Jei mes val- teikiamq malonumq. D:iaukites savo kUnu! Atsipalaidavimas Po kiekvienos itampos fizines ar psichines - lei per dnug ntLskubijai I prieki, sttstok ir palauk, reikia atsipalaiduoti. Inga Britta Sundqaist Visi mes norime gerai jaustis ir kuo geriau gyaenti.

Prie5 beveik dvide5imt meh4 praddjau rinkti receptus knygai, kuri4 nordjau pa- rengti kaip vadovdli savo vegetarines mitybos kursams. I5 tos medZiagos ilgainiui atsirado 5i knyga, kuri, mano dZiaugsrnui, pamaZu tapo ne tik perkamiausia, bet ir klasikin6.

Per tuos dvidebimt metq sveikatos tyrinejimq srityje daug kas pasikeitd. Mes ememe geriau suprasti Zalinga streso poveiki.

Gamtos katastrofos, genq inZinerija ir naujausi tgirnai, augaliniuose produktuose vis atrandantys naujq apsauginiq medZiagq, prisideda prie to, kad vegetarinis maistas tampa patrauklesnis ir labiau atitinkantis laiko dvasia. Vis daugiau Zmoniq jauiiasi patys be lite svorio metimas augusta ga uZ savo sveikat4.

moterų sveikatos riebalų deginimo papildai vyriški terminio kūno formavimo lieknėjimo marškiniai

Tai pasakytina ne tik apie mitybq" bet ir apie bendras perspekfias - siekiama gyventi didesn6je dar- noje su gamta, parryzdLiui, perkama ekologiSkai uZauginta produkciia. Kai pradejau dirbti prie rankrabdio, negalvojau, kad teks tiek daug taisyti.

Receptu dali paradiau visiSkai i5 naujo ir, atsiZvelgdama i naujausias mitybos kryp- tis, itraukiaq pavyzdZiui, soju pieno kokteilius, makaronus, patiekalus i5 VidurZemio j0ros regiono, Azijos kra5tq, Indijos ir Meksikos virtuviq. Siandien dar svarbiau ne- gu anksiiau siekti, kad mdsq valgis bufu gardus, kupinas maistiniq medZiagq ir leng- vai paruoSiamas.

Parengiau ir kelet4 nauju skyriu: ,Maistas kaip vaistai" su naujausiais tyrimq re- zultatais,Yegetariniai valgiai vaikams ir jaunirnui", taip pat ,Sveika mityba - val- gant patiriamas dZiaugsmas", kuriame valgl-rnas pateikiamas kaip visuma. Pasiekti, kad mano ,klasikinis veikalas, butq naudingas naujojo hrkstantmedio skaitytojui, man buvo labai idomi uZduotis, kuri4 atlikdama galejau ir pati tobureti.

Nordtiau pad6koti fotografui Kentui Jardhammarui uZ jo puikq darba ir uZ visas graZias nuotraukas Sioje knygoje, taip pat Lrilai Rosander uz jos profesionarias kon- sultacijas mitybos fiziologijos klausimais bei mitybos konsultantei Ullai fohansson uZ jos param4 ir galybq gerq idejq. Tikiuosi, kad seniai uZkariauti ir nauji knygos skaitytojai bus lkvepti taip, kaip aB buvau ikvdpta, raSydama bi4 knyga.

kaip sulieknėti su tae bo kaip numesti svorio per 20 metų

Ir nepamir5kite visus gardZius patiekalus ragauti kartu su draugais! Inga Britta Sundqaist Visi mes norime gerai jaustis ir kuo geriau gyaenti. Dauguma mus4 taip pat Zino, kaip tulet4 Waenti.

Tik daZnai yra sunku snae iaeikti ir gyuenimq pasukti tinkama linkme. Dauguma Zmoni4 prastai jauiiasi dil isipareigojim4 pertek liaus, nes lsiko nieknd uitektinai nebuns. Ii pradi,ity i saao gyaenim7 isileiskite nors aienq maZq pokyti. PaayzdZiui, nusprqskite kiekuienq dienq iieiti pnsiaaikiiioti. Yra svarbu dar'. DaZnai hormono endorfino ir kiht medZiagq, kudos ge- mazas pokytis sukelia naujus poshrmius, skati- rina musu nuotaik4.

Kaip pagreitinti svorio kritimą?

Musq kunai sukurti iuddti nandius gl. Taip ilgainiui atsiran- ir patirti 5velnum4. Be judesio, ,uZdumbl6ja" da norimas rezultatas.

