja teise, labai kruopščiai, mums atrodo perspektyviausias.

Vieną iš bendrosios normų-principų teisės rūšių - greta teisės unifikacijos kuriant lois uni- formes - sukuria tarptautiniu mastu suderintos arba viena į kitą labai panašios Bendrosios sutarties sudarymo sąlygos ir tam tikrų sričių civilinė apyvarta. En gros prekyba žaliavomis, bankai, draudimas, transportas.

Galima paminėti bendrąsias Londono grūdų prekybos asocia­ cijos sutarties sąlygų nuostatas, Europos ekonomikos komisijos tiekimo sąlygas mašinų ir įren­ gimų eksportui ir vadinamuosius INCOTERMS užrašus pvz. Kai kas šiame normatyviniame reguliavime mato naują, nevals­ tybinę teisės sistemą lex mercatoriaj, kuri formuojasi ir jau realiai egzistuoja plg.

Abu šie autoriai pateikia nuorodas į daugybę šaltinių. Sritys ir instrumentai. Nuo XIX amžiaus pabaigos vykstanti teisės unifikacija rezultatų davė pirmiausia privatinėje, prekybos, ūkinėje ir darbo teisėje, intelektinės nuosavybės, verslo apsaugos ir transporto teisėje geležinkelio, jūrų ir oro transporto teisėje bei tam tikrose pro­ cesinės teisės normų grupėse, šiuo atveju pirmiausia pripažįstant užsienio teismų bei arbitra­ žo sprendimus. Ten, kur privatinės materialinės teisės unifikacijos pasiekti negalima, kolizi- nių normų unifikacija vis dėlto galima pasiekti tai, jog su užsieniu susijusios bylos, nepri­ klausomai nuo jų teismingumo vienos ar kitos šalies kompetentingai institucijai, bus spren­ džiamos pagal iš esmės tas pačias teisines normas sprendimų darna.

Realybėje john lloyd cruz svorio netekimas integraciją skatinantys veiksniai geriausiai funkcionuoja tarptautinėje plot­ mėje, privatinę teisę visame pasaulyje veikdami plačiąja prasme. Šioje knygoje bent apytikriai išvardyti ligšiolinius teisės unifikacijos rezultatus nėra įma­ noma plg. Reikia pabrėžti Tautų Sąjungos ir Jungtinių Tautų nuopelnus vertybinių popierių ir tarptautinių komercinių arbitražų teisėje, Tarptautinio Romos privatinės teisės unifikavimo ins­ tituto Unidroit, įsteigtas nuopelnus unifikuojant prekių pirkimo ir pardavimo teisę, Hagos 38 A.

GENERALIA valstybių konferencijos nuopelnus tarptautinėje privatinėje teisėje ir įvairių tarptautinių orga­ nizacijų nuopelnus transporto bei verslo apsaugos teisėje. Jos didžiausias laimėjimas yra metų Vienoje priimta Tarptautinio prekių pirkimo ir pardavimo sutarčių konvencija plg. Entuziastingos vienos pasaulinės teisės sukūrimo programos jau senokai vengė minties, kad tik blaiviai įvertinti tarptautinės teisinės apyvartos poreikiai gali pritarti svarbių jėgų, be kurių dalyvavimo negali pavykti joks teisės unifikacijos projektas, įsikišimui.

Šie po­ reikiai pirmiausia išryškėja aukščiau išvardytose teisės šakose ir institutuose mažiau žemės teisėje, šeimos ir paveldėjimo teisėjebet ir ten tik tam tikroms normų grupėms arba atski­ riems teisės institutams. Būtina įvertinti sunkumus, kurie veikia prieš unifikuotos teisės parengimą ir jos galiojimo nustatymą vidaus teisėje. Jie turi psichologinių priežasčių rutina, nacionalinis išdidumaspro­ fesinių priežasčių skirtinga teisinė terminija ir teisinis mąstymas, kurie turi būti įveikti in­ tensyviu paruošiamuoju lyginamosios teisės darbu bei politinio pagrindo: sunku įtikinti na­ cionalinius parlamentus irt toto akceptuoti tarptautinėse konferencijose parengtus projektus.

Šiuos sunkumus bandoma sumažinti, ir unifikuotos teisės taikymo sfera yra apribojama nu­ stačius, jog unifikuotos teisės turinys yra taikomas tarptautiniams santykiams. Šiuo atveju kiek­ vienoje valstybėje narėje vienas john lloyd cruz svorio netekimas kito yra taikomi du teisės normų kompleksai.

Kai nacionaliniai teismai taiko unifikuotą teisę, iškyla pavojus, jog tam tikroje srityje pa­ siekta tarptautinė teisės unifikacija vėl nukentės nuo įvairaus unifikuoto įstatymo aiškinimo. Ruošiant unifikuotos teisės projektus šiam reiškiniui galima užkirsti kelią tik iki tam tikros ribos. Kaip vienodą nacionalinės teisės taikymą užtikrina Aukščiausiasis revizijos arba Kasa­ cinis teismas, taip ir vienodą unifikuotos teisės taikymą ilgainiui gali išsaugoti tik Tarptauti­ nis Teismas.

Labai sveikintina, jog valstybės - ES narės - šiam teismui papildo­ mai suteikė kompetenciją aiškinti ir tokius teisinius terminus, kurie buvo panaudoti tam tik­ ruose, pagal Europos ekonominės bendrijos sutarties straipsnį sudarytuose susitarimuose.

Visur kitur, nepaisant menkų ir praktiniu požiūriu nereikšmingų išimčių, tokio teismo, kuris vienodai aiškintų tarptautinę unifikuotą teisę, kol kas nėra šiuo klausimu plg. Kropholler, ten pat p. Kol bus įstaigtas šis teismas, reikia pasitenkinti tuo, jog atskirų valstybių teis­ mai, bent jau jų aukščiausieji teismai, vieni kitus informuoja apie jų unifikuotos teisės taiky­ mo praktiką. Tačiau bet kuriuo atveju ten, kur unifikuota teisė teismų praktikoje yra interpre­ tuojama įvairiai, kaip išeities neleistina griebtis nacionalinės kolizinės teisės normų ir pagal tai spręsti, ar, pavyzdžiui, konkrečiu atveju reikia taikyti Prancūzijoje, ar Vokietijoje unifi­ greitai sulieknėti endomorfas teisės aiškinimo pagrindu priimtą sprendimą plg.

Cour de Cassation byloje arret Hoc- ke, Rev.