Prie5 beveik dvide5imt meh4 praddjau rinkti receptus knygai, kuri4 nordjau pa- rengti kaip vadovdli savo vegetarines mitybos kursams. I5 tos medZiagos ilgainiui atsirado 5i knyga, kuri, mano dZiaugsrnui, pamaZu tapo ne tik perkamiausia, bet ir klasikin6. Per tuos dvidebimt metq sveikatos tyrinejimq srityje daug kas pasikeitd. Mes ememe geriau suprasti Zalinga streso poveiki. Gamtos katastrofos, genq inZinerija ir naujausi tgirnai, augaliniuose produktuose vis atrandantys naujq apsauginiq medZiagq, prisideda prie to, kad vegetarinis maistas tampa patrauklesnis ir labiau atitinkantis laiko dvasia.

Bet koks juddjimas ir kuno rysi su savimi. Nuolatos tuime savqs klausti, lietimas stip na musq organizmq, Sirdi bei imu- kas mums suteikia jdgu, o kas ii musq atima mtetA.

(PDF) Archivum Lithuanicum 14 | Giedrius Subačius - msdakar.lt

Tada lieka tik atsisakyti to, kas vagia Sveikiausias judejimas yra toks, kuris mums musq energija, siekli to, kas mus stiprina, ir pa- teikia dZiaugsm4, paryzdZiui, Sokiai, darbas so- silepinti, dar'.

Arba de, vaZiavimas dviraiiu, plaukimas arba Zaidi- galbut prisipatinti, kad mes paprasciausiai no- mas. Nors kart4 per dien4iSeikite pasivaikSiioti. Kiekviena pasitaikiusi4 prog4 i5naudokite Nera taip svarbu, k4 mes darome. Daug svar- pajuddti, juk tai iums nieko nekainuoja. D:iaukites savo kUnu! Visos mintys, kudos sukasi misq galvose, ir vi- Tit pagalvokite, kokie gyvybingi, trykBtantys sa informacija, kuria mes gauname iS iior6s, da- energija ir a tradimo dZiaugsmu buna musq vai- ro mums teigiama arba neigiama itak4.

Teigia- kai. Jie mdgaujasi bndami savo kailyje. Bet kas mos mhtys biosinergijos termogeninis riebalų degiklis hormonq endorfinq kieki atsjtinka mumq, kai uZaugame? Kas pama2u mtsq organizme. Tod6lmes jauiiames pakyleti murns nutinka, kad staiga savo kun4 suvokia- ir visas mtsq organizmas ima furkcionuoti ge- me kaip sustingusi ir varginanti?

Kuo daugiau judame, tuo daugiau issiskiria Neigiamos mintys skatina organizm4 iSskir- Sveika mrtyba - mdgavimasis maistu ti streso hormona.

Jeigu mes nuolat kupini nei- tam tikri vaistai, cukrus, skystiq stoka, per di- giamos informacijos, kuri kyla arba id musq delis kiekis kofeino ir alkoholio. Ismokite kvepuoti diafragma. Kai kvepuo- jama giliai, yra labai sunku patirti stres4. Iei fiori pamatyti, kokios oakar buL o ta? Pasidnkite kuo naturalesnius maisto pro- paiaelki snuo kt q. Per diena isgerkite pakankamai vandens, Sena indq patarle t.

Iimokite teigiamai m4styti.

Vegetarinė Mityba - Skanu Ir Sveika

Daugiausia Mokykites m4styti teigiamai. Mintys yra sielos stres4 mes patidame svorio metimas rochester savo paiiq mindiq. Ne, maistas.

Jei i5kyla neigiama mintis, paverskiteja reikia nerimauti del visq galimq problemq.

Nugrimzkite i save. I problemas, su kuriomis susiduriate, Ziu- Mus visus veikia stresas. Kartais prieZastis per rekite kaip i issnki, i5 kurio jus galite kaZk4 maZi reikaiavimai, bet daZniausiai taip buna ismokti ir pakeisti.

Пожилой человек вдруг поднялся и куда-то побежал, видимо, вызвать «скорую». Танкадо явно терял последние силы, но по-прежнему совал кольцо прямо в лицо тучному господину.

Kartais stre. Pagalvokite apie tai, kad mes nedarome sas yra teigiamas dalykas. Mes gauname ener- klaidq, bet tik igl. Leiskite sau atsiptrsti. Penkios minutes daro stebuklus.

Vegetarinė Mityba - Skanu Ir Sveika

Daug geriau penkias minutes nieko neveikti ir Pastarasis reguliuoja riebalq sankaupas pilvo pam4styii blaiviai bei aidkiai, negu lakstyti kaip srityje ir didir. Adrenalinas ir kiti panaius hormonai didina. Sumazinkite uzduotis. Reikia skirti tai, k4 deguonies poreiki ir gali sukelti deguonies butina a Iliki i nedelsian{, ir tai, ka5 mdzia u be lite svorio metimas augusta ga stok4.

Vegetarinė Mityba - Skanu Ir Sveika | PDF

Tod61, kai mes pati ame stresa, musq bu. Ismokite pasakyti: ,Ne". Pasidziaukite fuo, lvepavimas brrna pavirsutinis ir aprupinimds kE nuveikete, uzuot jautq stres4 del to, ko deguonimi pr. VaLaru ialyse Tmones nepadarete. Sudarykite dienos ir ilgalaikirl darbq plana. Jei organizmas gauna per maZai deguo- nedelsiant. Darykiie vien4 darb4 ir ji baikite, tik nies, jis negali gerai funkcionuoti.

Pasekm6: gal- po to stverkites kito. Atsipalaidavimas Po kiekvienos itampos fizines ar psichines - lei per dnug ntLskubijai I prieki, sttstok ir palauk, reikia atsipalaiduoti. Daugelis iS musq patiria toki4 Kinq patarie didele itamp4, kad nurimti miego nepakanka. Stipri raumenq itampa gali sukelti galvos, rau- Turime isisamonhti, kad stresas daZniausiai ky- menq ir s4nariq skausmus.

Jei daugeliui Zmoniq Rytais prabusti Tvaliems ir pailsejusiems yra sudaroma tokia pat situacija, kai kurie patiria nuostabu, deja, nevisi gali tuo pasigirti.

Vis dau- siaubing4 stresa, o kiti - jokio.

Vegetarinė Mityba - Skanu Ir Sveika | PDF

Musq organizmui stres4 sukelia maistas, tu- Mes niekada nepasieksime to, kad Zmogaus rintis per maZai maistiniq medZiagq, dkymas, organizmas reaguotu taip, kaip reaguodavo 10 iatisus [kstantmeains. Turime su tuo susitaiky- ismokti kursuose, pasiskaiiius knygu arba ti, kad musq organizmas nepajegd eiti koja ko- pasiZiurdjus videokaseiiq. Nodnt atsipalaiduoti ir pasiekti harmonij4, Jei, pavyzdZiui, nepaisysime savo bioritmq, yra ir kitu metodu.

Pirma laiko praddti senti uzmigti. Jei savo organizmo liau- MelatoninE gamina ir biodtmus reguliuoja kq funkcija stimuliuosime pakankamu mikro- kankordZind liauka. Vakaro prietema skatina elementq kiekiu maiste, iki senatves galesime melatonino gamyb4, o rytais, praivitus, jo ga- iilikti gyrybingi, lankstus, stiprus, nepraZile, myba sumaZeja - ir mes prabundame.

Он смотрел на нее с недоумением.

Zmogaus or- nanuose. Sio hormono gamyb4 r.

svorio metimo mados psichiniai vaistai kurie padeda numesti svorį

Visos kava, soti vakariene ir stiprus elektromagneti- iios liaukos yra susijusios tarpusavyje ir patiria nis laukas, par,yzdZiui, elektroninis Zadintuvas- poveiki, jei kuri nors iSju praranda pusiausvyr4.

Toliau aprasomos visos septynios liaukos nuo kuno apaiios i viriq : Nakties poilsis. Jos reguliuoja lytiniq hormonq iSskyrimE. Atsipalaiduokite priei eidami miegoti. La- vaisingum4 ir seksualini akt. Lytines bai gerai, jei galite eiti rniegoti ne vdliau kaip 22 liaukas labai gerai galima stimuliuoti Kneifo val. Padaugdja 5ansq miegoti 8 val. Prigesinkite 6vies4 ir klausykitds tylios, ra. Antinksiiai palaiko inkstq, odos, kauh.

Jie stimuliuojarni, kai. Melatoniro bus gamirama daugiau, jei mie- kunas laikomas 5iltai, ir hkstai kasdien masa- gosite tamsiame kambaryje. Tyrimai rodo, kad Zuojarni. Kasos liauka reguliuoja kuno temperatur4, Sviesos lempute. Toddl geriau visai nejungti maisto skaidym4 ir cukraus kieki kraujyje.